Basisschool De Draaiende Wieken

Streekelsweg 6 6061 EL Posterholt

Schoolfoto van Basisschool De Draaiende Wieken

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samenwerken
 • Veilig voelen
 • Nieuwsgierigheid
 • Eigenheid
 • Beweging en Creativiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
251
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De bijbehorende bijlagen zijn te raadplegen op de website van de school.

U kunt voor meer informatie ook kijken op: https://www.innovo.nl/sociale-veiligheid-op-school.html

Schorsing en verwijdering: 

Zie de INNOVO procedure "Verwijderen en schorsen van leerlingen"

Privacywetgeving

Op school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Onze aanpak is vastgelegd in het privacyreglement, dat u via de website van INNOVO kunt raadplegen.Gegevens die over leerlingen gaan, noemen wij persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van per-soonsgegevens, als dat echt nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daar bij hoort.In het reglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van de ouders bij de aanmelding op school. Daar-naast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leer-lingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er ook bijzondere persoonsgegevens geregistreerd, als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens bv. dyslexie, ADHD of gezondheidsproblemen.

Link INNOVO website https://www.innovo.nl/passend-onderwijs/privacydocumenten.html Hier kunt u o.a. de volgende documenten inzien:

 • afspraken foto’s en films
 • privacyreglement verwerking persoonsgegevens
 • school en privacy
 • welke gegevens bewaart de school over leerlingen?
 • privacy in de klas en tijdens online lessen

Op de schoolwebsite treft u de actuele schoolversies hiervan aan: https://draaiendewieken.nl/documenten/privacy

 • Op de schoolwebsite/ouderportaal treft u een aanvullend document aan m.b.t. online onderwijs / oudergesprekken

Terug naar boven