de Keizerskroon

Zilverreigerdreef 101 2643 MC Pijnacker

  • Schoolfoto van de Keizerskroon
  • Schoolfoto van de Keizerskroon
  • Schoolfoto van de Keizerskroon
  • Schoolfoto van de Keizerskroon
  • Schoolfoto van de Keizerskroon

Het team

Toelichting van de school

Op de Keizerskroon werkt een ambitieus team aan goed onderwijs voor alle leerlingen. We stimuleren om van en met elkaar te leren. Ook onze leerkrachten mogen Leren, Beleven en Groeien! Ons team bestaat uit: een directeur, een adjunct directeur (de directie), 4 bouwcoördinatoren,  35 leerkrachten, 2 ict-ers, 3 intern begeleiders (deze zijn verantwoordelijke voor de zorg), 3 vakleerkrachten, 5 onderwijsassistenten,
1 administratief medewerker en een conciërge. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van personeel, proberen wij eerst intern naar een vervangingsmogelijkheid te zoeken. Als dat niet lukt maken we gebruik van leerkrachten in de eigen vervangingspool van ons bestuur. Lukt dat ook niet dan proberen we voor vervanging zorg te dragen via Pool West een vervangingspool van meerdere besturen in onze regio.  Mochten ondanks de genoemde mogelijkheden geen vervanger beschikbaar zijn dan bekijken we of we de kinderen kunnen verdelen over andere groepen. Mocht dat ook geen optie zijn dan berichten we de ouders met het verzoek om hun kind thuis te houden. In samenwerking met de kinderopvang proberen we er wel zorg voor te dragen dat er noodopvang beschikbaar is. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In onze kleutergroepen staat 'spelend-leren' centraal. Dit betekent dat onze kleuters zoveel mogelijk taal-, reken-, sociaal-, emotionele- en motorische vaardigheden ontwikkelen door te spelen in de diverse hoeken, gekoppeld aan betekenisvolle thema's. De groepen 1 en 2 worden altijd gecombineerd.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd bij de groepen 3 t/m 8 wordt onderverdeeld voor de basisvakken (rekenen, taal, lezen) en het International Primary Curriculum (IPC). 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Keizerskroon wordt bezocht door ongeveer 550 leerlingen, verdeeld over 23 groepen. De leerlingen zijn voor het overgrote deel (57%)
afkomstig uit de wijk Koningshof in Pijnacker. Daarnaast komen er ook leerlingen uit de buitengebieden rondom Pijnacker en Berkel.
De verwachting is dat het leerlingaantal de komende jaren toe zal nemen door de nog uitvoerende bouwprojecten in Keizershof en Tuindershof.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij werken voor de voor - en vroegschoolse educatie samen met kinderopvangorganisatie Skippy - Pepijn. 
Middels een goede samenwerking met de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf zorgen wij voor een doorgaand leerproces voor het jonge kind. Wanneer het nodig is, vindt er een warme overdracht plaats vanuit peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar de basisschool. (Met toestemming van ouders), zodat wij het kind een veilige start kunnen bieden.

Terug naar boven