Christelijke Basisschool Samuel

Noordzijdseweg 221 A 3415 RE Polsbroek

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Samuel
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Samuel
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Samuel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school vindt het belangrijk om open en eerlijk te zijn over de resultaten van de Eindtoets. Bovendien is de kwaliteit van een school meer dan alleen de score van een Eindtoets.

Sinds 2018 nemen we bij de kinderen van groep 8 een digitale Eindtoets af. Dit is een adaptieve toets, d.w.z. dat het niveau van de toets op meerdere momenten wordt aangepast op basis van de score van de leerlingen. Op deze manier kunnen alle kinderen een toets op hun eigen niveau maken.Het is belangrijk dat kinderen optimaal presteren. Daar zet onze school zich met grote deskundigheid en betrokkenheid voor in. Tegelijkertijd willen we een plaats bieden aan kinderen, waarbij het niet vanzelfsprekend is dat ze hoge cijfers halen. Alle kinderen bepalen samen het resultaat van de school. Op basis van de gepubliceerde informatie kan een verkeerd beeld ontstaan van de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Die kwaliteit is méér dan kale cijfers van testresultaten. Vanuit onze christelijke identiteit, waarin we het leven zien als een geschenk van God en ieder kind als schepsel uniek is, moet een kind op alle gebieden tot zijn recht kunnen komen, zijn talenten kunnen ontwikkelen én mag ieder kind zijn zoals hij of zij is. De scholen van PCPO TriVia hebben een eigen kwaliteitskader opgesteld waarin bijvoorbeeld ook uitslagen van tevredenheidspeilingen onder leerlingen, ouders en personeel meetellen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze school hanteert een leerlingvolgsysteem om de vorderingen van de kinderen inzichtelijk te houden. Zo kunnen we ook gericht werk aanbieden aan het kind. De jongste kinderen worden gevolgd met behulp van het observatie-instrument OVM. De tussenresultaten van groep 3 t/m 8 worden gemeten via het leerlingvolgsysteem van Cito. De uitkomsten worden geanalyseerd en afhankelijk hiervan wordt de aanpak per groep of per kind bijgesteld. De interne begeleider spreekt dit door met de leerkrachten en ziet toe op de naleving ervan. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Begin groep 8 wordt de drempeltoets afgenomen, vervolgens volgt het eerste voorlopige advies. In februari worden de adviesgesprekken gehouden en een definitief schooladvies gegeven. Alle open dagen van het voortgezet onderwijs worden bijtijds bekend gemaakt. We hebben goede betrekkingen met het voortgezet onderwijs. Er is sprake van een warme overdracht en er vindt regelmatig overleg met de VO scholen in de omgeving plaats. We worden ook op de hoogte gehouden van de vorderingen van onze ex-leerlingen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven