Jenaplanschool met de Bijbel

Schoolstraat 6 4693 BG Poortvliet

 • Schoolfoto van Jenaplanschool met de Bijbel
 • We maken gebruik van primaire bronnen
 • Samen leer je meer!
 • Schoolfoto van Jenaplanschool met de Bijbel
 • werken met gedachtenposters

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school maakt gebruik van het schooleindonderzoek(SEO). Deze bestaat uit de Nederlandse Intelligentie voor Onderwijsniveau(NIO), de Schoolvorderingentoets(SV) en de Nederlandse persoonlijkheidsvragenlijst(NPV). De NIO meet de capaciteiten van het kind. Wat kan het kind? Met de SV wordt de schoolvorderingen in kaart gebracht. Wat heeft het kind geleerd? De NPV gaat meer in op het kind als persoon. Hoe is het kind? In de afgelopen drie jaren lag het gemiddeld niveau van de schoolvorderingen nagenoeg gelijk of iets hoger dan het gemiddeld niveau van de capaciteiten van de kinderen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De titel van dit hoofdstuk roept een aantal vragen op: 

 • welke resultaten worden hier bedoeld?
 • zijn alle resultaten van het onderwijs te meten?

Vooropgesteld: wij willen ons niet alléén richten op goede leerresultaten met betrekking tot lezen, taal en rekenen, hoe belangrijk deze ook zijn. Het is óók van groot belang dat de leerlingen leren om op een goede wijze met zichzelf en met anderen om te gaan volgens onze christelijke waarden en normen.

Andere belangrijke, maar moeilijk te meten resultaten zijn:

 • de mate waarin het kind heeft geleerd zelfstandig te werken; 
 • de mate waarin het kind zich verantwoordelijk voelt voor het eigen werk; 
 • de mate waarin het kind zich betrokken voelt bij de leerstof;
 • de mate waarin het kind zich veilig en geaccepteerd voelt bij ons op school. 

Methodegebonden en niet-methodegebonden toetsen  

Wil je toch iets in handen hebben waaraan je het effect van de inspanning van leerkrachten kunt aflezen, dan kun je je richten op de meetbare leerresultaten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van volgende methodegebonden toetsen per ontwikkelingsgebied: 

 • rekenen, lezen, spelling in de groepen 3-8   
 • engels in de groep 5-8      

Deze toetsen worden individueel (tijdens het werk) of groepsgewijs afgenomen. De frequentie wordt in het algemeen bepaald door het werktempo van het betreffende kind of de betreffende groep. Daarnaast maken we ook gebruik van niet-methodegebonden toetsen en observatielijsten welke vaak groepsgewijs en op vaste tijdstippen worden afgenomen:

 • rekenen: groepen 3-8
 • lezen: groepen 2-8
 • woordenschat: groepen 3-6
 • begrijpend lezen: groepen 5-8
 • spelling:groepen 3-8
 • soc. emot: groepen 2-8
 • NSCCT: groep 5 en 7

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor het schooladvies maken we gebruik van de gegevens uit ons leerlingvolgsysteem, de observaties van de groepsleerkracht en de resultaten uit het schooleindonderzoek.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Volgens het rapport is de school op alle terreinen voldoende beoordeeld.

Het kwaliteitsaspect 'schoolklimaat' krijgt de beoordeling 'goed'. De school werkt volgens het jenaplanconcept. Daarin heeft het samenwerken en de omgang met elkaar een belangrijke plaats. Dit vertaalt zich in een goed en warm pedagogisch klimaat

Terug naar boven