't Geerke

Kerkstraat 3 6655 AK Puiflijk

 • Schoolfoto van 't Geerke
 • Schoolfoto van 't Geerke

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om aan te sluiten op de onderwijsbehoefte van ieder kind, meten wij tussenresultaten in de vorm van toetsen vanaf groep 3. Deze methode onafhankelijke toetsen (Cito LOVS) nemen wij in januari en in juni af:

 • technisch lezen
 • begrijpend lezen
 • spelling
 • rekenen

In februari en juli maken we n.a.v. de tussenresultaten een schoolanalyse. Hierin worden vervolgstappen op schoolniveau geformuleerd. De leerkrachten maken de vervolgstappen op groepsniveau en met de leerlingen op individueel niveau.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Groep 7

Voorlopig advies

De kinderen krijgen in februari hun voorlopig advies. Het gesprek vindt plaats tussen leerkracht, kind en ouder. Het advies komt tot stand op basis van intern overleg met meerdere leerkrachten. We maken daarbij gebruik van :

 • observaties
 • kindgesprekken
 • resultaten

Groep 8

Definitief advies

De kinderen krijgen in januari hun definitief advies. Ook dit gesprek vindt plaats tussen leerkracht, kind en ouder. Het advies komt tot stand op basis van intern overleg met meerdere leerkrachten. We maken daarbij gebruik van :

 • observaties
 • kindgesprekken
 • resultaten

Tijdens de Algemene informatieavond aan het begin van het schooljaar (september) wordt in de bovenbouw (groep 7 en 8) informatie gegeven over het VO en de procedure van aanmelding bij de scholen van het VO.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling vormt de basis van ons onderwijs. Wij benaderen de kinderen als individuen en maken bij hun ontwikkeling gebruik van hun nieuwsgierigheid, interesse en (onderwijs)behoefte. Kinderen ontwikkelen het beste in een sociale gemeenschap: wij besteden aandacht aan groepsgevoel en saamhorigheid. Dit komt terug in onze kernwaarden:

 • Ik mag er zijn
 • Ik voel me goed
 • Ik wil dit leren
 • Ik kan dit zelf
 • Ik en jij samen

Wij zijn een Vreedzame School. Vreedzaam wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • respect
 • zelfkennis
 • welbevinden

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven