Basisschool De Draaiende Wieken

Streekelsweg 6 6061 EL Posterholt

Schoolfoto van Basisschool De Draaiende Wieken

Het team

Toelichting van de school

Onze school is aangesloten bij samenwerkingsverband 31.02. Kijk voor meer informatie op https://www.innovo.nl/informatie-samenwerkingsverbanden.html

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Inleiding 

Met ingang van 1 augustus 2019 hanteert Innovo het beleid dat scholen zelf verantwoordelijk zijn voor de vervanging op de scholen. Hierin speelt het cluster een belangrijke rol. Binnen het cluster wordt vanuit solidariteit samengewerkt om verzuim zoveel mogelijk op te vangen met de collega's van onze 5 scholen. Ons uitgangspunt is hierbij zoveel mogelijk lesuitval voorkomen, zo min mogelijk groepen naar huis sturen en uiteraard de kwaliteit van onderwijs behouden!  

Het cluster ZWM bestaat uit de volgende vijf scholen:

 • Bs 't Keuningshöfke in Koningsbosch 
 • Bs de Draaiende Wieken in Posterholt 
 • Bs Triangel in Linne 
 • Bs Het Avontuur in Buchten 
 • Bs Swentibold in Born  

Binnen ons cluster heeft men ervoor gekozen om de formatie zo optimaal mogelijk in te zetten. Ons streven is uiteraard om de basisformatie op alle scholen structureel te waarborgen. Vanuit ons formatieplan streven we er dus allereerst naar om voldoende leerkrachten en onderwijsondersteuners beschikbaar te hebben voor alle groepen/units om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden. Daarnaast beschikt iedere school over directie en IB. Directie heeft geen lesgevende taken binnen ons cluster. Ook voor IB-ers beperken we de inzet voor de groep tot maximaal 1/5 van hun taakomvang per week, omdat zij anders onvoldoende tijd/ruimte hebben voor hun eigenlijke taak, namelijk de leerlingenzorg.  Naast deze basisformatie is er ook nog beperkte formatie beschikbaar voor aanvullende, ambulante taken, zoals gespecialiseerde leerkrachten die een taak hebben binnen schoolontwikkeling, plusklassen, technieklessen, begeleiding op het leer-/werkplein of extra begeleiding van (groepjes) leerlingen.  Met ingang van schooljaar 23-24 is het de bedoeling dat clusters ook zelf voorzien in de vervanging bij zwangerschapsverlof. Ouderschapsverlof vullen scholen al jaren intern in. 

Aanpak 

Het hieronder beschreven beleid geeft een overzicht van de stappen die binnen ons cluster genomen worden, wanneer een school zich geconfronteerd ziet met (kort- en/of langdurig verzuim) van collega's:

 • Op de eerste ziektedag stelt elke school alles in het werk om de opvang intern op te lossen om voor de groepen zoveel mogelijk regulier onderwijs te waarborgen
 1. er wordt gekeken welke leerkrachten ‘ambulant’ zijn op de eigen school en dus geen groepsverantwoordelijkheid hebben op dat moment. 
 2. inzet van onze onderwijsondersteuners (onder toezicht van een bevoegde leerkracht) 
 3. ruilen van werkdagen van parttimers (indien mogelijk) 
 4. extra inzet van parttimers door urenuitbreiding (indien mogelijk) 
 5. inzet van overig ambulant personeel. N.B. Directie heeft geen lesgevende taken binnen ons cluster. IB maximaal inzet lesgevende taken voor 1/5 van de taakomvang.  
 6. navraag bij de andere scholen binnen ons cluster om te bekijken of daar nog collega’s beschikbaar zijn en ingezet kunnen worden op een andere school. Dit wordt door de directeuren van de deelnemende scholen geïnitieerd.
 • Voorgaande maatregelen houden ook in, dat een kind mogelijk te maken krijgt met meerdere leerkrachten gedurende de absentie van een collega. Dat dit geen stabiele situatie en niet bevorderlijk is, mag duidelijk zijn. 
 • Helaas kan het ook voorkomen dat het, ondanks voornoemde maatregelen, niet meer mogelijk is om een groep op te vangen. Wanneer dit het geval is, ontvangen ouders de dag voorafgaand (uiterlijk om 17u) een bericht van school hierover via het Ouderportaal/Isy, zodat ouders nog in de gelegenheid zijn om opvang te regelen voor de dag(en) erna. 
 • Afhankelijk van de inschatting hoe lang er geen groepsbezetting mogelijk is, zal een groep leerlingen 1 of 2 dagen thuis moeten blijven.  
 • Mocht er ook voor de daaropvolgende dagen niemand beschikbaar zijn, dan zal er intern geruild worden met personeel, waarna een andere groep 1 of 2 dagen thuis zal moeten blijven. Op deze wijze hopen we te waarborgen dat één groep niet de dupe wordt van een langdurig afwezige leerkracht. 

