Johannesschool

Bakenpad 1 2641 SZ Pijnacker

 • We geven onze leerlingen een samenhangend geheel van kennis en vaardigheden mee om later optimaal te kunnen functioneren in de maatschappij.
 • De groepen 5 t/m 8 verwerken de leerstof van rekenen, spelling en technisch lezen regelmatig met tablets.
 • De kinderen leren om samen met anderen te spelen en te werken; in de klas, op het schoolplein en in het speellokaal.
 • Leerlingen werken op een gestructureerde, actieve en betrokken manier samen aan een leertaak met een gezamenlijk doel.
 • Zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en een kritische houding worden stapsgewijs vergroot.

Het team

Toelichting van de school

Personeel

Naast de directie bestaat ons team uit vijftien leerkrachten, twee intern begeleiders, een vakleerkracht gymnastiek, drie onderwijsassistentes, een administratieve kracht, een conciërge en niet te vergeten een enthousiast en betrokken team van vrijwilligers.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij proberen eerst intern naar een vervangingsmogelijkheid te zoeken. Als dat niet lukt maken we gebruik van leerkrachten in de eigen vervangingspool van ons bestuur. Lukt dat ook niet, dan proberen we voor vervanging zorg te dragen via Pool West een vervangingspool van meerdere besturen in onze regio. Mocht er ondanks de genoemde mogelijkheden geen vervanger beschikbaar zijn, dan bekijken we of we de kinderen kunnen verdelen over andere groepen. Mocht ook dat geen optie zijn, dan berichten we de ouders met het verzoek om hun kind thuis te houden. In samenwerking met de kinderopvang proberen we er wel zorg voor te dragen dat er noodopvang beschikbaar is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen uit de groepen 1-2 hebben twee keer per week gymles in het speellokaal van de school; één keer van de groepsleerkracht en één keer van een vakleerkracht. De leerlingen uit groep 3 t/m 8 hebben twee keer per week gymnastiek van een vakleerkracht, in de sporthal naast de school. De groepen 1 t/m 8 hebben naast de gymlessen jaarlijks een sportdag en kunnen vanuit school deelnemen aan meerdere sporttoernooien per jaar.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kinderen van groep 1 zijn iedere woensdag vrij, de kinderen van groep 2 zijn om de week op woensdag vrij. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de Johannesschool besteden we de leertijd effectief, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor het leren van onze leerlingen. We geven de leerlingen voldoende leertijd (planning) om zich het leerstofaanbod eigen te maken. We werken vanuit een lessentabel, een weekoverzicht en een dag voorbereiding. We streven ernaar om alle leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen.

Onze afspraken zijn: 

 • De leraren bereiden zich schriftelijk voor: programma en tijd(en) 
 • De leraren zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd) 
 • Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland (lessentabel) 
 • De leraren beschikken over een expliciet week- en dagrooster 
 • De leraren plannen extra tijd voor taal (gelet op de behoeften van onze populatie)
 • De leraren variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften van de groep.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Johannesschool wordt bezocht door ongeveer 200 leerlingen, verdeeld over acht groepen. De leerlingen zijn voor het overgrote deel (57%) afkomstig uit de wijk Koningshof in Pijnacker. Daarnaast komen er ook leerlingen uit het centrum of uit de buitengebieden rond Pijnacker. Onze schoolbevolking bestaat grotendeels uit kinderen van Nederlandse ouders. De verwachting is dat het leerlingenaantal de komende jaren toe zal nemen door de verhuizing van één van onze buurscholen en door de bouw van de nieuwe wijk Tuindershof, op een steenworp afstand van onze wijk. In de samenstelling van de schoolbevolking zal waarschijnlijk niet veel veranderen. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In samenwerking met SkippyPePijN organiseren we de Peuteropstap. Hierbij komen kinderen vanaf drie jaar, die staan ingeschreven op de Johannesschool, een uur per week op school. Zij worden onder begeleiding van een pedagogisch medewerker van SkippyPePijN en een onderwijsassistente van de Johannessschool voorbereid op de gang naar de basisschool. 

Terug naar boven