OBS Valckesteyn-Noord

Jan van Almondestraat 89 3176 VA Poortugaal

Schoolfoto van OBS Valckesteyn-Noord

Het team

Toelichting van de school

We werken binnen ons team van onderwijsprofessionals nauw samen om het onderwijs zo in te richten dat wij onze leerlingen het best mogelijke onderwijs kunnen geven. Ons team bestaat uit een directie, leerkrachten, onderwijsassistenten, een zij-instromer en een vrijwilliger. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In geval van ziekte van de leerkracht proberen wij vervanging te regelen. Is er geen invalkracht beschikbaar, dan wordt de groep opgevangen door een leerkracht die op dat moment andere taken binnen de school verricht. Het is altijd ons streven om kinderen op school op te vangen. Slechts zeer incidenteel, als het niet anders kan, sturen we de kinderen naar huis nadat de ouders hiervan op de hoogte zijn gesteld

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school werken wij met combinatiegroepen: 1-2, 3-4-5 en 6-7-8. Door de kleinschaligheid van de school is er veel ruimte. We hebben meerdere onderwijsassistenten werkzaam die de leerkrachten ondersteunen in de groepen. De groepen hebben twee lokalen tot hun beschikking, waardoor het mogelijk is om de kinderen les te geven op hun eigen leerjaar. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Valckesteyn-Noord hoort bij het samenwerkingsverband RiBA (Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard). Bij RiBa zijn bijna alle basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs in de regio aangesloten. Deze scholen werken samen zodat er voor alle leerlingen passend onderwijs is. Onze school geeft basisondersteuning aan uw kind als uw kind bijvoorbeeld moeite heeft met lezen of rekenen. Soms heeft uw kind extra ondersteuning nodig. Onze school werkt dan samen met swv RiBA zodat uw kind passende extra ondersteuning krijgt. Bij RiBA werken orthopedagogen, psychologen, ambulant ondersteuners en een ouderfunctionaris. Kijk voor meer informatie op swv-riba.nl.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De onderwijsbehoefte van leerlingen is divers en loopt uiteen. Vanuit de gedachte van inclusief onderwijs, willen wij leerlingen passend bedienen in het reguliere onderwijs binnen onze mogelijkheden en grenzen. Onze school heeft een actueel schoolondersteuningsprofiel waarin staat wat wij kunnen bieden aan extra ondersteuning. 
Wij willen de samenwerking met SBO/SO verbeteren ten behoefte van tijdige detectie en vlotte overdracht van leerlingen die daar beter op hun plaats zijn. Wij werken actief aan een goed pedagogisch klimaat en ons sociaal veiligheidsbeleid is goed geïmplementeerd.


Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In het gebouw is een peuterspeelzaal aanwezig (Pinokkio) waarmee wij geregeld samen thema's en activiteiten organiseren en uitvoeren. Hierdoor is de stap van de peuterspeelzaal naar de basisschool minder groot. De leidsters van de Pinokkio hebben een aantal momenten per jaar een gezamenlijke vergadering met de groepsleerkracht en intern begeleider. Ook is er een warme overdracht tussen de leidsters en de leerkracht. 

In de groepen 1-2 wordt gewerkt vanuit thema's die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Wij ontwikkelen de vaardigheden van de leerling, zoals zelfredzaamheid en zelfstandigheid, sociaal-emotionele ontwikkeling en de motorische ontwikkeling. Om de ontwikkeling van kinderen te volgen worden regelmatig observaties uitgevoerd. Dit wordt gedaan aan de hand van de observatiemethode Kijk! Deze observaties zorgen ervoor dat zaken die opvallen in de ontwikkeling tijdig gesignaleerd worden door de leerkracht en besproken worden met de intern begeleider en ouders. 

Voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 bieden wij het Nijntje beweegprogramma aan. Het Nijntje Beweegdiploma is een serie beweeglessen voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Hierbij hebben de kinderen wekelijks speelplezier en tegelijkertijd worden alle essentiële basisvormen van bewegen geleerd. Het is een combinatie van plezier met een flinke dosis gezonde ontwikkeling

Terug naar boven