Basisschool De Draaiende Wieken

Streekelsweg 6 6061 EL Posterholt

Schoolfoto van Basisschool De Draaiende Wieken

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school maakten we in voorgaande jaren gebruik van de Centrale Eindtoets (CITO). Deze toets bracht de prestaties van ieder kind t.a.v. taal, lezen en rekenen/wiskunde in kaart. Om te zien of onze school het goed doet vergelijken we onze score op de Eindtoets met die van andere scholen met een soortgelijke populatie leerlingen, conform de richtlijnen van de Onderwijsinspectie. Inspectie stelt namelijk dat bij een bepaald schoolgewicht (o.a. gebaseerd op opleidingsniveau, land van herkomst, verblijfsduur in Nederland en schuldsanering) een hoger, dan wel lager percentage leerlingen referentieniveau 1F, 2F of 1S zou moeten kunnen worden behaald. De voorbije jaren heeft het ministerie van OCW scholen gevraagd om ‘kansrijk’ te adviseren. De minister vindt het belangrijk dat leerlingen het voordeel van de twijfel krijgen en op de plek terecht komen die het beste past bij hun capaciteiten, ontwikkeling en interesses. 

In schooljaar 2020-2021 hebben 33 leerlingen meegedaan aan de eindtoets, die allen worden meegeteld in de berekening. We hebben een score behaald van 535 (landelijk gemiddelde 534,5). De scores lopen tussen 500 en 550. Dit jaar heeft geen enkele leerling de score 550 behaald. Alhoewel de score voldoet aan de norm van de inspectie, behalen we niet alle inspectienormen kijkend naar de referentieniveaus. M.b.t. lezen halen we zowel de norm van het 1F-niveau (97% vs. 98,1%), als ook het gewenste 2F-niveau (64% vs. 73,5%) niet. Dit is dan ook een ontwikkelpunt voor onze school. Bij rekenen hebben 2 leerlingen het 1F-niveau niet behaald (94% vs 96,1), terwijl het 2F niveau wel voldoende scoort (64% vs. 57,1%). Bij rekenen wordt de norm voor het 1F-niveau behaald (97% vs 92,4%), terwijl het 1S-niveau onvoldoende is (39% vs. 45,2%). N.a.v. de behaalde scores op de eindtoets hebben we bij 7 leerlingen het schooladvies heroverwogen en aangepast.

In 2021-2022 hebben alle 26 leerlingen uit groep 8 de eindtoets gemaakt. In het schoolrapport zien we dat de schoolscore voor de eindtoets 538,5 is voor onze school. De landelijk gemiddelde score voor de Eindtoets is dit schooljaar 535,2 (voor scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie is de landelijk gemiddelde score 534,8). Kijkend naar de inspectienormen is duidelijk dat een groter percentage van onze leerlingen beter presteert op de referentieniveaus dan andere scholen met een vergelijkbaar schoolgewicht. Zij presteren beter op alle getoetste gebieden. Alle leerlingen hebben minimaal het 1F-niveau gehaald op alle leergebieden. Voor lezen en taalverzorging ligt het percentage leerlingen dat het 2F-niveau behaalt, hoger dan bij andere scholen met een vergelijkbaar schoolgewicht. Bij rekenen ligt het percentage leerlingen dat het 1S-niveau behaalt, net onder het percentage dat andere scholen behalen met een vergelijkbaar schoolgewicht (54 vs 58,6) Naar aanleiding van het eindtoetsresultaat hebben we bij 4 leerlingen het schooladvies heroverwogen en bijgesteld.

In schooljaar 2022-2023 hebben alle 23 leerlingen uit groep 8 de eindtoets gemaakt. In het schoolrapport zien we dat de schoolscore voor de eindtoets 534,4 is voor onze school. De landelijk gemiddelde score voor de Eindtoets is dit schooljaar 534,9. In de schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden (op 1F en 2F/1S-niveau) zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. In de correctiewaarden wordt rekening gehouden met de ‘onzekerheidsmarge’ veroorzaakt door de effecten van de coronacrisis en de normeringsverschillen tussen de eindtoetsen. De inspectie bekijkt vervolgens de afgelopen drie schooljaren op 1F en 2F/1S niveau. Daar komen twee percentages voor de behaalde referentieniveaus uit. Bij het bekijken van de percentages wordt vervolgens rekening gehouden met het schoolgewicht. Bs. Draaiende Wieken heeft een gemiddeld schoolgewicht van 31,51.

