Johannesschool

Bakenpad 1 2641 SZ Pijnacker

  • We geven onze leerlingen een samenhangend geheel van kennis en vaardigheden mee om later optimaal te kunnen functioneren in de maatschappij.
  • De groepen 5 t/m 8 verwerken de leerstof van rekenen, spelling en technisch lezen regelmatig met tablets.
  • De kinderen leren om samen met anderen te spelen en te werken; in de klas, op het schoolplein en in het speellokaal.
  • Leerlingen werken op een gestructureerde, actieve en betrokken manier samen aan een leertaak met een gezamenlijk doel.
  • Zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en een kritische houding worden stapsgewijs vergroot.

In het kort

Toelichting van de school

Vandaag leer je voor morgen! 

Een fijne tijd in een fijne omgeving; dát willen wij voor al onze leerlingen! Op de Johannesschool kunnen kinderen met plezier leren op een plek waar ze zich prettig voelen. In de klas, in de school en op het plein. Met inhoudelijk goede lessen prikkelen we de nieuwsgierigheid van de kinderen om te leren, te ontdekken en te onderzoeken. Met positieve gedragsregels leren we hen goede keuzes te maken in de omgang met elkaar. Met een goede werkhouding leren we hen te komen tot resultaten waar ze trots op mogen zijn. Voor nu en voor de toekomst.   

Op de Johannesschool leren wij kinderen wat we zijn: betrokken, in ontwikkeling en verantwoordelijk. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vandaag leer je voor morgen!
  • Betrokkenheid
  • In ontwikkeling
  • Verantwoordelijk
  • School in de wijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
203
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Privacy en AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Op onze website www.johannesschoolpijnacker.nlk vindt u de documenten 'Privacy Statement' en 'Privacy Reglement' waarin staat omschreven hoe wij zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met de persoonsgegevens van ouders en kinderen van de SKOP scholen omgaan. Tevens vindt u via onderstaande link het document 'Rechten van ouders' en de procedure over de wijze waarop u van deze rechten gebruikt kunt maken. In het document 'Regeling taken FG SKOP' staan de afspraken die zijn gemaakt met en over de functionaris gegevensbescherming. De functionaris gegevensbescherming bij SKOP is Angela Groen van de CED groep. Te bereiken onder het mailadres fg@skoppijnacker.nl of a.groen@cedgroep.nl T: 010-4071599. De privacy/security officer is Henk Hooijmans en te bereiken onder het mailadres privacy@skoppijnacker.nl of h.hooymans@skoppijnacker.nl. 015-3694066.

Terug naar boven