We hopen uiteraard dat we niet in de situatie terecht komen dat we groepen naar huis moeten sturen, maar we merken aan alles dat het regelmatig ‘piept en kraakt’ om de bezetting dagelijks rond te krijgen. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Hoe richten we ons onderwijs in?

Het onderwijs op de Draaiende Wieken is ingedeeld in acht leerjaren. We werken stap voor stap toe naar meer groepsoverstijgende werkvormen in 3 units:

Unit 1: groep 1 en 2

Unit 2: groep 3, 4 en 5

Unit 3: groep 6, 7 en 8.

De leerkracht van de groep blijft voor u en uw kind het vaste aanspreekpunt voor vragen en zorgen. Daarnaast zijn er onderwijsondersteuners verbonden aan alle units, die ondersteunen in het leerproces van alle kinderen. Gedurende de dag kan uw kind tot slot ook bij andere collega's aansluiten in de les, daar waar dat het best passend is aansluitend bij de ontwikkeling. Op deze manier kijken veel verschillende collega's naar de brede ontwikkeling van uw kind. ?Binnen de unit werken kinderen ook met andere kinderen buiten hun jaargroep samen. Door onze werkwijze houden we de groepen waaraan we instructie of begeleiding geven klein. 

Voor alle leerjaren geldt dat de leerkracht de lesstof gedifferentieerd aanbiedt. Dat wil zeggen dat bij de instructie maar ook bij de verwerking  al vrij snel de leerlingen die de leerstof begrijpen, zelfstandig verder mogen werken. De leerlingen die de leerstof nog moeilijk vinden krijgen na de basisinstructie nog verlengde instructie en worden daarna nog door de leerkracht geholpen bij het inoefenen. Door deze vorm van differentiatie wordt er in de groepen gewerkt op vier niveaus van instructie en verwerking. We noemen deze groepen de Zon–, Astronauten-, Maan– en Stergroep. In het logboek houden de leerkrachten dagelijks bij wat goed ging en wat extra aandacht nodig heeft en plannen vandaar uit het onderwijs voor de volgende lesdagen.

Halverwege het schooljaar en aan het einde van het schooljaar maken de leerlingen tussentoetsen van Cito. De resultaten hiervan geven de leerkracht inzicht in de effecten van hun extra ondersteuning op de lange termijn. In het groepsprofiel wordt beschreven welke leerling extra ondersteuning nodig heeft. Deze ondersteuning wordt in de individuele oudergesprekken met de ouders besproken.