· 1F: 98% t.o.v. signaleringsnorm 85%- correctiewaarde 80%

· 1S/2F: 60,6% t.o.v. signaleringsnorm 45,5%- correctiewaarde 37,4%

Hiermee scoren wij op beide onderdelen ruim boven de gestelde normen. Naar aanleiding van het eindtoetsresultaat hebben we bij 8 leerlingen het schooladvies heroverwogen en bijgesteld.

Met ingang van schooljaar 2023-2024 komt de Eindtoets te vervallen. In plaats hiervan maken de leerlingen in groep 8 in januari/februari 2024 voor het eerst de Doorstroomtoets.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Planmatig werken
Jaarlijks stellen we een schoolzelfevaluatie / schoolscan op, waarin we ons onderwijs evalueren. De leerresultaten van leerlingen zijn hier een vast onderdeel van. Ook de resultaten van de Eindtoets worden in deze evaluatie meegenomen. Naar aanleiding van deze schoolzelfevaluatie / schoolscan worden (in overleg) signaleert de IB’er verschuivingen en trends in deze resultaten, waarna er actie ondernomen wordt op school-, groeps- of individueel niveau. Deze vervolgbeslissingen kunnen van invloed zijn op de inhoud en vormgeving van het onderwijsleerproces zoals aanpassing van het lesprogramma of leerstofaanbod. 

Groepen 1 en 2
De leerkrachten en onderwijsondersteuners in de kleutergroepen observeren dagelijks het gedrag en de manier van spelen en werken van het jonge kind. De ontwikkeling van de kinderen wordt bijgehouden in KIJK!.

Groepen 3 t/m 8
In de groepen 3 t/m 8 worden de halfjaarlijkse Cito-toetsen afgenomen m.b.t. de leergebieden begrijpend lezen, rekenen en wiskunde,  spellingvaardigheid. Via deze toetsen wordt nagegaan welke vorderingen de leerlingen hebben gemaakt t.o.v. leeftijds- en groepsgenoten, maar ook hun eigen vaardigheidsgroei wordt gemeten. Voor het vaststellen van het technisch leesniveau nemen we enkele malen per jaar bij alle leerlingen de AVI-toetsen (lezen van zinnen) en de DMT (lezen van woorden) af. Vanaf midden groep 3 wordt op elk rapport het AVI-leesniveau aangegeven. 

Groep 8 maakt in januari/februari 2024 voor het eerst de Doorstroomtoets. Hiervan krijgen de ouders een uitgebreide rapportage per onderdeel.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Een goede overstap van het primair naar het Voortgezet Onderwijs is van groot belang voor een succesvolle schoolcarrière. Sinds het schooljaar 2014-2015 weegt het advies van de basisschool het zwaarst bij de toelating tot het Voortgezet onderwijs.

Hoe komt ons advies tot stand?

We maken voor ons schooladvies gebruik van een lijst met leerlingkenmerken per leerling. Deze leerlingkenmerkenlijst wordt vanaf groep 6 voor alle leerlingen gevuld en tijdens ouder -en ouder/kindgesprekken vanaf het startgesprek begin groep 7, ook met ouders en leerlingen besproken. De leerlingkenmerken die uitgewerkt worden zijn: leerontwikkeling, sociaal emotioneel functioneren, werkhouding/aanpak, fysieke ontwikkeling. Naast deze lijst met leerlingkenmerken liggen ook de resultaten uit het Cito-leerlingvolgsysteem en de methodegebonden toetsen mede ten grondslag aan ons weloverwogen schooladvies. 

