WSKO r-.k basisschool Verburch-hof

De Ruijtbaan 81 2685 RS Poeldijk

  • De school heeft een ruime speelplaats met speeltoestellen, een zandbak, een tafeltennistafel en plek om te voetballen. Voor de jonge kinderen hebben we stepjes en karren.
  • Wij hanteren een continurooster.
Alle kinderen eten in het eigen lokaal onder toezicht van pedagogisch medewerkers van Smallsteps
  • Schoolfoto van WSKO r-.k basisschool Verburch-hof
  • Op de speelplaats hanteren we duidelijke afspraken. Dus lopen de kinderen met de fiets aan de hand naar het hek. Daarna gaan ze fietsend naar huis.
  • We vinden het belangrijk dat kinderen 2x per week gymles krijgen van een vakleerkracht.

Het team

Toelichting van de school

M.b.t. het personeel zien we een evenwichtige leeftijdsopbouw met een gemiddeld lagere leeftijd dan landelijk zichtbaar is.
Ons team bestaat uit 35 personen. Zij zorgen er met elkaar voor dat zo'n 380 leerlingen iedere dag onderwijs krijgen in een leerrijke en veilige omgeving.
Functies: conciërge, secretaresse, onderwijsassistentes, vakleerkrachten bewegingsonderwijs, leerkrachten (waaronder de Intern begeleider en de directie).

Verschillende functies-één doel: goed onderwijs in een veilige, leerrijke en fijne school.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen WSKO zijn afspraken gemaakt over hoe te handelen als een leerkracht ziekteverlof heeft.
Stap 1 - Vervanging binnen de eigen school met plusleerkracht. Iedere school heeft een extra leerkracht met de bedoeling deze in te zetten bij ziekteverlof van een leerkracht;
Stap 2 - In tijd van nood wordt dat belang nog extra gevoeld. Op het moment dat de eigen extra leerkracht al is ingezet voor ziektevervanging, kan bij collega-scholen geïnformeerd worden of gebruik gemaakt kan worden van hun extra leerkracht;
Stap 3 - Vervanging door parttimers binnen de eigen school;
Stap 4 - Vervanger via een uitzendbureau. WSKO heeft afspraken met speciaal op het onderwijs gerichte uitzendbureaus;
Stap 5 - Inzetten van niet-groepsgebonden leerkrachten;
Stap 6 - Leerlingen verdelen over de groepen. Indien er geen vervanging voorhanden is worden de leerlingen verdeeld. Omdat het verdelen van leerlingen over de groepen tot extra belasting leidt voor leerkrachten en de kwaliteit van ons onderwijs bedreigt, zal het opdelen niet langer dan een dag duren;
Stap 7 - Directeur voor de klas. Indien geen van voorgaande stappen tot het gewenste resultaat leidt, kan de directeur de vervanging voor zijn/haar rekening nemen;
Stap 8 - Leerlingen naar huis. Indien de voorgaande stappen niet hebben geleid tot een situatie waarin de leerlingen kunnen worden opgevangen, overlegt de directeur met het bestuur. Voordat de leerlingen werkelijk naar huis worden gestuurd, dienen ouders/verzorgers tijdig te worden geïnformeerd. In overleg met de ouders/verzorgers wordt er gezocht naar een opvangmogelijkheid voor de kinderen. Kinderen waarvoor thuis geen opvangmogelijk is, dienen op school te worden opgevangen.

Wij doen er alles aan om de lessen doorgang te laten vinden!

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen werken we met thema’s. Bij binnenkomst in het “stam”lokaal gaan de kinderen zelfstandig aan de slag. De leerkracht werkt op dat moment met een groepje kinderen aan de instructietafel. Tijdens de kleine kring worden kinderen op hun eigen niveau uitgedaagd. De werkles vindt plaats in SpeelRijk. In FröbelRijk, CreaRijk, BouwRijk, TaalRijk, RekenRijk, FantasieRijk en DigiRijk zijn de hoeken zo ingericht dat de kinderen uitgedaagd worden zich verder te ontwikkelen. Tijdens de werkles spelen/werken de leerkrachten met de kinderen in de hoeken. Wanneer we een leerling op een bepaald gebied willen uitdagen, “nodigen” we hem/haar uit mee te spelen in een specifieke hoek. In de kleuterperiode houden we de vorderingen van alle leerlingen bij d.m.v. observaties en sluiten we ons onderwijsaanbod daarop aan.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat ons aanbod zoveel mogelijk aansluit aan de onderwijsbehoefte van een groep c.q. een leerling.
Dat houdt in dat het kan voorkomen dat er in de praktijk bijvoorbeeld in groep 3a meer tijd wordt besteed aan rekenen dan in 3b.

De tijden kunnen in de praktijk dus afwijken van het formele rooster.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Verburch-hof heeft veel aandacht voor leerlingen die meer nodig hebben dan de basisondersteuning. Zo heeft de school twee ochtenden per week vrijgemaakt voor BreinRijk. In dit rijk krijgen leerlingen die meer- en/of hoogbegaafd zijn, uitdagende opdrachten en werken zij samen met gelijkgestemden. De leerkracht die deze lessen verzorgt, is specialist hoogbegaafdheid. Leerlingen die niet voldoende hebben aan de basisondersteuning, krijgen (extra) pre- of remedial teaching in PlusRijk door de Plusleerkracht.  Deze ondersteuning in PlusRijk vindt plaats in groepjes van maximaal 4 leerlingen. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven