Johannesschool

Bakenpad 1 2641 SZ Pijnacker

  • We geven onze leerlingen een samenhangend geheel van kennis en vaardigheden mee om later optimaal te kunnen functioneren in de maatschappij.
  • De groepen 5 t/m 8 verwerken de leerstof van rekenen, spelling en technisch lezen regelmatig met tablets.
  • De kinderen leren om samen met anderen te spelen en te werken; in de klas, op het schoolplein en in het speellokaal.
  • Leerlingen werken op een gestructureerde, actieve en betrokken manier samen aan een leertaak met een gezamenlijk doel.
  • Zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en een kritische houding worden stapsgewijs vergroot.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Johannesschool worden methodegebonden toetsen afgenomen en Cito toetsen. De Cito's vinden plaats halverwege (midden) en aan het einde van het schooljaar. Wij nemen Cito toetsen af bij rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling (groep 3 t/m 8) en werkwoordspelling, Engels en studievaardigheden (groep 7 en 8). 

De leerkrachten van groep 1-2 bepalen aan de hand van de observaties in KIJK!, gesprekjes, spelletjes/werkjes op welk niveau de leerlingen presteren. Kleuters leren elke dag iets nieuws: kleuren, tekenen, motorische ontwikkeling, het leggen van sociaal contact en het maken van vriendjes hoort daarbij. Voor leerkrachten is het belangrijk om die ontwikkeling te kunnen volgen. Met behulp van verzamelde informatie kan de leerkracht besluiten of een kleuter wat extra hulp nodig heeft of juist meer uitdaging nodig heeft.

Op de Johannesschool wordt de IEP-eindtoets afgenomen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Via onderstaande link vindt u ons onderzoeksrapport van de inspectie:

http://www.skoppijnacker.nl/bestanden/31/Onderzoek-bestuur-en-scholen---Vierjaarlijks-onderzoek---5181026---2---IVHO_EDOCS.PDF

Terug naar boven