WSKO r-.k basisschool Verburch-hof

De Ruijtbaan 81 2685 RS Poeldijk

  • De school heeft een ruime speelplaats met speeltoestellen, een zandbak, een tafeltennistafel en plek om te voetballen. Voor de jonge kinderen hebben we stepjes en karren.
  • Wij hanteren een continurooster.
Alle kinderen eten in het eigen lokaal onder toezicht van pedagogisch medewerkers van Partou.
  • Er wordt gebruik gemaakt van de principes van samenwerkend leren om zodoende tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen
  • Op de speelplaats hanteren we duidelijke afspraken. Dus lopen de kinderen met de fiets aan de hand naar het hek. Daarna gaan ze fietsend naar huis.
  • We vinden het belangrijk dat kinderen 2x per week gymles krijgen van een vakleerkracht.

In het kort

Toelichting van de school

WSKO Verburch-hof  is onderdeel van de Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO). WSKO is met circa 5000 leerlingen op 18 katholieke basisscholen de grootste onderwijsorganisatie voor basisonderwijs in de gemeente Westland. De kernwaarden van WSKO zijn terug te vinden in onze basisscholen: openheid, vertrouwen, veilig leerklimaat, solidariteit, samenwerking en ontwikkelingsgerichtheid. Het resultaat is kinderen die met plezier en enthousiasme naar school gaan en tijdens hun basisschooltijd díe ontwikkeling meemaken, die past bij hun eigen capaciteiten.  

De school is gevestigd in een opvallend, nieuw en licht gebouw en voorzien van moderne leermiddelen. De school is onderdeel van Brede School Westhof, waarin kinderopvang, buitenschoolse opvang, logopedie, fysiotherapie, kindertherapie en dyslexiebehandelingen onder één dak worden aangeboden. WSKO Verburch-hof heeft veel aandacht voor het individuele kind en streeft ernaar het maximale uit de kinderen te halen. Naast extra zorg voor kinderen die de lesstof lastig vinden, heeft de school een speciaal programma voor hoogbegaafde kinderen. De school heeft een veilig en sociaal klimaat hoog in het vaandel staan. Het is de eerste school in het Westland die werkt volgens de principes van de “Vreedzame school”*, een speciaal programma dat werkt aan een klimaat waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt en op een positieve manier met elkaar omgaat. Het kind staat bij ons centraal.

Bent u geïnteresseerd in onze school, maakt u dan een afspraak voor een rondleiding en een persoonlijk gesprek. Tel.0174-210410.

Wij laten u graag en met trots onze school zien.

*= zie www.devreedzameschool.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Samenwerking
  • (Zelf)vertrouwen
  • Stimuleren eigenaarschap
  • Creativitiet

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ouders vragen zich soms af vanaf welke leeftijd zij hun kind kunnen aanmelden op een school. Iedere school kent haar eigen aanmeldingsprocedure. Maar voor alle scholen gelden de volgende algemene (wettelijke) regels: Voordat een kind 3 jaar is kunnen ouders een vooraanmelding doen bij de school. Aanmelden van een kind kan vanaf 2 jaar en gebeurt schriftelijk. Zie verder bij handige informatie van ouders.

In de Wet passend onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur aanmelden. De schriftelijke aanmelding betekent in de praktijk dat ouders een aanmeldformulier van de school invullen en ondertekenen. Dit moet minimaal 10 weken voordat het kind 4 jaar wordt.

Bij het zoeken naar een nieuwe of een andere school is het belangrijk dat de ouders aan de school alle informatie geven over hun kind. Zo kunnen de ouders met de school de eventueel extra onderwijsbehoeften van het kind bepalen en samen optrekken in het vinden van een passende school. Door in openheid informatie met elkaar te delen, is de kans het grootst dat een school gevonden wordt, die aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerling en de wensen van de ouders.

Ook geven ouders aan op welke andere school/scholen zij hun kind eventueel hebben aangemeld. De school/het bestuur waar de leerling als eerste is aangemeld, heeft zorgplicht.

Voordat de school overgaat tot de toelating van een leerling met extra ondersteuningsbehoefte dient een zorgvuldige afweging plaats te vinden tussen wat de leerling nodig heeft en wat de school kan bieden. De school kent ook haar onmogelijkheden in het begeleiden van kinderen. Bij verhuizingen of wisselen van school binnen de stad gelden dezelfde regels. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze uw kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan meldt ze dit bij de school waar het kind nu is ingeschreven. De zorgplicht blijft bij de school waar uw kind nu is ingeschreven.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
416
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven