Openbare Basisschool Wheermolen

Dr Albert Schweitzerlaan 32 A 1443 WT Purmerend

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Wheermolen
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Wheermolen
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Wheermolen
 • Het gebouw is gereed in najaar 2022
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Wheermolen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de eindtoets 2019 zijn de laatst beschikbare resultaten. Dit komt doordat in 2020 geen eindtoets is afgenomen in verband met de Corona-crisis.
In 2019 is bij alle leerlingen uit groep 8 de IEP-eindtoets afgenomen. Onze school, met een schoolweging van 35,4, heeft een zeer goed resultaat behaald op deze eindtoets: een gemiddelde score van 82,2 van alle leerlingen. De herberekende score ligt zelfs nog hoger, 85. Het landelijk gemiddelde op de eindtoets was in 2019 81,8.
We mogen dus concluderen dat onze eindopbrengsten sinds 2019 goed zijn. De resultaten van de jaren ervoor waren niet allemaal voldoende.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerdoelen voor de kinderen op school zijn gericht op: 

· het leren van begrippen en het opdoen van kennis en vaardigheden, waarbij aangesloten wordt bij de landelijk voor het basisonderwijs vastgestelde zgn. kerndoelen, 
· Het stimuleren van een onderzoekende houding en het vergroten van de onderzoek vaardigheden 
· Het creëren van eigenaarschap bij de leerlingen met betrekking tot het eigen leerproces. 
· het ontwikkelen van sociale vaardigheden, 
· een stabiele emotionele ontwikkeling, 
· het beheersen van voldoende motorische vaardigheden, 
· het ontwikkelen van fantasie en creativiteit, 
· het verkennen van hun eigen leef- en belevingswereld. 

Naast de al genoemde "kerndoelen voor het basisonderwijs" vinden wij het belangrijk tijdens de lessen op school zo veel als mogelijk aan te sluiten bij: 

· de individuele mogelijkheden van een kind, 
· de ontwikkelingskenmerken van de leeftijdsgroep waartoe een kind behoort, 
· de ervaringen en behoeften van de kinderen, 
· de actualiteit.

De omvang van de leerstof kan daarbij per kind verschillen. Gezocht wordt naar die omvang die een kind in de gegeven beschikbare tijd, maximaal aan kan. De leerstof voor de basisvakken (taal, lezen, rekenen, schrijven) wordt zo gekozen, dat leerlingen in ieder geval een minimum programma volgen, dat afgestemd is op de mogelijkheden van de leerling. Daarnaast wordt leerstof gekozen, die tegemoet komt aan ervaringen, interesses en behoeften van kinderen. 

In de groepen 3 tot en met 8 wordt met methodes (boeken waarin de leerstof staat) gewerkt. Bij de vakken die met wereldoriëntatie te maken hebben, wordt thematisch gewerkt.
In de groepen 1/2 wordt gewerkt vanuit leerlijnen in thema’s. De thema's van Kleuteruniversiteit (hierin staan diverse lessen voor kleuters ingedeeld op verschillende ontwikkelingsgebieden, gekoppeld aan thema's) wordt hierbij gebruikt als bronnenboek.
Hierbij wordt er rekening mee gehouden dat niet alle kinderen dezelfde manier en snelheid van leren hebben. Door te differentiëren in het aanbod van de instructie wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het kind. In verband met individuele verschillen kan de leerkracht voor een leerling extra begeleiding geven of individuele afspraken maken op het gebied van verwerking van de leerstof.
Wanneer sprake is van grote verschillen ten opzichte van het gemiddelde niveau van de groep wordt in overleg met ouders en de interne begeleider een individueel leertraject (handelingsplan of OPP) afgesproken.

Vorderingen 

Wij houden de vorderingen van uw kind structureel bij. Dat doen wij door middel van: 
· observaties, 
· toetsen (methodegebonden toetsen en niet-methodegebonden toetsen), 
· presentaties, spreekbeurten en boekbesprekingen,

Toetsen vanuit de methode
Na ieder afgerond stuk leerstof, krijgen de leerlingen vanaf groep 3 een schriftelijke of mondelinge toets, waaruit blijkt of de leerling de getoetste leerstof beheerst. Dit zijn de methode-gebonden toetsen.
De resultaten geven de groepsleerkracht de mogelijkheid dat deel van de leerstof, dat de klas of een leerling nog niet voldoende beheerst, opnieuw te behandelen. Het aantal toetsen neemt bij hogere leerjaren toe. 
Toetsen komen voor bij de leerstofgebieden: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, taal, rekenen, verkeer, aardrijkskunde, natuuronderwijs en geschiedenis. 

