Jenaplanschool met de Bijbel

Schoolstraat 6 4693 BG Poortvliet

 • Schoolfoto van Jenaplanschool met de Bijbel
 • We maken gebruik van primaire bronnen
 • Samen leer je meer!
 • Schoolfoto van Jenaplanschool met de Bijbel
 • werken met gedachtenposters

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school maakt gebruik van het schooleindonderzoek(SEO). Deze bestaat uit de Nederlandse Intelligentie voor Onderwijsniveau(NIO), de Schoolvorderingentoets(SV) en de Nederlandse persoonlijkheidsvragenlijst(NPV). De NIO meet de capaciteiten van het kind. Wat kan het kind? Met de SV wordt de schoolvorderingen in kaart gebracht. Wat heeft het kind geleerd? De NPV gaat meer in op het kind als persoon. Hoe is het kind? In de afgelopen drie jaren lag het gemiddeld niveau van de schoolvorderingen nagenoeg gelijk of iets hoger dan het gemiddeld niveau van de capaciteiten van de kinderen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De titel van dit hoofdstuk roept een aantal vragen op: 

 • welke resultaten worden hier bedoeld?
 • zijn alle resultaten van het onderwijs te meten?

Vooropgesteld: wij willen ons niet alléén richten op goede leerresultaten met betrekking tot lezen, taal en rekenen, hoe belangrijk deze ook zijn. Het is óók van groot belang dat de leerlingen leren om op een goede wijze met zichzelf en met anderen om te gaan volgens onze christelijke waarden en normen.

Andere belangrijke, maar moeilijk te meten resultaten zijn:

 • de mate waarin het kind heeft geleerd zelfstandig te werken; 
 • de mate waarin het kind zich verantwoordelijk voelt voor het eigen werk; 
 • de mate waarin het kind zich betrokken voelt bij de leerstof;
 • de mate waarin het kind zich veilig en geaccepteerd voelt bij ons op school. 

Methodegebonden en niet-methodegebonden toetsen  

Wil je toch iets in handen hebben waaraan je het effect van de inspanning van leerkrachten kunt aflezen, dan kun je je richten op de meetbare leerresultaten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van volgende methodegebonden toetsen per ontwikkelingsgebied: 

 • rekenen, lezen, spelling in de groepen 3-8   
 • engels in de groep 5-8      

Deze toetsen worden individueel (tijdens het werk) of groepsgewijs afgenomen. De frequentie wordt in het algemeen bepaald door het werktempo van het betreffende kind of de betreffende groep. Daarnaast maken we ook gebruik van niet-methodegebonden toetsen en observatielijsten welke vaak groepsgewijs en op vaste tijdstippen worden afgenomen:

 • rekenen: groepen 3-8
 • lezen: groepen 2-8
 • woordenschat: groepen 3-6
 • begrijpend lezen: groepen 5-8
 • spelling:groepen 3-8
 • soc. emot: groepen 2-8
 • NSCCT: groep 5 en 7

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor het schooladvies maken we gebruik van de gegevens uit ons leerlingvolgsysteem, de observaties van de groepsleerkracht en de resultaten uit het schooleindonderzoek.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Volgens het rapport is de school op alle terreinen voldoende beoordeeld.

Het kwaliteitsaspect 'schoolklimaat' krijgt de beoordeling 'goed'. De school werkt volgens het jenaplanconcept. Daarin heeft het samenwerken en de omgang met elkaar een belangrijke plaats. Dit vertaalt zich in een goed en warm pedagogisch klimaat

Terug naar boven