Johannesschool

Bakenpad 1 2641 SZ Pijnacker

  • We geven onze leerlingen een samenhangend geheel van kennis en vaardigheden mee om later optimaal te kunnen functioneren in de maatschappij.
  • De groepen 5 t/m 8 verwerken de leerstof van rekenen, spelling en technisch lezen regelmatig met tablets.
  • De kinderen leren om samen met anderen te spelen en te werken; in de klas, op het schoolplein en in het speellokaal.
  • Leerlingen werken op een gestructureerde, actieve en betrokken manier samen aan een leertaak met een gezamenlijk doel.
  • Zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en een kritische houding worden stapsgewijs vergroot.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Johannesschool worden methodegebonden toetsen afgenomen en Cito toetsen. De Cito's vinden plaats halverwege (midden) en aan het einde van het schooljaar. Wij nemen Cito toetsen af bij rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling (groep 3 t/m 8) en werkwoordspelling, Engels en studievaardigheden (groep 7 en 8). 

De leerkrachten van groep 1-2 bepalen aan de hand van de observaties in KIJK!, gesprekjes, spelletjes/werkjes op welk niveau de leerlingen presteren. Kleuters leren elke dag iets nieuws: kleuren, tekenen, motorische ontwikkeling, het leggen van sociaal contact en het maken van vriendjes hoort daarbij. Voor leerkrachten is het belangrijk om die ontwikkeling te kunnen volgen. Met behulp van verzamelde informatie kan de leerkracht besluiten of een kleuter wat extra hulp nodig heeft of juist meer uitdaging nodig heeft.

Op de Johannesschool wordt de IEP-eindtoets afgenomen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Betrokkenheid; zorg en aandacht voor elkaar

Op de Johannesschool zorgen wij ervoor dat onze leerlingen kunnen leren op een plek waar ze zich veilig en prettig voelen. We gebruiken positieve gedragsregels en we begeleiden en volgen de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen met zorg en aandacht. Vertrouwen en onderling respect zorgen voor wederzijds goede relaties tussen leerkrachten, leerlingen en ouders, waarin ieder zich gekend weet.

In ontwikkeling; vandaag leer je voor morgen

We leggen met onze leerlingen een basis voor de toekomst. We geven hen een samenhangend geheel mee van kennis én vaardigheden, waardoor ze later zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij. Ons onderwijs is niet alleen gericht op kennisoverdracht, maar ook op vaardigheden als kritisch, creatief en probleemoplossend denken en op het zelf verwerven van kennis. Voor nu en voor de toekomst.

Verantwoordelijkheid; geven en nemen

Om tot resultaten te kunnen komen waar de kinderen trots op mogen zijn, helpen wij onze leerlingen om erachter te komen hóe ze het beste leren: Welke vaardigheden heb ik nodig en waarom? Wat heb ik nodig om mijn doelen te bereiken? Wat is mijn volgende stap? We werken er samen naartoe dat de leerkracht steeds meer verantwoordelijkheid geeft en de leerling steeds meer verantwoordelijkheid neemt.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Betrokkenheid
  • In ontwikkeling
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Via onderstaande link vindt u ons onderzoeksrapport van de inspectie:

http://www.skoppijnacker.nl/bestanden/31/Onderzoek-bestuur-en-scholen---Vierjaarlijks-onderzoek---5181026---2---IVHO_EDOCS.PDF

Terug naar boven