Casa tweetalige Montessorischool

Goudenregensingel 25 A 2641 AV Pijnacker

 • Onderzoek in het Science Center
 • Werken in de moestuin
 • Koken voor de hele klas
 • Montessori reken materiaal
 • Kosmisch onderwijs

Het team

Toelichting van de school

Uitgangspunten en verschillende disciplines

Casa werkt met circa 430 kinderen en volgt de AMI Montessori norm. De kinderen worden zowel in het Nederlands als in het Engels begeleid.

Wij spreken bij Casa niet van leerkrachten, maar van groepsbegeleiders. In de onderbouw werken er naast de groepsbegeleiders ook assistenten. Parallel aan alle groepen zijn er activiteitenbegeleiders. Zij geven muziek, kunst, sport, digitale geletterdheid, natuur, wetenschap & technologie. Daarnaast krijgen de kinderen begeleiding bij het koken en het leren over voeding. 

Indeling van de Organisatie

Casa werkt met een managementteam. Dit team bestaat uit vier leden, te weten de directeur-bestuurder met drie teamleiders. De teamleider Toddlers stuurt het Toddler begeleiders aan. De teamleider onderbouw stuurt twee teams aan, te weten team OB-groepsbegeleiders en team OB support-begeleiders. De teamleider midden- en bovenbouw stuurt drie teams aan, te weten team MB-groepsbegeleiders, team BB groepbegeleiders en team MB/BB support-begeleiders.

Het MT maakt gebruik van een aantal adviseurs op het gebied van financiën, HR/organisatie en Special Needs voor kinderen

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vakantie verlof:

Zowel kinderen als medewerkers nemen gedurende het schooljaar verlof op. Casa heeft begeleiders in dienst die de vakantie van hun collega's vervangen. Jaarlijks geven alle medewerkers hun vakantieplanning door.

Ziektevervanging:

Bij Casa staan er altijd twee of meer begeleiders op de groep. Daardoor zal het zelden voorkomen dat een klas naar huis gestuurd hoeft te worden. Omdat begeleiders op Casa een hele specifieke aanpak hebben kan niet iedereen invalwerk doen op Casa. Ziekte wordt zoveel mogelijk opgevangen binnen de bouw, door directe collega's of indien mogelijk de vakantie vervanger.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Montessori onderwijs: Kindgerichte benadering

De aanpak van het onderwijs is kindgericht en gebaseerd op wederzijds respect en samenwerking. Er is voor kinderen een geordende en veilige omgeving waar ze vrij zijn om te verkennen en te ontdekken. De omgeving is ontworpen om aan de behoeften van kinderen in verschillende ontwikkelingsstadia te voldoen. De natuurlijke liefde voor het leren en het belang van het leren in hun eigen tempo wordt hier gekoesterd.   Het onderwijs wordt niet alleen gezien als onderwijzen (het doorgeven van informatie) of overdragen van cultuur, maar omvat opvoeding in de breedste zin van het woord. Ouders, begeleiders en het kind zelf zijn erbij betrokken. Deze methode is gebaseerd op het volgen van kinderen – op het herkennen van de behoeften en eigenschappen van kinderen van alle leeftijden en het inrichten van een geschikte, voorbereide omgeving.

Belangrijk hierbij is dat kinderen leren van elkaar, kinderen krijgen daarom onderwijs in heterogene groepen van:

 • 1 - 3 jaar
 • 3 - 6 jaar
 • 6 - 9 jaar
 • 9 - 12 jaar

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kinderen in de onderbouw werken zelfstandig. De omgeving is hier helemaal op ingericht, met speciaal ontwikkeld materiaal en activiteiten. Hiermee kunnen de kinderen de wereld verkennen, leren lezen en schrijven en getalbegrip ontwikkelen. De kinderen helpen bij het voorbereiden van de snack en gaan ook zelfstandig snacken. Naast de activiteiten in de klas kunnen kinderen tijdens de werkperiode in de ochtend ook naar het gymlokaal, het buitenwerk of het atelier.

Vanaf 14.00 is er verrijkte opvang voor de kinderen met een NSO- of Totaalpakket. Er werken groepsbegeleiders (leerkrachten) tot 18.00 uur en hierdoor loopt de "onderwijstijd" ook tot 18 uur. Dit gebeurt ook gedurende de reguliere schoolvakanties. Vandaar ons "All Day, All Year" concept.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de werktijd werken kinderen zelfstandig of in groepjes, aan de hand van hun doelenboek en planning. Gedurende deze tijd krijgen  ze ook instructies/lesjes van de begeleiders. Daarnaast zijn er gedurende de week verschillende activiteiten buiten de klas, zoals tuinieren, werkplaats/science center, muziek, kunst, digitale geletterdheid en sport. Op toerbeurt hebben de kinderen kookdienst.

In de middag (12:30 -14:00) wordt er wederom gewerkt (individueel of in groepen) en worden o.a. spreekbeurten gehouden en kanjer training gegeven.

Vanaf 14:00 is er verrijkte opvang voor de kinderen met een NSO (Naschoolse opvang)- of Totaalpakket. Er werken groepsbegeleiders (leerkrachten) tot 18 uur en hierdoor loopt de "onderwijstijd" ook tot 18 uur. Dit gebeurt ook gedurende de reguliere schoolvakanties vandaar ons "All Day, All Year" concept.

