Octantschool Vlinderboom

Zilverreigerdreef 103 2643 MC Pijnacker

  • ... met kapla
  • We verhuizen in het eerste kwartaal van 2022 naar een nieuw gebouw.
  • Een precies werkje, goed voor de fijne motoriek.
  • ... en vooral leuk in de zandbak!
  • Schoolfoto van Octantschool Vlinderboom

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Een aantal leerlingen met speciale onderwijsbehoefte is met een speciaal programma van de school gegaan. Een enkele leerling heeft de toets nonchalant ingevuld. Dit geeft niet geheel het resultaat wat wij van deze groep hadden mogen verwachten. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar vindt er een schoolanalyse en een groepsbespreking met de kwaliteitsondersteuner en de leerkracht(en) plaats om te bekijken wat de resultaten zijn, wat er goed ging en wat anders kan en vervolgens welke acties hierop moeten worden ingezet. Tussentijds vinden er leerlinggesprekken plaats met de kwaliteitsondersteuner, zodat er ook tussentijds kan worden bijgestuurd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Naar het voortgezet onderwijs

Jaarlijks houden wij een voorlichtingsavond voor ouders over de keuze voor het voortgezet onderwijs. In juni (voorafgaande aan groep 8)vinden de eerste gesprekken plaats ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Het kind, de ouder(s), de groepsleerkracht(en) en de kwaliteitsondersteuner gaan met elkaar in gesprek. Het advies baseren we op het inzicht dat we in de loop der jaren hebben gekregen in uw kind. We kijken naar leerprestaties, kenmerken van uw kind, persoonlijke omstandigheden, schoolresultaten uit het verleden, de CITO en de ervaringen van de leerkrachten met uw kind. In januari (voor de open dagen in het voortgezet onderwijs) ontvangt uw kind een definitief advies. Dit advies wordt later in het jaar ondersteund door de uitkomst van de Centrale Eindtoets. Waar nodig wordt gebruik gemaakt van extra gegenereerde gegevens vanuit onafhankelijke toetsen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Via observatie en de afname van KanVas (Kanjertraning Vaardigheden) wordt bijgehouden hoe leerlingen zich voelen op school ten opzichte van elkaar en de leerkracht, maar ook ten opzichte van school in het algemeen. De gedragsspecialist is verantwoordelijk voor de ontwikkeling op het gebied van gedrag. 

Aan de hand van de Kanjertraining worden lessen gegeven op het gebied van sociale vaardigheden. De Gouden Vlinderboomregels zijn een houvast voor leerlingen en leerkrachten. Het bollensysteem helpt leerlingen dit gedrag na te leven. Zij kunnen ook fiches verdienen door de Gouden Vlinderboomregels goed toe te passen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zelfbewustzijn
  • Ontdekkend leren
  • Duurzaam samen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven