Openbare basisschool De Eevliet

Julianastraat 1 4693 ED Poortvliet

  • Ons schoolgebouw aan de Julianastraat 1 in Poortvliet
  • Zo Kinderopvang heeft een vestiging (PSZ Klein Duimpje) in ons gebouw. We werken nauw met hen samen.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht proberen we een vervanger te vinden. Wij zullen er alles aan te doen om de leerlingen zo verantwoord mogelijk op te vangen. Hiervoor maken we gebruik van het protocol ‘vervanging bij ziekte’, dat bestaat uit de volgende stappen: 

Stap 1

Via 'Leswerk' wordt er gezocht naar een beschikbare invaller.

Stap 2

Proberen of er eventueel andere parttime leerkrachten bereid zijn om in te vallen. 

Stap 3

Als die geen vervanging kunnen verzorgen, zoeken wij naar andere oplossingen: 

- inzet van een onderwijsassistent (mits er toezicht door een andere leerkracht/directie/IB-er mogelijk is)

- als er een LIO-stagiaire aanwezig is: de vrij geroosterde leerkracht inzetten (niet de LIO-stagiaire).  

- Is er een extra leerkracht aanwezig, met of zonder lesgevende taken, zal deze worden ingezet. Mocht dit ten kosten gaan van compenserende maatregelen voor de betreffende leerkracht, worden deze op een ander tijdstip alsnog ingezet.

- Inzet van directeuren/of MIB-er: Zij hebben in principe geen lesgevende taken. Indien het toelaatbaar is in hun agenda, kunnen zij toch (deels) ingezet worden.  

Stap 4

Bieden de voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan blijft de betreffende groep thuis. Dit wordt bij het bestuur gemeld. Het is onwenselijk dat kinderen voor een langere tijd thuis zijn. Indien er voor andere dagen geen oplossing is gevonden, zal er iedere keer een andere groep thuis blijven en wordt de groepsleerkracht van de thuisblijvende groep ingezet als vervanger van de afwezige leerkracht. Voor leerlingen die geen opvang hebben, zal er binnen de school opvang geregeld worden.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het aantal uren per vak wordt jaarlijks bekeken en is slechts een indicatie en een globale richtlijn voor het opstellen van de roosters. De leerkrachten passen dit al dan niet aan op basis van de behoeften van de groep en de leerlingen, met de focus op de basisvaardigheden. Het aantal uren bewegingsonderwijs is conform de landelijke richtlijnen.  

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het aantal uren per vak wordt jaarlijks bekeken en is slechts een indicatie en een globale richtlijn voor het opstellen van de roosters. De leerkrachten passen dit al dan niet aan op basis van de behoeften van de groep en de leerlingen, met de focus op de basisvaardigheden. Het aantal uren bewegingsonderwijs is conform de landelijke richtlijnen.   

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De schoolpopulatie is erg divers. De omgeving en onderwijsvorm biedt de mogelijkheid vele kinderen te kunnen voorzien van een passende plek. Blijkt dat de school niet goed in staat is passend onderwijs te bieden, wordt vaak externe ondersteuning ingeschakeld. Via het samenwerkingsverband kan de school ook in aanmerking komen voor extra ondersteuning zodat kinderen op de basisschool kunnen blijven. Mocht ook dit niet voldoende zijn, zal in overleg met ouder(s)/verzorger(s) naar andere oplossingen worden gezocht.

De volgende tekst is afkomstig vanuit ons samenwerkingsverband 'Kind op 1':

Passend onderwijs

Passend onderwijs is de wetgeving waarin geregeld wordt hoe ondersteuning wordt geboden aan leerlingen die iets extra’s nodig hebben. Die ondersteuning wordt geregeld vanuit regionale samenwerkingsverbanden waarin schoolbesturen samenwerken. In onze regio is dat samenwerkingsverband Kind op 1.

Basisondersteuning

Elke basisschool heeft een eigen ondersteuningsstructuur in de school. De intern begeleider van de school is de persoon die de ondersteuning coördineert en aanspreekpunt is voor collega’s (en vaak ouders/verzorgers) als er zorgen zijn over een leerling. Een school gaat bij zorgen eerst zelf aan de slag:

- gesprekken voeren met de leerling

- gesprekken voeren met ouders/verzorgers

- meedenken met de leerkracht

- een plan opstellen

- extra uitleg geven- een orthopedagoog vragen mee te denken (bijv. hgpd).

Dit soort ondersteuning noemen we basisondersteuning. Binnen Kind op 1 is afgesproken wat scholen zelf moeten kunnen en waarvoor men een beroep kan doen op het samenwerkingsverband.

Extra ondersteuning

Als dat wat het kind nodig heeft (de onderwijsbehoeften) de mogelijkheden van de school overstijgt, kan er een beroep worden gedaan op extra ondersteuning via het samenwerkingsverband. De mogelijkheden van de basisondersteuning zijn dan niet toereikend geweest. Scholen kunnen ondersteuning aanvragen bij het loket van Kind op 1.Extra ondersteuning kan er heel verschillend uitzien. In de praktijk gaat het soms om extra of ander materiaal, vaak om extra handen (bijvoorbeeld een onderwijsassistent) en vaak om iemand die komt meedenken met de school (een ambulant begeleider). Dit soort aanpassingen heet een arrangement. Als kinderen een arrangement krijgen, dan wordt er ook altijd een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Dit opp is het plan waarin de doelen op de lange en de korte termijn worden vastgelegd. In sommige gevallen komen betrokkenen tot de conclusie dat het kind niet meer gelukkig is op school en/of geen groei in ontwikkeling meer laat zien. Als dit niet meer bij te sturen is met een arrangement kan er een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd worden voor een plaats in een school voor speciaal (basis)onderwijs. Lees meer over Kind op 1 op de website www.swvkindop1.nl

Zorgplicht

Scholen zijn verplicht om ouders/verzorgers te helpen een passende schoolplek te vinden (zorgplicht). Ze zijn niet verplicht die plaats zelf te bieden. Om hierin een besluit te kunnen nemen doen scholen een goed onderzoek naar de onderwijsbehoeften van het kind en begeleidingsmogelijkheden van de school. Kind op 1 kan helpen bij het onderzoek, kan indien nodig een arrangement aanbieden én kan helpen zoeken naar een passende plek als de conclusie is dat deze school geen passend aanbod heeft. De contactgegevens van Kind op 1 staan op www.swvkindop1.nl

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We zijn een kleine school waar we geen specifieke rol als taal of rekenspecialist hebben. Door teamscholing en individuele scholing en expertise ondersteunen we elkaar. Mochten er zaken zijn waar meer specialisme voor nodig moeten hebben dan worden we ondersteund door het RPCZ. Dit is het school ondersteunings bureau voor de provincie Zeeland. Daarnaast werken we nauw samen met de andere scholen binnen onze stichting OcTHO.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven