't Geerke

Kerkstraat 3 6655 AK Puiflijk

 • Schoolfoto van 't Geerke
 • Schoolfoto van 't Geerke

Het team

Toelichting van de school

't Geerke heeft een enthousiast en veelzijdig team. In ons team komen verschillende talenten van mensen samen. Wij maken gebruik van elkaars talenten door veel samen te werken en van en met elkaar te leren.

Op onze website is te vinden welke leerkrachten er voor de groep staan. Ook de werkdagen van het personeel staan vermeld en hun e-mailadressen waarop ze te bereiken zijn.

Telefonisch zijn we dagelijks van 8:00 - 16:30 uur bereikbaar. Leraren zijn het best na schooltijd tussen 14:00 - 16:30 uur telefonisch te bereiken.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In de formatie van 2023-2024 zijn extra middelen opgenomen om de vervanging te regelen wanneer een leerkracht vervangen moet worden vanwege ziekte of verlof. Bij ziekte is het verzoek soms op het laatste moment. Het komt voor dat er geen vervanger beschikbaar is. In een enkel geval, wanneer er geen mogelijkheden zijn, wordt een groep opgedeeld of naar huis gestuurd. Uiteraard worden ouders hierover altijd geïnformeerd. Wanneer er thuis geen opvang mogelijk is, worden kinderen in overleg met ouders, op school opgevangen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen ons onderwijs werken wij in bouwen. De bouwen bestaan uit de onderbouw (groep 1-2, 1-2 en 3), de middenbouw (groep 4,5 en 5-6) en bovenbouw (groep 7 en 8). Binnen deze bouwen wordt groepsdoorbroken gewerkt. Door deze manier van werken kunnen we meer voldoen aan de specifieke onderwijsbehoeften van ieder kind. Er zijn hierdoor meer differentiatiemogelijkheden wat betreft lesaanbod en materiaal. De leerkrachten zijn meer gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind. De leerkrachten werken samen en er is sprake van een meer-ogen-principe. Zo wordt er recht gedaan aan verschillen en werken we aan eigentijds onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw (groep 1-2-3) is spel als basis voor de ontwikkeling. We werken met thema's van IEYC (Early Years). Het IEYC helpt het brein van het jonge kind spelenderwijs leren. Op die manier stimuleren we optimaal de persoonlijke, emotionele en sociale ontwikkeling van het jonge kind. Een bijkomend voordeel van het IEYC is dat kinderen vertrouwd raken met de IPC-werkwijze waar we in de midden- en bovenbouw mee werken.Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De basis om tot leren te komen, is een goed pedagogisch klimaat een belangrijke voorwaarde. Hiervoor maken wij gebruik van het programma van 'Vreedzaam' dat heel goed aansluit op onze visie. Vreedzaam is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. Door het schooljaar heen werken we met de Gouden en Zilveren weken (na vakanties). In deze weken staat groepsvorming centraal. 

't Geerke is een IPC-school. International Primary Curriculum (IPC groep 4-8)) en het International Early Years Curriculum (IEYC groep 1-2 en 3).  Het IPC/IEYC is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 4-12 jaar gericht op de creatieve en zaakvakken.  Het streven van IPC is om kinderen te laten leren, zo effectief en leuk mogelijk, op basis van hoge verwachtingen. Dat betekent dat we altijd kijken naar een volgende stap. Leerlingen werken aan hun zelfvertrouwen en ontdekken volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook begrip leren hebben voor elkaar. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden – waarde(n)vol leren – is daarbij onmisbaar.

Ieder kind werkt op een eigen manier. Om tegemoet te komen aan verschillen tussen kinderen, hebben we in school verschillende werkplekken. Kinderen kunnen kiezen om te werken in de klas of op een leerplein om samen te werken of een stilteruimte om alleen aan een taak te werken. 

Middels observaties, kindgesprekken, methodegebonden en niet-methode toetsen volgen we de leerlingen. Daarnaast werken wij met MijnRapportfolio. MijnRapportfolio geeft een totaalbeeld van de ontwikkeling van het kind. Kinderen worden bij de eigen ontwikkeling betrokken. Zij geven aan waar ze trots op zijn en bepalen eigen leerdoelen. Ouders hebben te allen tijde inzicht in dit systeem. De leerkracht heeft de regie over MijnRapportfolio. Kinderen worden op deze manier betrokken bij hun eigen ontwikkeling.