Behalve het leren lezen, schrijven en rekenen, besteden we ook veel aandacht aan sport, cultuur en muziek. Dankzij de sportspeelplaats en spellenspeelplaats is er in de pauzes volop gelegenheid voor de kinderen om zich op een fijne manier uit te leven. In samenwerking met de sportverenigingen in Posterholt zijn regelmatig sportactiviteiten. In samenwerking met de Gemeente Roerdalen is een project Gezond leven en bewegen opgezet waardoor de kinderen lessen krijgen over gezonde voeding en voldoende beweging. In dit kader hebben we een vakleerkracht gymnastiek die de gymlessen verzorgt in alle groepen. Ook de muzieklessen worden verzorgd door een vakspecialist en daarnaast is er ook in het kader van muziek veel samenwerking met de muziekverenigingen in het dorp.

Elke groep heeft de volledige beschikking over voldoende ICT-werkplekken, zoals laptops en chromebooks. Het gebruik van ICT gebeurt op de eerste plaats ter ondersteuning en inoefening van de aangeboden leerstof. Daarnaast leren de kinderen om zelf een werkstuk of presentatie te maken. 

Met dank aan de toegekende subsidie basisvaardigheden oriënteren we ons in 2023-2024 op een aanpak/aanbod voor digitale geletterdheid, gaan we aan de slag met ons leesonderwijs en steken we schoolbreed in op het werken aan de hand van leerlijnen / cruciale doelen. Daarnaast zetten we in op 'terug gaan naar de basis,' waarbij we de focus leggen op goed lesgeven, een rijk aanbod en doorgaande lijnen binnen school.

De groepsindeling

Onze school telt 9 stamgroepen, verdeeld over 3 units. ?Bij de indeling van de groepen worden altijd de volgende criteria gehanteerd:

 • Een evenwichtige verdeling van leerlingen (al dan niet met extra ondersteuningsbehoeften): aantal leerlingen, een goede mix tussen leerlingen die gemakkelijk leren en leerlingen die meer moeite hebben met de lesstof.
 • Een goede verdeling van jongens en meisjes
 • Persoonlijkheden (leiders en volgers)
 • Sociale contacten, vriendjes/vriendinnetjes

De indeling van kinderen in groepen is de verantwoordelijkheid van de directie in overleg met de leerkrachten van de betreffende groepen. Informatie over de groepsindeling wordt voor het begin van een nieuw schooljaar aan de ouders/verzorgers medegedeeld. De groepsgrootte is sterk afhankelijk van het aantal leerlingen in een bepaald leerjaar.

De groepsbezetting 2023-2024

In 2023-2024 starten we met 2 kleutergroepen. ?Na de kerst- of carnavalsvakantie (afhankelijk van aantal aanmeldingen) komt er een instroomgroep bij. 

Unit 1:

Groep 1A/2A   Juf Madeleine (ma-di-om de week woe) en juf Lianne (om de week woe-do-vrij)??

Groep 1B/2B  Juf Patricia (ma t/m vrij)??

Instroomgroep: Juf Truus (ma-di) en juf Anita (do-vrij)??

Onderwijsondersteuners: Juf ?Melanie (ma-di-wo)? en Juf Marja (do en vrij) 

?Interne Begeleiding: Juf Malou

Unit 2:

Groep 3A  Tot aan kerst- c.q. carnavalsvakantie: Juf Truus (ma-di-enkele woe) en juf Anita (do-vrij)??; aangevuld met meester Andy

Groep 3B  Tot aan kerst- c.q. carnavalsvakantie: Juf Truike (ma-di-woe-do) en meester Andy (vrij)

??Na de kerst- c.q. carnavalsvakantie één groep 3 o.l.v. Juf Truike en meester Andy (vrij)

Groep 4  Juf Petra (ma-di-do) en juf Charissa (woe en vrij)??

Groep 5 Juf Chantal (alle dagen)

??Onderwijsondersteuners: Meester Steff (ma t/m vrij); Juf Kim Tissen Peters Rit (ma-do-vrij) en juf Aniek (ma t/m vrij)

?Interne Begeleiding: Juf Malou

Unit 3:

Groep 6  Meester Ruud (ma t/m vrij)

??Groep 7  Meester Luvic (ma) en meester Julian (di t/m vrij)??

