Openbare basisschool De Eevliet

Julianastraat 1 4693 ED Poortvliet

  • Ons schoolgebouw aan de Julianastraat 1 in Poortvliet
  • Zo Kinderopvang heeft een vestiging (PSZ Klein Duimpje) in ons gebouw. We werken nauw met hen samen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf 2024 wordt de Eindtoets vervangen door de Doorstroomtoets.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De resultaten van de CITO M-toetsen worden met het team geanalyseerd. Er worden acties opgesteld door het team. Die acties krijgen een plaats in de groepsplannen, die iedere periode geëvalueerd worden. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Om tot dit advies te komen, gebruiken wij de volgende gegevens en resultaten:
- leerresultaten op de leerlijn
- CITO Leerling in Beeld
- NIO
- prognose VO
- taakaanpak/werkhouding
- sociaal-emotionele ontwikkeling
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij zien het bijbrengen van sociale vaardigheden als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers en school (soms is er zelfs overleg met verenigingen). Dit vraagt echter wel om duidelijke afspraken/heldere verwachtingen van elkaar. Met Klassenpad werken we het hele jaar aan een fijne groep. Daarnaast komt wekelijks een gedragsnorm of sociale vaardigheid centraal te staan met de methode "Kwink". Op deze wijze wordt het gehele jaar aandacht besteed aan de sociale ontwikkeling van kinderen.

  


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samenwerken
  • Zelfregulering
  • Veilige leeromgeving

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

o.b.s. De Eevliet heeft in het schooljaar 2017-2018 het predicaat 'Goed' behaald. Dit betekent dat de inspectie heeft geconstateerd, dat de basiskwaliteit van het onderwijs op orde is en dat de school (eigen) ambities heeft geformuleerd die ze in  de praktijk overtuigend waarmaakt.

Terug naar boven