Basisscholen kunnen een schooladvies voor 1 schooltype of voor 2 schooltypes geven. Dus bijvoorbeeld een HAVO-advies of een VMBO-tl/HAVO-advies. Een schooladvies voor 3 of meer schooltypes is niet toegestaan. De school voor Voortgezet Onderwijs baseert zich bij plaatsing op het schooladvies van de basisschool. Een school voor Voortgezet Onderwijs mag een leerling niet weigeren omdat de school de toetsscore te laag vindt. Een school moet bijvoorbeeld een leerling die HAVO-advies krijgt minimaal op HAVO-niveau plaatsen. Heeft de school een VMBO-tl/HAVO-klas en een HAVO/VWO-klas, dan kan de school zelf bepalen in welk van deze klassen de leerling komt.

In 2022-2023 zijn 5 leerlingen uitgestroomd naar Yuverta, 2 leerlingen naar Broekhin, 10 leerlingen naar het RoerCollege, 3 leerlingen naar Niekée, 1 leerling naar Connect College en 2 leerlingen stromen uit naar het voortgezet onderwijs in België.

Uitgesplitst naar onderwijstype zijn onze leerlingen in 2022-2023 als volgt uitgestroomd:

 • VMBO kader - 3
 • VMBO Kader / gemengde leerweg - 3
 • VMBO gemengde leerweg - 5
 • VMBO gemengde leerweg / theoretische leerweg – 1
 • VMBO theoretische leerweg / HAVO - 3
 • HAVO - 2
 • HAVO / VWO - 3
 • VWO - 3

Het schooladvies is uitvoerig met de ouders en de betreffende leerlingen besproken; vervolgens zijn alle leerlingen door hun ouders aangemeld op de gewenste school voor voortgezet onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het team van bs. De Draaiende Wieken vindt het erg belangrijk dat alle kinderen op een rustige en respectvolle manier met elkaar omgaan. Voor veel kinderen is dat heel normaal maar voor sommige kinderen is dat nog moeilijk. We vinden het erg belangrijk om op bs. De Draaiende Wieken een fijne sfeer te creëren, zodat we een school hebben die voor iedereen veilig en uitnodigend is. Een veilige en rustige omgeving is bovendien voorwaarde om goed onderwijs te kunnen geven en de kinderen gelegenheid te geven zich optimaal te ontwikkelen. 

Beter omgaan met elkaar

We hanteren op school het programma "Beter omgaan met elkaar" Dit is een samengesteld programma op basis van groepsdynamisch onderwijs en "Effectieve conflicthantering".  Het "Pestprotocol" heeft hierin een nadrukkelijke plek als het pesten niet daadwerkelijk gestopt wordt.

- Kinderen krijgen een grotere rol in het zelf oplossen van conflictjes. Ze worden meer zelfverantwoordelijk voor hun eigen handelen.

- Elkaar respecteren en accepteren, en elkaar daarbij helpen is ieders uitgangspunt.

- Afspraken en regels, maar ook wat goed en niet goed gaat, wordt samen besproken in de sociokring zodat we er van leren.

De rol van de leerkracht is niet meer de scheidsrechter die probeert het probleem van de kinderen op te lossen, maar de coach die de kinderen helpt hun probleem zelf op te lossen.

In het document "Sociale veiligheid in doorgaande lijn" (herzien in 2022-2023) is beschreven hoe we de sociale veiligheid realiseren. In datzelfde document is tevens de pest-aanpak in de vorm van een protocol beschreven. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Rust,reinheid,regelmat,respect
 • Eigen verantwoordelijkheid
 • Zorg voor jou, ander, omgeving

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Zoals u wellicht weet bezoekt de Onderwijsinspectie regelmatig alle scholen om een beeld te krijgen van het gegeven onderwijs en de kwaliteit hiervan. Op donderdag 9-1-2020 hebben wij een themaonderzoek gehad, waarin de inspecteur specifiek gekeken heeft naar het ‘didactisch handelen’ (lesgeven) op onze school. 

Nadat we een presentatie hadden gegeven over ons nieuwe onderwijsconcept, hebben er lesbezoeken plaatsgevonden in alle units. Hierbij hebben we laten zien op welke wijze wij ons onderwijs anders organiseren, met specifiek aandacht voor het groepsdoorbrekend werken, bewegend leren, een instructieles rekenen en tot slot het onderzoekend leren aan de hand van onze nieuwe methode voor wereldoriëntatie, Blink. 

Uit het nagesprek kwam naar voren dat we heel erg trots mogen zijn op ons onderwijs en op alle ontwikkelingen die (al) in gang gezet zijn! Als positieve punten werden onder andere benoemd:

 • De openheid op school waardoor de inspectie een goed beeld heeft kunnen krijgen.
 • De vooraf aangeleverde (theoretische) stukken zijn goed waarneembaar in de dagelijkse praktijk. Het schoolplan en SchoolOndersteuningsProfiel, waarin we onze ontwikkeling en aanpak van ons onderwijs beschrijven, zijn door de gehele school terug te zien in ons handelen.
 • Het waargenomen enthousiasme van team en leerlingen, die het nieuwe onderwijsconcept omarmen en verder ontwikkelen. De school is letterlijk en figuurlijk in beweging.
 • De begeleiding van kleine groepen of individuele leerlingen, die mogelijk wordt door onze nieuwe manier van werken. Het zorgt voor veel persoonlijke aandacht voor elk kind.
 • Het volgen van de ontwikkeling van elk kind door observaties van meerdere leerkrachten en onderwijsondersteuners (vanuit de gehele unit) wordt eveneens als een duidelijke meerwaarde gezien.
 • De betrokkenheid van de leerlingen is groot, kinderen tonen zich oprecht geïnteresseerd. De taakgerichtheid van leerlingen is prima.
 • Door de activiteiten waarin bewegend leren een plek krijgt, gaan leren, plezier, motivatie en motoriek hand in hand. Mooi om te zien hoe alle kinderen actief bezig zijn om zich nieuwe kennis en vaardigheden eigen te maken.
 • Gebruik van ICT is goed geïntegreerd in het dagelijkse onderwijs. Kinderen en leerkrachten maken op een goede manier gebruik van alle apparatuur, waardoor er automatisch een koppeling plaatsvindt tussen de technische vaardigheden op de computer en de lesinhoud.
 • De gerichte aandacht voor de aanpak en het voltooien van taken (executieve functies) werpt duidelijk zijn vruchten af. Hierin kunnen we onderling ook van elkaar leren.
 • Er zijn geen bijzonderheden t.a.v. leerresultaten of risico’s op schoolniveau waargenomen, die aanleiding geven voor verder onderzoek vanuit de Inspectie. 

Als ontwikkelpunt werd o.a. meegegeven dat de leerkracht nog voornamelijk leidend was in de waargenomen lessen. Het zou fijn zijn wanneer de kinderen meer input zouden hebben, waardoor zij ook meer eigenaarschap en zicht kregen op hun eigen ontwikkeling.Dat hangt ook samen met de feedback die er wordt gegeven op het leren en werken van de kinderen. Deze zouden we specifieker kunnen maken (toegespitst op het doel van de les), waarbij er aandacht is voor zowel het resultaat als ook het leerproces. Dat zou ook vaker tussentijds mogen gebeuren, waarbij kinderen direct hun aanpak van een taak kunnen afstemmen of aanpassen. Ook hierin kunnen leerlingen zelf een rol en taak krijgen waardoor de leerkracht vanzelf een meer coachende rol krijgt. Voor ons waren de genoemde punten herkenbaar. Uiteraard krijgen deze ontwikkelingspunten dan ook een plek binnen ons volgende schoolplan en gaan we hier mee aan de slag. 

Op 3 juni 2021 hebben wij opnieuw deelgenomen aan een themaonderzoek, dit keer was het onderwerp de Corona-aanpak.

