Christelijke Basisschool Samuël

Noordzijdseweg 221 A 3415 RE Polsbroek

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Samuël
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Samuël
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Samuël

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Momenteel is het moeilijk vervangers te vinden wanneer een leerkracht door ziekte of om een andere reden moet verzuimen. De school probeert mogelijke uitval van lessen als gevolg hiervan tot een minimum te beperken. Mocht de school geen vervanger kunnen vinden dan wordt geprobeerd de eerste dag van de vervanging intern op te lossen. Ouder(s), verzorger(s) krijgen tenminste één dag vooraf via Parro informatie over extra verlof, zodat zij maatregelen kunnen nemen voor de opvang van hun kind(eren).

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons onderwijs gaat uit van het werken in jaarklassen: onze school heeft door het aantal leerlingen 3 combinatiegroepen. De leerlingen zitten met hun leeftijdsgenoten in één groep. Er zijn echter verschillen in interesse en ontwikkeling van kinderen. Hier proberen we rekening mee te houden door o.a. te differentiëren in de instructie bij het aanbieden van de leerstof en de verwerking. Sommige kinderen hebben aan een korte instructie genoeg, anderen hebben juist een verlengde instructie nodig.

Jonge kinderen leren op een andere manier en in andere situaties dan oudere kinderen. Jonge kinderen leren op onze school tijdens spelsituaties, zelfgekozen activiteiten, instructie en de werkles. Wij willen ons onderwijs afstemmen op de ontwikkelingsbehoeften van het jonge kind. Dat doen wij door zorg te dragen voor een gevarieerd en systematisch aanbod, waar ieder kind op eigen wijze mee werkt. Wij volgen de ontwikkeling van het jonge kind met behulp van het leerlingobservatiesysteem Edumaps. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Van 10:15 uur tot 10:30 hebben de leerlingen pauze. Deze pauze valt onder de lestijd. 

   

    

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Minder en meergaafdheid

Leerlingen die extra instructie nodig hebben, krijgen dit van de groepsleerkracht. Doordat de gemiddelde groepsgrootte onder de 15 leerlingen is, heeft de leerkracht hier de tijd en gelegenheid voor. Wanneer nodig kan een leerling op één of meerdere vakgebieden een eigen leerlijn krijgen. Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen heeft onze school een plusgroep: de Dolfijngroep. Ons bestuur heeft een bovenschoolse plusgroep voor hoogbegaafde leerlingen die naast de Dolfijngroep nog meer uitdaging nodig hebben: de Delfinogroep.

Gedragsproblematiek

Wij hebben een gedragsspecialist in huis. Zij biedt onder schooltijd onder andere individuele sociale vaardigheidstraining en faalangsttraining als extra zorg aan.

Fysieke beperking

Het schoolgebouw is deels toegankelijk voor fysiek beperkte en invalide mensen. Het gebouw is niet drempelvrij, een invalidentoilet is aanwezig. Voor kinderen met ernstige gehoor- of zichtproblemen wordt per kind naar de behoefte gekeken en de mogelijkheid om hieraan tegemoet te komen. 

Dyslexie

Wij bieden leerlingen met dyslectische kenmerken extra ondersteuning aan in de vorm van extra instructie en lesmateriaal. De extra begeleiding wordt gedaan door de onderwijsassistent en/of leesmoeder. Aanvraag voor een dyslexieverklaring verloopt via 'Zien in de Klas', deze kan pas aangevraagd worden na anderhalf jaar intensieve begeleiding en als een leerling voldoet aan de vastgestelde normen voor de CITO toetsen. 

Schoolklimaat

Ouders typeren CBS Samuël als een school met een prettig open klimaat. Kinderen voelen zich aantoonbaar veilig en gaan met plezier naar school.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school onderzoekt of het de komende jaren mogelijk is een reken- en / of taalspecialist op te leiden

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De voor- en vroegschoolse educatie wordt geregeld op gemeentelijk niveau. Tijdens het lokale directieoverleg van de gemeente Lopik wordt de  voor- en vroegschoolse educatie twee keer per jaar besproken. Jaarlijks organiseert de gemeente Lopik een overleg waarbij de peuterspeelzaal, de kinderdagverblijven en de leerkrachten van de onderbouw betrokken zijn. Er is een goed contact met de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf.  Bij plaatsing van de kinderen is er sprake van een warme overdracht, d.w.z. een schriftelijke èn mondelinge overdracht. We beschikken over doorgaande leerlijnen qua aanbod en het educatief handelen is op elkaar afgestemd. De zorg en begeleiding wordt wanneer mogelijk op elkaar afgestemd.

Wij werken samen met peuterspeelzaal 'Fantaziehuis' en peuterspeelzaal 'De Waardse Kids'. Beide peuterspeelzalen bevinden zich in het nabijgelegen dorp Polsbroek. 

Terug naar boven