Observatiesystemen
Bij de kleuters wordt door middel van de leerlijnen in Parnassys inzicht verkregen in de sociaal emotionele en cognitieve ontwikkeling van iedere individuele leerling. 

In de groepen 3 tot en met 8 gebruiken we de methode SCOL. Deze methode geeft ons een beeld van de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. 
Daarnaast werken we schoolbreed met het protocol leesproblemen en dyslexie. Dit houdt in dat kinderen een aantal toetsen krijgt waarbij in een vroegtijdig stadium gesignaleerd kan worden of er sprake is van problemen in de leesontwikkeling. Op basis hiervan kan bepaald worden welke extra aandacht er eventueel nodig is.

We gebruiken het DHH (Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid) om vroegtijdig leerlingen te signaleren die meer uitdaging nog hebben.

Cito-toetsen 
Cito-toetsen zijn halfjaarlijkse toetsen die los staan van de gebruikte methoden. Naar aanleiding van deze toetsen krijgt de groepsleerkracht een indruk over hoe ver het kind gevorderd is ten opzichte van de leerstof die landelijk genormeerd is. Hierbij wordt vooral gekeken of het kind de stijgende lijn volgt in de eigen ontwikkeling die gewenst is. Ieder kind is uniek en heeft dus een eigen niveau. De ontwikkeling van een kind (stagnatie, of wanneer extra uitdaging gevraagd wordt) kan aanleiding zijn om leerlingen extra aandacht en hulp te geven. De kleuters worden niet met Cito getoetst.

Vanaf groep drie zijn er toetsen voor de onderdelen woordenschat, begrijpend en technisch lezen, rekenen, spelling en studievaardigheden. Sommige toetsen worden meteen in groep 3 afgenomen, andere pas in de hogere groepen. 

Capaciteitentest
In groep 8 nemen we de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) af. Dit is een test, die onderdeel uitmaakt van de Waterlandse Overstap. Het verschil tussen de NIO en de Cito is dat de Cito meet wat uw kind geleerd heeft op de basisschool (de feitelijke schoolprestaties) en de NIO geeft een indicatie over wat uw zoon of dochter 'in huis heeft' (de mogelijke schoolprestaties). De NIO is daarom geschikt als second opinion. Wij beschikken hiermee over extra informatie voor het opstellen van een schoolkeuze-advies. De NIO wordt op school klassikaal  afgenomen.

Eindtoets
In april nemen we in groep 8 de (door de overheid verplichte) eindtoets af. De overheid wil op basis van deze toets de kwaliteit van het onderwijs in Nederland meten. De toets heeft geen gevolg voor het schooladvies, tenzij er op de eindtoets duidelijk beter is gescoord dan bij de NIO-toets. Het schooladvies wordt dan heroverwogen. Wij nemen de IEP-eindtoets af bij onze leerlingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De wijk Wheermolen is net zo divers als de schooladviezen die onze leerlingen krijgen.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen terecht komen op een school die aansluit bij hun onderwijsbehoeftes en dat ze daar voldoende mogelijkheden krijgen om zich verder te blijven ontwikkelen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

OBS Wheermolen is een Vreedzame School. Wij willen kinderen stimuleren tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.

In de pedagogische visie van De Vreedzame School staat een aantal uitgangspunten centraal:

 • het constructief oplossen van conflicten met behulp van mediatie
 • het creëren van een positieve sociale en morele norm
 • het bevorderen van sociale verbondenheid en gemeenschapszin.

Wij streven ernaar dat onze kinderen:

 • op een positieve en zorgzame manier met elkaar omgaan
 • op een democratische manier met elkaar beslissingen nemen 
 • constructief conflicten leren op te lossen 
 • verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor de gemeenschap 
 • openstaan voor verschillen tussen mensen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Verbinding
 • Betrokkenheid
 • Positiviteit

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven