de Keizerskroon

Zilverreigerdreef 101 2643 MC Pijnacker

  • Schoolfoto van de Keizerskroon
  • Schoolfoto van de Keizerskroon
  • Schoolfoto van de Keizerskroon
  • Schoolfoto van de Keizerskroon
  • Schoolfoto van de Keizerskroon

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Keizerskroon hanteert drie leerlingvolgsystemen om de vorderingen van de leerlingen in kaart te brengen.

1. Het CITO Leerling Volg Systeem (CITO-LOVS) voor de cognitieve vakken zoals lezen, spelling, rekenen en taal.

2. Het observatiemodel van KIJK voor kleuters in de groepen 1-2.

3. KIJK op sociale competentie in de groepen 3 t/m 8 voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

Deze leerlingvolgsystemen zijn een manier om de vorderingen van individuele leerlingen systematisch bij te houden.

Op de Keizerskroon wordt in groep 8 de IEP-eindtoets afgenomen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Ieder kind moet zich veilig voelen op school en met plezier naar school gaan. Een goed schoolklimaat is hiervoor de basis! 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen kom je verder
  • Ieder kind heeft talenten
  • Zorg voor elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

https://http://http://www.skoppijnacker.nl/bestanden/31/Onderzoek-bestuur-en-scholen---Vierjaarlijks-onderzoek---5181026---2---IVHO_EDOCS.PDF

Terug naar boven