CBS Eben Haëzer

Hr Willem van Egmondstr 1 3415 PW Polsbroek

 • Schoolfoto van CBS Eben Haëzer
 • Schoolfoto van CBS Eben Haëzer
 • Schoolfoto van CBS Eben Haëzer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school vindt het belangrijk om open en eerlijk te zijn over de resultaten van de Eindtoets. Echter de kwaliteit van een school is meer dan alleen de score van een Eindtoets.

Wat verstaan wij onder kwaliteit van onderwijs? 

Bij de beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs in onze TriVia-scholen maken wij gebruik van de volgende factoren:

 • Ouder- en leerlingtevredenheidspeiling;
 • Inspectieonderzoek;
 • Sociale veiligheid leerlingen en ouders;
 • Uitslagen Citotoetsengroep 3 t/m 7;
 • De Eindtoets van groep 8;
 • Het deelnamepercentage aan het speciaal onderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze school hanteert een leerlingvolgsysteem om de vorderingen van de kinderen inzichtelijk te houden. Zo kunnen we ook gericht werk aanbieden aan het kind. De jongste kinderen worden gevolgd met behulp van het observatie-instrument KIJK. De tussenresultaten van groep 3 t/m 8 worden gemeten via het leerlingvolgsysteem van Cito. De uitkomsten worden geanalyseerd en afhankelijk hiervan wordt de aanpak per groep of per kind bijgesteld. De intern begeleider spreekt dit door met de leerkrachten en ziet toe op de naleving ervan. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerkracht van groep 7 geeft bij het laatste rapport een voorlopig advies. Samen met de IB-er is dit advies opgesteld. In groep 8 wordt tijdens het KOL (kind-ouder-leerling) gesprek gesproken over de verwachtingen t.a.v. het schooladvies. In januari wordt tijdens het adviesgesprek het definitief schooladvies gegeven. Alle open dagen van het voortgezet onderwijs worden bijtijds bekend gemaakt. We hebben goede betrekkingen met het voortgezet onderwijs. Er is sprake van een warme overdracht en er vindt regelmatig overleg met enkele scholen plaats. We worden ook op de hoogte gehouden van de vorderingen van onze oud-leerlingen. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school heeft op de volgende wijze aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen:

 1. Onze school besteedt in iedere groep structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling;
 2. Onze school beschikt over een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling die gebaseerd is op de laatste wetenschappelijke inzichten: Kwink;
 3. De leerkrachten houden KOL (Kind-Ouder-Leerkracht) gesprekken;
 4. Onze school beschikt over een leerlingvolgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling: Kindbegrip;
 5. De sociale veiligheid wordt jaarlijks gemeten bij de leerlingen;
 6. We beschikken over een netwerk van externe deskundigen;
 7. Onze school heeft een gedragsspecialist.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Sociaal veilige groep
 • Zorg dragen voor elkaar
 • Jezelf leren kennen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven