de Keizerskroon

Zilverreigerdreef 101 2643 MC Pijnacker

  • Schoolfoto van de Keizerskroon
  • Schoolfoto van de Keizerskroon
  • Schoolfoto van de Keizerskroon
  • Schoolfoto van de Keizerskroon
  • Schoolfoto van de Keizerskroon

Het team

Toelichting van de school

Op de Keizerskroon werkt een ambitieus team aan goed onderwijs aan en zorg voor alle leerlingen. We stimuleren en faciliteren hen om van en met elkaar te leren. Ook onze leerkrachten Leren, Beleven en Groeien! Ons team bestaat uit: twee directieleden, 4 bouwcoördinatoren,  35 leerkrachten, 2 ict-ers, 2 IPC (International Primary Curriculum) coördinatoren, 3 intern begeleiders (deze zijn verantwoordelijke voor de zorg), 5 vakleerkrachten, 7 onderwijsassistenten, 1 administratief medewerker en 1 conciërge. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van personeel, zoeken wij eerst intern naar vervangingsmogelijkheden, maken we gebruik van leerkrachten in de eigen vervangingspool van ons bestuur en/of via de vervangingspool van Pool West.  Mochten ondanks de genoemde mogelijkheden geen vervanger beschikbaar zijn dan verdelen we tot aan de kerstvakantie (daarna zijn de groepen te groot) kinderen uit 1/2 over de andere groepen 1/2. De kinderen uit de hogere groepen moeten in noodgevallen thuisblijven waarbij ze waar mogelijk zelfstandig te maken thuiswerk krijgen. We bieden voor die ouders/verzorgers die zelf of in hun omgeving géén opvangmogelijkheden hebben noodopvang aan.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In onze kleutergroepen staat 'spelend-leren' centraal. Dit betekent dat onze kleuters zoveel mogelijk taal-, reken-, sociaal-, emotionele- en motorische vaardigheden ontwikkelen door het spelen en werken in de diverse hoeken, gekoppeld aan betekenisvolle thema's. De groepen 1 en 2 worden altijd gecombineerd zodat jongere en oudere kinderen van en met elkaar leren.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd bij de groepen 3 t/m 8 wordt onderverdeeld in de basisvakken (rekenen, taal, lezen) in de ochtenden en het International Primary Curriculum (IPC) in de middagen. De expressielessen en lessen bewegingsonderwijs vinden zowel in de ochtenden als de middagen plaats.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De komende jaren zullen wij nog meer inzetten op de extra ondersteuningsbehoefte en begeleiding van leerlingen door de inzet van meer externe deskundigheid en meer aandacht binnen het team voor nieuwe kennis en inzichten op dit gebied. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij werken voor de voor - en vroegschoolse educatie samen met kinderopvangorganisatie Skippy-PePijn. 
Middels een goede samenwerking met de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf zorgen wij voor een doorgaand leerproces voor het jonge kind. Wanneer het nodig is, vindt er een warme overdracht plaats vanuit peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar de basisschool. (Met toestemming van ouders), zodat wij het kind een veilige start kunnen bieden.

Terug naar boven