Daarnaast hanteren we de  volgende methodes:

 • Rekenen: Semsom (groepen 1 t/m 3) Wereld in Getallen (groepen 4 t/m 8), verwerking digitaal met Gynzy
 • Lezen: Veilig Leren Lezen en methodiek LIST-lezen
 • Taal/Spelling: STAAL
 • Begrijpend Lezen: Nieuwsbegrip en Junior Einstein
 • Engels: Ipockets (groep 1-4) en Our Discovery Island (groep 5-8)

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Binnen ons onderwijs stemmen wij waar mogelijk af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. In de groepen wordt er gedifferentieerd in instructie en verwerking. De verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen worden beschreven in het leerlingvolgsysteem Parnassys.  

Voor de concrete vormgeving van passend onderwijs binnen het SWV Stromenland waar ’t Geerke onder valt, wordt onderstaand kader gehanteerd, bestaande uit een viertal invalshoeken en een tiental uitgangspunten. Hierbij is sprake van toenemende intensiteit en toenemende behoefte aan deskundigheid.

I. Een stevige basis

 1. We voeren helder beleid op het gebied van ondersteuning.
 2. We realiseren een veilig pedagogisch klimaat.
 3. We werken handelingsgericht en opbrengstgericht.
 4. We dragen leerlingen zorgvuldig over.

II. Een preventieve aanpak in de groep

 1. We monitoren de ontwikkeling van leerlingen continu.
 2. We stemmen het onderwijs af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen.
 3. We werken constructief samen met ouders en leerlingen.

III. Lichte ondersteuning in de groep

 1. We signaleren vroegtijdig extra behoeften op het gebied van onderwijs, opvoeden en opgroeien.
 2. We beschikken over een aanbod voor lichte interventies.

IV. Consultatieve ondersteuning en samenwerking

 1. We werken samen met ketenpartners.

Vanaf niveau II is er steeds overleg/samenwerking met ouders/verzorgers en worden activiteiten vastgelegd in het leerlingdossier. Vanaf dit niveau is de IB-er betrokken en begeleidt het proces naar passend onderwijs voor de leerling en de passende begeleiding van leerkracht of andere ondersteuner. Na signalering, onderzoek en diagnose wordt bepaald wat de leerling nodig heeft en in overleg met ouders/verzorgers en deskundige(n) wordt afgesproken welke ondersteuning door de school geboden gaat worden.  

Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wordt met deskundige ondersteuning een plan gemaakt, wat uitgevoerd wordt in de groep of binnen de school.  

In niveau III en IV werken we samen met ons ondersteuningsplatform “Maas en Waal” (OPF). Dit platform is een onderdeel van Samenwerkingsverband Stromenland. Vanuit het OPF wordt ’t Geerke begeleid door een schoolcontactpersoon (SCP), onze verbinding met en naar het platform. Dit maakt dat ondersteuning voor leerlingen, leerkrachten en school effectief georganiseerd en uitgevoerd kan worden.   Samen met de SCP wordt op school ook preventieve ambulante begeleiding georganiseerd en de arrangementen aangevraagd.  

Binnen onze leerlingenondersteuning werken we samen met de volgende instanties: CJG (Centrum Jeugd en Gezin), GGZ, Kentalis, AMK, schoolmaatschappelijk werk (SMW), GGD, ziekenhuis, huisarts, speltherapeut en alle andere instellingen en partners die verbonden zijn aan ons OPF.  

Blijkt geboden ondersteuning niet passend bij wat een leerling met specifieke onderwijsbehoefte nodig heeft, dan wordt samen met de ouders, de SCP en de school naar een andere, meer passende onderwijsplaats gezocht. Dit kan zijn een andere school of een plaats op het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.  

Via deze link komt u bij het stroomschema van de zorg dat wij op school hanteren.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Binnen ons onderwijs zijn we bezig met het door ontwikkelen van het groepsdoorbroken werken. Doordat er binnen verschillende vakgebieden groepsdoorbroken wordt gewerkt, kunnen de leerkrachten beter aansluiten bij de individuele onderwijsbehoeften van ieder kind. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Met het aanbod van het jonge kind, wordt hier het aanbod voor peuters bedoeld. Het gaat hier om de vroeg voorschoolse educatie (VVE).

Terug naar boven