Kbs de Horizon

Kapelstraat 44 4841 GJ Prinsenbeek

  • Daar waar het kan krijgt ieder kind zijn beredeneerd aanbod! Van extra uitdaging tot hulp in de klas.
  • Pak de kwast en laat je talent zien!
  • Leren door te spelen en leren vanuit nieuwsgierigheid.
  • Mobieltjes uit en samen aan de slag!
  • Je thuis voelen zodat je jezelf kunt ontwikkelen.

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders, verzorgers en overige belangstellenden, 

Welkom op het schoolvenster van Kbs de Horizon, één van de 28 scholen van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda.
Met deze schoolgids willen we u een beeld geven waar wij als school voor staan en wat u van ons kan en mag verwachten. We informeren u over schoolontwikkelingen (bv thematisch onderwijsaanbod), maar ook meer praktische informatie (organisatie van het onderwijs, zorgprocedure, vakantie- en studiedagen enz). 
In de schoolgids komt tevens informatie uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO.

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). 

Mochten er na het lezen van deze gids nog vragen zijn, dan nodigen wij u graag voor een gesprek. Ook kunt u eventuele vragen of reacties digitaal doorgeven via kbsdehorizon_info@inos.nl. 
Omdat wij graag voor u de tijd nemen, vragen wij u vriendelijk om even van te voren een afspraak te maken. 

Voor meer praktische zaken en aan datum gebonden mededelingen/activiteiten verwijzen wij u naar de school-app, die u kosteloos kunt downloaden.

Namens alle medewerkers van Kbs de Horizon wens ik uw zoon/ dochter een fijn schooljaar toe

Frank Op de Beek 
Directeur
Juli 2020.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • thematisch onderwijsaanbod
  • ontdekkend leren
  • lezen gaat voor alles!
  • vanuit nieuwsgierigheid leren
  • we zijn aardig voor elkaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal van onze school zien we de laatste jaren stijgen. Er komen meer kinderen naar de Horizon dan aanvankelijk verwacht (prognoses). Aan de ene kant is dat fijn, maar tegelijkertijd we willen ervoor waken dat we boven onze capaciteit groeien en onze cultuur van dorpsschool niet meer zouden kunnen garanderen. Vandaar dat in samenspraak met de Medezeggenschapsraad en het College van Bestuur, beleid is vastgelegd rond de aanname van nieuwe leerlingen. Belangrijkste uitgangspunt is dat we het thuisnabij onderwijs voor leerlingen willen prioriteren.

We monitoren nu het leerlingaanbod nauwgezet en kunnen zo op tijd bepalen of nieuwe leerlingen nog plaatsbaar zijn op onze school. Indien groepsgroottes een maximum bereiken, kunnen we overgaan tot het instellen van een wachtlijst. Uiteraard worden nieuwe ouders hier ruim op tijd over geïnformeerd. 
Het protocol aannamebeleid is op Vensters PO te zien (bijlage) of via de school-app (Horizon concapps).

 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
396
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Opvoeden en opgroeien, praat er over!

Opvoeden en opgroeien, praat er over! Opvoeden is een leuke en uitdagende taak die ouders meestal goed afgaat. Toch kan opvoeden ook lastig zijn. Als ouder kom je soms dingen tegen waarmee je je geen raad weet. Wat doe je als je kind ’s avonds niet wil slapen? Hoe ga je om met kinderruzies? Jullie gaan scheiden, hoe vertel je dat aan je kind?   Vragen over opvoeden horen er bij. Toch is het fijn als je hiermee terecht kunt bij iemand die met je meedenkt of deskundig advies geeft. Dit kan iemand uit je omgeving zijn. Een ervaren ouder, of de leerkracht van school. Als zij je vraag niet kunnen beantwoorden, kun je bij de wijk-CJG-er van de wijk terecht. Jacqueline Koevoets is  de wijk-CJGer voor de Horizon. Zij kan, indien het weer mogelijk is ivm de coronacrisis, een inloopspreekuur houden op school. Bij vragen kan je bij haar terecht.

Gegevens: jacqueline.koevoets@cjgbreda.nl 
                werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag
                tel: 06-10394479

Speciale zorg
Het kan zijn dat er meer aan de hand is en een kind of gezin speciale zorg nodig heeft. Bijvoorbeeld als er vermoedens zijn van een ontwikkelingsachterstand, autisme of andere problematiek. De wijk CJG-er zal samen met alle betrokken partijen een plan van aanpak opstellen en zal samen met jou op zoek gaan naar welke zorgaanbieder hiermee het beste kan helpen. Als ouder kies je zelf een zorgaanbieder. Voor deze zorg heb je een beschikking nodig. Hierin staat om welke zorg het gaat en voor hoe lang. De regisseurs van de Gemeente Breda geven deze beschikkingen af.Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het is van groot belang dat kinderen, leerkrachten en ouders zich veilig voelen in hun dagelijkse omgeving. Kbs de Horizon hecht veel waarde aan een goed en veilig pedagogisch klimaat en investeert daar ook in. Naast afspraken en protocollen is het van groot belang dat de cultuur voelbaar en zichtbaar is. Op een positieve manier werken we samen aan een prettige werk- en leefomgeving, om zo aan onze ambities te kunnen werken!

Terug naar boven