Groep 8 Juf Annemarie (ma, di, do) en meester Luvic (woe en vrij)

Onderwijsondersteuner: juf Kim (ma t/m woe, vrij)

?Interne Begeleiding: meester René

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw, groepen 1 en 2, wordt vooral thematisch gewerkt maar wel op basis van een jaarplan waarin de ontwikkelingsdoelen staan beschreven. Deze jaarplanning wordt doorvertaald in themaplanningen en vervolgens de lesplanning. De methodes Kleuterplein, Wereld in Getallen en projecten van de Kleuteruniversiteit worden hierbij o.a. als bron gebruikt. Alle ontwikkelingsstappen die kinderen doorlopen, worden gedurende het jaar nauwkeurig gevolgd in het volgsysteem KIJK!

*Zintuiglijke ontwikkeling is een verzamelnaam van het ontwikkelingsaanbod voor kleuters. Het gaat dan om taalontwikkeling, begrijpend luisteren en woordenschat, rekenen, motoriek, creatieve activiteiten en om sociale vaardigheden zoals leren spelen en werken met elkaar.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

*Bij de invulling van de vakgebieden hebben we ook ruimte gehouden voor de zogenaamde Bloktijd. Tijdens de bloktijd geven de leerkrachten extra instructie en begeleiding aan de leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben. De andere leerlingen hebben dan tijd voor hun weektaken of voor extra uitdaging zoals Levelwerk.
Voor groep 3 is hierin ook hoekenwerk i.c.m. groep 1/2 verwerkt en voor groep 3,4 en 5 daarnaast ook NT2. 

*Bewegend leren: extra oefening op gebied van rekenen, taal/spelling of lezen in een bewegende vorm.

In 2023-2024 worden in de onderbouw (groep 1 t/m 4) ruim 3689,5 uren les gegeven. In de bovenbouw (groep 5 t/m 8) zijn dat 3832 uren. In totaal worden er dus ruim 7521,5 uren les gegeven, waar 7520 geadviseerd wordt.

* kijk voor meer informatie over de verplichte onderwijstijd en gronden voor vrijstelling van onderwijsactiviteiten op de website van Innovo:

https://www.innovo.nl/verantwoording-verplichte-onderwijstijd.html

https://www.innovo.nl/gronden-voor-vrijstelling-onderwijsactiviteiten.html

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het team van basisschool De Draaiende Wieken heeft als belangrijkste opdracht om alle kinderen goed onderwijs te bieden. In deze basisschoolperiode krijgen de kinderen een stevige basis om hun studie voort te zetten en te werken aan hun toekomst. Aansluitend op deze kennis- en vaardigheidsontwikkeling vinden we het zeker zo belangrijk dat de kinderen zich als persoon goed ontwikkelen. We leren de kinderen hoe ze met respect en binnen vastgestelde normen en waarden met elkaar omgaan en zich opstellen in hun leefomgeving. We leren de kinderen dat ze in grote mate zelf verantwoordelijk zijn voor hun handelen en dat ze daarom ook zelf kunnen sturen in hun gedrag en de manier van omgaan met elkaar.

Leer- en ontwikkelingsondersteuning:
De school heeft de afgelopen jaren de nodige ervaringen opgedaan in het begeleiden van kinderen met auditieve problemen. Met hulp van ambulante begeleiding en met de inzet van ondersteunende hulpmiddelen, kunnen we deze kinderen goed begeleiden. We hebben tot nu toe geen ervaringen met kinderen met visuele problematieken. Daarnaast heeft de school kennis en vaardigheden opgedaan in het begeleiden van kinderen met minder verstandelijke vermogens. We hebben echter ook in de begeleiding van een aantal van deze kinderen gemerkt dat we tegen de grenzen van onze zorgcapaciteit aanlopen. Als we merken dat we deze kinderen niet meer de zorg kunnen bieden, die ze nodig hebben, zal er in overleg met het reeds ingeschakelde ondersteuningsteam een SBO of SO-verwijzing bekeken worden.