Aan de hand van een vooraf ingevulde vragenlijst en gesprekken met directie, IB-ers en leerkrachten is een beeld geschetst van de gevolgen die we op school hebben gezien m.b.t. de ontwikkeling van de kinderen op onze school n.a.v. Corona, de scholensluiting, thuisonderwijs en de opstart van scholen sinds 8 februari. We hebben gesproken over de huidige aanpak om hierop af te stemmen, evenals de voorgenomen plannen om de extra gelden die de overheid beschikbaar stelt (NPO-gelden), in te zetten de komende jaren. Tot slot hebben de leerlingen van groep 7 en 8 een vragenlijst ingevuld hierover. ?

Opvallendheden?die we binnen onze school hebben waargenomen in de voorbije twee schooljaren, waarin Corona ons parten speelde:  

 • Kinderen lijken minder zelfstandig / zelfredzaam. Ze hebben meer hulp en ondersteuning nodig om hun werk tot een goed einde te brengen en lijken een lager beeld van hun eigen kunnen te hebben dan voorheen.  
 • De automatisering (het op tempo beheersen van de oefenstof) van rekenen (gehele school) en technisch lezen (vooral middenbouw)?valt tegen 
 • Ook de scores van Begrijpend lezen zijn lager dan we onder normale omstandigheden zouden verwachten. We hebben het idee dat het leesplezier / motivatie?in de voorbije jaren is afgenomen. 
 • Al deze genoemde punten komen overeen met het landelijke beeld. Deze aandachtspunten komen bij vrijwel alle scholen naar voren, aldus de inspecteur. 
 • We zien dat de kinderen die slechts in beperkte mate thuis ondersteund konden worden in hun leerproces, kinderen die langdurig geen onderwijs hebben gevolgd en kinderen die ook voorafgaand aan deze periodes al moeite hadden met de leerstof verder achterop zijn geraakt. Bij kinderen die wel (voldoende) ondersteund konden worden en wel structureel onderwijs volgden, is er veel minder sprake van achterstanden. De verschillen tussen kinderen zijn dus duidelijk toegenomen. Ook deze constatering geldt voor vrijwel alle scholen in Nederland. 
 • De onlinelessen in de 2e?lockdown?hebben duidelijk meer rendement opgeleverd dan de papieren lespakketten zoals we tijdens de 1e?lockdown?hebben gewerkt.?? 
 • De achterliggende periode heeft grote impact gehad op hoeveelheid en aard van het werk?van ons allemaal.?Collega’s?hebben veel tijd en energie moeten steken om?het onderwijs?(fysiek/online/hybride)?te blijven realiseren.  
 • Naast het team hebben we ook geconstateerd dat er heel veel gevraagd is van ouders in de voorbije periode. De thuiswerkperiode waarin ouders zowel (thuis) werkten als ook de begeleiding van het onderwijs aan hun eigen kinderen hebben verzorgd, is voor iedereen zwaar geweest. School heeft grote waardering voor de wijze waarop gezinnen door deze moeilijke periode heen zijn gekomen. We hebben hele mooie dingen gezien in de leerontwikkeling van kinderen en betrokkenheid van ouders hierop. 
 • Qua schoolontwikkeling hebben we het gevoel veel mooie dingen ‘on?hold’ te hebben moeten zetten qua visie, leren van/met elkaar,?groepsoverstijgende?activiteiten. We voelen ons enorm beperkt in onze mogelijkheden.? 
 • De samenwerking met gemeente, andere scholen en kinderopvang uit de regio?middels regelmatige overleggen had?een duidelijke meerwaarde.??
 • De corona-periode heeft weinig invloed gehad op het aantal (verwachte) doublures.? 
 • Na de meivakantie lijkt er?wat meer rust te ontstaan. Het uitblijven van verdere besmettingen, waardoor we geen online / hybride onderwijs hoeven te verzorgen, is hierin zeker helpend.? 

