de Keizerskroon

Zilverreigerdreef 101 2643 MC Pijnacker

  • Schoolfoto van de Keizerskroon
  • Schoolfoto van de Keizerskroon
  • Schoolfoto van de Keizerskroon
  • Schoolfoto van de Keizerskroon
  • Schoolfoto van de Keizerskroon

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze gemiddelde schoolweging van de afgelopen drie jaren ligt iets boven de 28 en daarmee tegen het landelijke gemiddelde van iets boven 29. wat betekent dat onze opbrengsten op het landelijk gemiddelde mogen uitkomen.

Wij hebben in het schooljaar 2022-2023 onze schoolambitie op 1F (fundamenteel niveau) en 2F/1S (streef niveau) beschreven (zie hiervoor ons schoolplan 2023-2027).

We hebben met onze schoolambitie een ambitieuze én haalbare ambitie beschreven voor de komende 4 jaar.

Onze ambitie is het grootst op het basisvak rekenen. We zien op 1S niveau ruimte voor ontwikkeling.
Op het basisvak taalverzorging hebben we twee jaar geleden interventies ingezet die in de toegenomen opbrengsten op zowel 1F als 2F terug te zien zijn.
Op het basisvak lezen zien we ruimte voor verdere ontwikkeling. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Keizerskroon hanteert drie leerlingvolgsystemen om de vorderingen van de leerlingen in kaart te brengen.

1. Leerling in Beeld van CITO voor de cognitieve vakken zoals lezen, taalverzorging en rekenen.

2. Het observatiemodel van KIJK voor kleuters in de groepen 1/2.

3. KIJK op sociale competentie in de groepen 3 t/m 8 voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

4. SNAPPET in de groepen 5 t/m 8.

Deze leerlingvolgsystemen zijn een manier om de vorderingen van individuele leerlingen systematisch bij te houden.

Op de Keizerskroon wordt in groep 8 de IEP-eindtoets afgenomen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In het schooladvies komt de gehele ontwikkeling van de leerling gedurende zijn/haar basisschooltijd samen. De leerlingen hebben zich op de onderdelen kennis, vaardigheden en attitude gedurende circa 8 jaren ontwikkeld. Ze hebben bij ons kunnen leren, beleven en groeien! Gedurende de gehele schoolloopbaan bespreken we met de ouders én vanaf groep 5 mét leerlingen en ouders de ontwikkeling. We kijken terug en vooruit.
We stellen samen met de leerling vast waar de sterke punten en ontwikkelpunten liggen.
We bespreken hoe we de verdere ontwikkeling aanpakken en wie daarin wat doet.

In groep 7 voeren de leerling, zijn ouders en de leerkracht het verwachtingengesprek. Hier worden in gesprek de ontwikkeling (kennis, vaardigheden en attitude) van de leerling gekoppeld aan een verwachting richting het voortgezet onderwijs. Ook hier wordt samen met de leerling besproken waar deze de komende periode gaat werken en wie daarbij wat doet.

Begin groep 8 wordt, als onafhankelijk gegeven, de B(begin)8 Toets van CITO afgenomen. De opbrengst van de toets wordt samen met de opbrengsten van M(midden) en E(eind) toetsen van voorgaande jaren meegenomen in het komen tot een advies vanuit school. Niet alleen hoofd (kennis) maar ook hart (attitude) en handen (vaardigheden) wordt meegenomen in het advies van school.

In januari in groep 8 kijken leerling, ouders en leerkracht terug naar de verwachting uit groep 7, de tussentijdse ontwikkeling en bespreekt de leerkracht het advies van de school met de leerling en ouders. Dit kan in de lijn van de verwachting uit groep 7 liggen, daarboven en in een uitzonderlijk geval eronder.

In februari in groep 8 wordt de doorstroomtoets afgenomen. De uitkomst kan invloed hebben op het advies van school.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Ieder kind moet zich veilig voelen op school en met plezier naar school gaan. Een goed schoolklimaat is hiervoor de basis! 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen kom je verder
  • Ieder kind heeft talenten
  • Zorg voor elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

https://http://http://www.skoppijnacker.nl/bestanden/31/Onderzoek-bestuur-en-scholen---Vierjaarlijks-onderzoek---5181026---2---IVHO_EDOCS.PDF

Terug naar boven