Sociaal- emotioneel en gedrag ondersteuning:
De school heeft een ondersteuningsaanbod voor kinderen met specifiek sociaal emotionele problemen en gedrag gerelateerde problemen. Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte stellen extra eisen aan het gebouw, de leerkrachten, de IB’er en ook de schoolgenoten. Het uitgangspunt is dat elke leerkracht in principe ruimte heeft voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Dat betekent echter niet dat elke leerling met een specifieke onderwijsbehoefte kan worden geplaatst op onze school. Elke aanmelding wordt expliciet beoordeeld. Bij ieder verzoek tot plaatsing zal telkens een afweging gemaakt worden. Kern van deze afweging is de vraag of de combinatie van specifieke onderwijsbehoefte en de extra ondersteuning die noodzakelijk is, past binnen de mogelijkheden van onze school. Het gaat daarbij om de balans tussen de hulpvraag van het kind en de (on)mogelijkheden van onze school. Ook dient daarbij meegenomen te worden of externe hulp ingeschakeld kan worden.
Bij elke aanmelding wordt gekeken naar een reeks aspecten. Wat vraagt het kind met betrekking tot:

 • Pedagogische aanpak
 • Didactische aanpak
 • Kennis en vaardigheden van de leerkracht en het team
 • Organisatie binnen de school en binnen de klas
 • Materiële aspecten (gebouw, meubilair)
 • De positie van de medeleerlingen
 • De rol van de ouders
 • De externe ondersteuning

Er kunnen zich situaties voordoen, waarin de grenzen aan de zorg voor de kinderen worden bereikt:, zoals:

 1. Indien sprake is van een onderwijsbehoefte waarbij zich ernstige gedragsproblemen voordoen die leiden tot ernstige verstoringen van de rust en de veiligheid in de groep. De grens is bereikt als wordt vastgesteld dat het niet meer mogelijk is om kwalitatief goed onderwijs aan de gehele groep en aan het betreffende kind te bieden en / of als de veiligheid van het betreffende kind, de groep of de leerkracht niet meer te garanderen is.
 2. Indien het onderwijs aan het kind met een specifieke onderwijsbehoefte een zodanig beslag legt op de tijd en de aandacht van de leerkracht dat daardoor de tijd en aandacht voor de overige kinderen in de groep onvoldoende of in het geheel niet kan worden geboden. De grens is bereikt wanneer het niet meer mogelijk is om kwalitatief goed onderwijs te bieden aan de kinderen in de groep
 3. Wij vinden, dat kinderen die wij op school welkom heten, recht hebben op goede begeleiding. Dit kunnen wij helaas voor een beperkte groep kinderen niet bieden. Wij denken hierbij op dit moment aan:
 • Zeer zware slechtziendheid, blinde kinderen.
 • Wanneer kinderen gewetenloos handelen, extreem agressief gedrag vertonen, waardoor de veiligheid en of welbevinden van de omgeving (groep, leerkrachten e.d.) in gevaar komt.
 • Noodzakelijk medisch handelen welke niet op of door school verzorgd kan worden.
 • Wanneer er structurele 1 op 1 begeleiding nodig is.

Fysiek-medische ondersteuning:
Binnen het leerkrachtenteam zijn er kennis en vaardigheden om kinderen met problemen in de sensomotorische ontwikkeling te ondersteunen. Het begeleiden van kinderen met ernstig letsel of lichamelijke beperkingen, kan zo specifiek zijn dat dit buiten onze zorgcapaciteit valt. Indien dit het geval is, zal dit reeds bij de aanmelding van de leerling aan de ouders kenbaar gemaakt worden.

Opvoed- en opgroei ondersteuning:
De school werkt nauw samen met het Centrum voor Jeugd- en Gezin (CJG). Ouders kunnen dan bij hem terecht met vragen over de opvoeding van hun kind(eren). Afstemming van zorg, indien er meerdere instanties bij kind en gezin betrokken zijn, gebeurt door school of CJG in het kader van één gezin één plan.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor (aanstaande) ouders en verzorgers van kinderen, jeugd en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar, professionals die met kinderen, jeugdigen en hun ouders werken en vrijwilligers die met kinderen/jeugdigen werken (sport en vrije tijd).Onder de paraplu van het Centrum voor Jeugd en Gezin vallen verschillende organisaties, zogenaamde ketenpartners. Samen met deze partners zorgt het Centrum voor Jeugd en Gezin voor de juiste informatie of hulp. Ook worden er activiteiten en cursussen georganiseerd. De partners van het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn onder andere alle onderwijsstichtingen, organisaties in de jeugdgezondheidszorg, alle welzijnsorganisaties, peuterspeelzalen en kinderopvang.Meer informatie?Voor de regio Roerdalen Limburg verwijzen we naar de website: http://www.onscjg.nl   Tel. 088-4388300 E-mail: info@onscjg.nl

Beschikbare ondersteuning:

 • Logopedist
 • Jeugdarts
 • CJG
 • Ergotherapeut
 • Psycholoog
 • Orthopedagoog
 • Fysiotherapeut
 • Coach Video interactiebegeleiding

Specialisaties leerkrachten:

 • Rekenspecialist
 • Specialist Jonge Kind
 • Gedragsspecialist
 • Specialist Begaafdheid

Ons volledige SchoolOndersteuningsProfiel kunt u hier terugvinden: https://draaiendewieken.nl/documenten/schoolondersteuningsprofiel

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We gaan aan de slag met de volgende actiepunten:

- Uitbreiding personele bezetting (vanuit subsidie basisvaardigheden): meer begeleidingsmogelijkheden voor kleine groepjes leerlingen

- Voortzetting en uitbreiding van gebruik BOUW! en Bareka t.b.v. de automatisering basisvaardigheden. Uitbreiding leertijd voor deze vakgebieden waar nodig.

-Afspraken en intensivering m.b.t. samenwerking peuterspeelzaal in het kader van VVE

- Voortzetten van thematische aanpak WO, begrijpend lezen, techn. lezen, woordenschat n.a.v. de nascholing Door Lezen de Wereld Ontmoeten.

- Voortzetting teamtraject Professionele cultuur gericht op feedback: in team en klas

- Formatief handelen i.c.m. kindgesprekken, feedback, portfolio 

- Voortzetten van structurele tijd, aandacht en doorgaande lijn voor de versterking van executieve functies in alle groepen middels het programma Breinhelden.

- Structurele ontwikkelgesprekken en klassenobservaties door directie en intern begeleider.

-In 2023-2024 en 2024-2025: Aandacht voor doelgericht werken, werken a.d.h.v. leerlijnen (vanuit subsidie basisvaardigheden); methode meer loslaten, uitwerking en implementeren volgens opzet L.B.’ers 

- In 2023-2024 en 2024-2025: Uitwerking van onze aanpak en ons aanbod t.a.v. ons (technisch en begrijpend) leesonderwijs en de samenwerking met ouders in dezen. (vanuit subsidie basisvaardigheden)

- In 2023-2024: Oriëntatie van een gedegen aanpak/aanbod voor digitale geletterdheid. (vanuit subsidie basisvaardigheden)

- In 2023-2024 gaan we 'terug naar de basis,' waarbij we de focus leggen op goed lesgeven, een rijk aanbod en doorgaande lijnen binnen school. (vanuit subsidie basisvaardigheden)

- In 2023-2024 implementeren we, in samenwerking met ons schoolbestuur Innovo, het nieuwe leerlingvolgsysteem Leerling in Beeld.      

- In 2023-2024 formuleren we, in samenwerking met een werkgroep binnen Innovo, onze aanpak t.a.v. burgerschap.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven