CBS Eben Haëzer

Hr Willem van Egmondstr 1 3415 PW Polsbroek

  • Schoolfoto van CBS Eben Haëzer
  • Schoolfoto van CBS Eben Haëzer
  • Schoolfoto van CBS Eben Haëzer

Het team

Toelichting van de school

CBS Eben Haëzer heeft een enthousiast team, dat gedreven is om goed onderwijs te geven. De leerkrachten zijn betrokken en staan open voor elkaars gedachten en visie. De leerkrachten werken met plezier en willen het maximale uit elk kind halen.

Ons leerkrachtenteam is een goede mix van jong en oud en van mannen en vrouwen. Daarnaast werken er meerdere leerkrachten fulltime, wat voor rust, regelmaat en structuur in de groepen zorgt. Het team is didactisch en pedagogisch vaardig; de leerkrachten weten goed hoe ze de leerlingen iets aan kunnen leren. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De groepsleerkrachten geven les aan hun eigen groep en zorgen voor de continuering van het onderwijs. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders en kinderen uit hun groep. In de werktijd van fulltime werkende leerkrachten zit een gedeelte waarop zij niet-lesgebonden taken uitvoeren. Wanneer een leerkracht niet-lesgebonden taken heeft, of op oudere leeftijd gebruik maakt van de duurzame inzetbaarheidsregeling, wordt het lesgeven overgenomen door een vervanger. 

Momenteel is het moeilijk vervangers te vinden wanneer een leerkracht door ziekte of om een andere reden moet verzuimen. De school probeert mogelijke uitval van lessen als gevolg hiervan tot een minimum te beperken. Mocht de school geen vervanger kunnen vinden dan wordt de eerste dag van de vervanging intern opgelost. Ouder(s), verzorger(s) krijgen tenminste één dag van te voren via het Ouderportaal informatie over verlof, zodat zij maatregelen kunnen nemen voor de opvang van hun kind(eren). 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons onderwijs gaat uit van het werken in jaarklassen: onze school heeft door het aantal leerlingen 4 jaarklassen en 2 combinatiegroepen. De leerlingen zitten met hun leeftijdsgenoten in één groep. Er zijn echter verschillen in interesse en ontwikkeling van kinderen. Hier proberen we rekening mee te houden door o.a. te differentiëren in de instructie, bij het aanbieden van de leerstof. Sommige kinderen hebben aan een korte instructie genoeg, anderen hebben juist een verlengde instructie nodig.

Jonge kinderen leren op een andere manier en in andere situaties dan oudere kinderen. Jonge kinderen leren op onze school tijdens spelsituaties, gerichte instructie en zelfgekozen activiteiten. Wij willen ons onderwijs afstemmen op de ontwikkelingsbehoeften van het jonge kind. Dat doen wij door zorg te dragen voor een gevarieerd en systematisch aanbod, waar ieder kind op eigen wijze mee werkt. Wij volgen de ontwikkeling van het jonge kind door middel van het leerlingobservatiesysteem KIJK.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 wordt thematisch gewerkt. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De kleine pauze (10:15 - 10:30 uur) valt onder onderwijstijd. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Minder en meergaafdheid 

Leerlingen die extra instructie nodig hebben, krijgen dit van de groepsleerkracht of onderwijsassistent. De groepsleerkracht biedt de extra instructie aan in de klas, de onderwijsassistent biedt deze vaak aan buiten de klas. Wanneer nodig kan een leerling op één of meerdere vakgebieden een eigen leerlijn krijgen. 

Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen heeft onze school een plusgroep: de Dolfijngroep. Ons bestuur heeft een bovenschoolse plusgroep voor hoogbegaafde leerlingen die naast de Dolfijngroep nog meer uitdaging nodig hebben: de Delfinogroep.

Gedragsproblematiek

Wij hebben een gedragsspecialist in huis. Zij biedt onder schooltijd onder andere individuele sociale vaardigheidstraining en faalangsttraining als extra zorg aan.

Fysieke beperking

Het schoolgebouw is toegankelijk voor fysiek beperkte en invalide mensen. Het gebouw is drempelvrij en heeft een invalidentoilet.

Voor kinderen met ernstige gehoor- of zichtproblemen wordt per kind naar de behoefte gekeken en de mogelijkheid om hieraan tegemoet te komen. 

Dyslexie

Wij bieden leerlingen met dyslectische kenmerken extra ondersteuning aan in de vorm van extra instructie en lesmateriaal. De extra begeleiding wordt gedaan door de onderwijsassistent.

Aanvraag voor een dyslexieverklaring verloopt via 'Zien in de Klas', deze kan pas aangevraagd worden na anderhalf jaar intensieve begeleiding en vastgestelde normen voor de CITO toetsen. 

Schoolklimaat

Ouders typeren CBS Eben Haëzer als een school met een prettig open klimaat. Kinderen voelen zich aantoonbaar veilig en gaan over het algemeen met plezier naar school.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school onderzoekt de mogelijkheid of een van de leerkrachten opgeleid kan worden tot reken- en / of taalspecialist. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De voor- en vroegschoolse educatie wordt geregeld op gemeentelijk niveau. Tijdens het lokale directieoverleg van de gemeente Lopik wordt de  voor- en vroegschoolse educatie twee keer per jaar besproken. Jaarlijks organiseert de gemeente Lopik een overleg waarbij de peuterspeelzaal, de kinderdagverblijven en de leerkrachten van de onderbouw betrokken zijn. Er is een goed contact met de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf.  Bij plaatsing van de kinderen is er sprake van een warme overdracht, d.w.z. een schriftelijke èn mondelinge overdracht. We beschikken over doorgaande leerlijnen qua aanbod en het educatief handelen is op elkaar afgestemd. De zorg en begeleiding wordt wanneer mogelijk op elkaar afgestemd.

Terug naar boven