Met betrekking tot onze (voorgenomen) aanpak: 

 • De inspecteur gaf aan dat hij zag dat er heel veel goede dingen gebeuren! Er is een duidelijke focus op onderwijsinhoud: zowel op de basisvakken (rekenen, taal en lezen), maar er is ook goed nagedacht over het aanbod voor een bredere ontwikkeling. Dit zouden we vast moeten houden in de toekomst en waar mogelijk verder uitbouwen. Hij was erg te spreken over de wijze waarop er doelgericht wordt gewerkt, leerlingen worden gevolgd en de combinatie wordt gezocht met het bewegend leren.?Hij gaf ons de tip om onze successen te vieren en het gesprek te blijven voeren over de dingen die er goed gaan. Daarnaast sprak ook hij de hoop / wens uit om leerlingen in de nabije toekomst weer de gelegenheid te geven om met/van elkaar te leren door samenwerkend leren, tutor-activiteiten, enz.?Ook dit sluit volledig aan bij onze visie. 
 • Het is van belang om de samenwerking met ouders in stand te houden. De corona-periode heeft ouders meer zicht gegeven op hetgeen kinderen leren op school, wat er van hen en van ouders verwacht wordt. Zij hebben ook een beter beeld gekregen van de (leer)ontwikkeling van hun eigen kind.??Zorg daarom voor eenduidigheid in aanpak / doorgaande lijn binnen school, maar ook tussen school en thuis, bijvoorbeeld bij het aanleren van strategieën.? Houd binnen school de regie in handen t.a.v. alle (onderwijskundige) activiteiten die op school plaatsvinden. Ouders en school hebben hierin een andere rol, taak en verantwoordelijkheid.  De regie hierin is aan de school. Hierin worden voortdurend goede, doordachte keuzes gemaakt, dus houd hieraan vast en blijf koers houden, passend bij de beschreven onderwijsvisie. 
 • De voorgenomen keuzes om de extra gelden (NPO) vanuit de overheid te besteden aan duurzame ontwikkelingen, waarmee de school ook haar voordeel blijft doen als de incidentele NPO-gelden stoppen is goed doordacht en sluit goed aan bij de leerlingenpopulatie en hetgeen er tot dusver is waargenomen in de ontwikkeling van alle kinderen. Ook hierop had de inspecteur geen verdere aanvullingen / aanpassingen. 
 • Er blijft aandacht nodig voor de taakbelasting van het team: Welke schooltaken/werkgroepen doen we als school wel/niet meer in de toekomst??Wat is hierin haalbaar en passend bij onze primaire taak: goed onderwijs voor al onze leerlingen? Ondanks dat het lerarentekort door de huidige omstandigheden naar de achtergrond is verdwenen, is het een probleem waar alle scholen zich nog steeds dagelijks mee geconfronteerd zien. Ook wij ondervinden hier wekelijks meerdere keren hinder van, door het gebrek aan (mogelijkheden tot) vervanging. Hierdoor moeten regelmatig anderen (bijv. IB-ers) worden ingezet om lesgevende taken over te nemen, die hierdoor niet toekomen aan eigen taken. In het voorbije jaar hebben we (ondanks de scholensluiting van 2 maanden) al meer dan 100 dagen/dagdelen intern vervanging moeten realiseren. Dit zorgt structureel voor spanningen binnen de school, zowel voor de lesgevende taken, maar ook voor de mogelijkheid om andere taken op te pakken. We hopen dat de politiek zich hiervan bewust is en zoekt naar passende oplossing om dit uiteindelijk het hoofd te kunnen bieden. 
 • Op de vraag wat we nodig hebben om in de toekomst duurzaam verder te kunnen, hebben we aangegeven vooral behoefte te hebben aan voldoende mensen, middelen en duidelijkheid rondom de toegekende extra gelden vanuit de overheid (NPO) zodat we ons plan ook concreet kunnen maken en over kunnen gaan tot de (verdere) uitvoering.?

Met zulke mooie, inhoudelijke feedback kunnen we ontzettend trots zijn. We hebben samen veel bereikt ondanks alle aanpassingen die Corona voor eenieder met zich meebracht.?Het heeft ons, als team, goed gedaan om deze bevestiging te krijgen. Te horen dat we structureel de goede dingen doen en hard aan de weg timmeren om het onderwijs voor onze kinderen te blijven verbeteren.??Natuurlijk gaan we daar ook de komende jaren mee door! 

Terug naar boven