Ons dagprograma ziet er als volgt uit:

 • 7:30   - 8:00      : Voorschoolse opvang
 • 8:00   - 8:30      : Vrije inloop (alle kinderen worden verwacht om 8:30)
 • 8:00   - 11:30    : Werktijd en activiteiten
 • 11:30 - 12:30    : Lunch en buiten spelen
 • 12:30 - 14:00    : Werktijd en activiteiten
 • 14:00                : Kinderen met een korte dag gaan naar huis
 • 14:00 - 18:00    : Werktijd en activiteiten
 • 17:00 - 18:00    : Kinderen worden opgehaald

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Ieder kind is uniek en de meeste kinderen ontwikkelen zich optimaal binnen de Montessori-omgeving. Ook op Casa is het echter zo dat sommige kinderen extra zorg nodig hebben. De mate en wijze waarop kinderen de extra zorg krijgen, is zeer uiteenlopend.   De signalering dat kinderen extra zorg nodig hebben wordt door begeleiders, ouders en de IB-er (intern begeleider) gedaan. Als er extra zorg nodig is, wordt besloten wat het vervolgtraject zal zijn. De coördinatie daarvan ligt bij de intern begeleider. Ter ondersteuning van de intern begeleider heeft Casa een zorgteam waarin ook de directie zitting heeft.  

Interne zorgniveaus:

 1. Niveau één: Het kind ontwikkelt zich goed op Casa. Er is sprake van welbevinden en betrokkenheid bij het leren en de ontwikkeling vertoont een stijgende lijn. Het kind wordt goed gevolgd en begeleid door de begeleider.
 2. Niveau twee: Er wordt geconstateerd dat het welbevinden en/of de ontwikkeling van een kind niet optimaal zijn. De begeleider maakt notities hiervan in MRX, kiest (samen met het kind) een doel en maakt hiervoor een plan, in overleg met de collega’s op de groep. Na zes weken evalueert hij het plan en besluit tot continuering van het plan, als het aanslaat, of het inschakelen van IB-er omdat het plan niet (voldoende) aanslaat. Ouders worden op de hoogte gesteld en hun mening en deskundigheid wordt meegenomen in het vervolgplan. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt.
 3. Niveau drie: Als de voortgang blijft stagneren wordt het kind besproken in het zorgteam. Besloten wordt tot gebruikmaken van expertise aanwezig binnen het team of het inschakelen van externe hulp, zoals b.v. verwijzing naar een externe deskundige of een aanmelding bij het samenwerkingsverband voor het inschakelen van een preventief ambulant begeleider. Een nieuw ontwikkelplan wordt opgesteld in samenspraak met het kind en de ouders. Bij dit plan en de evaluatie wordt het zorgteam betrokken.
 4. Niveau 4: Ondanks de inzet van al het bovenstaande komt het kind onvoldoende tot ontwikkeling op Casa. Het opstellen van een groeidocument wordt noodzakelijk voor het aanvragen van een arrangement bij het samenwerkingsverband of voor het verwijzen van een kind naar een andere school.   

Passend onderwijs

Casa is onderdeel van PPO Delflanden, een samenwerkingsverband van 80 scholen uit Delft, Lansingerland, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp.  

Contactgegevens PPO Delflanden:

Buitenhofdreef 8,

2625 XR Delft

telelfoon: 015 285 5554

www.ppodelflanden.nl  

De missie van dit samenwerkingsverband is om passend onderwijs te bieden voor ieder kind in de regio waar dat nodig is.  

In passend onderwijs komt een aantal onderwijswerkniveaus aan de orde:

 • Basisondersteuning. De scholen hebben met elkaar afspraken gemaakt over wat iedere basisschool moet kunnen bieden. In het schoolondersteuningsprofiel van de school zijn deze afspraken terug te vinden. Dit is een nieuwe manier van samenwerken die betekent dat wij de komende jaren gezamenlijk deze basisondersteuning verder gaan uitwerken (Casa’s niveau een en twee).
 • Soms zal een kind meer nodig hebben dan de basisondersteuning die de school biedt. Het samenwerkingsverband zal bij die kinderen worden betrokken om na te gaan wat deze kinderen nodig hebben. Wij spreken dan van een arrangement (Casa’s niveau drie).
 • Bij een aantal kinderen zal blijken dat basisondersteuning niet toereikend is. Van het arrangement is vastgesteld dat dit niet op de basisschool aangeboden kan worden en dat een speciale lesplaats dan van toepassing is. In die situaties gaan wij samen met ouders en scholen aan de slag om te komen tot de juiste onderwijsplek (Casa’s niveau vier).

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Casa is een geïntegreerd kindcentrum met een doorlopende leerlijn van 1-12 jaar.

Als kinderen kunnen lopen kunnen ze in de peutergroep (1-3 jaar) starten. In een voor hen aangepaste omgeving leren ze onafhankelijk te worden. Ze eten ’s middags warm en worden zoveel mogelijk betrokken bij het voorbereiden van het eten. Verder worden er ook ‘practical life’-activiteiten en sensorische en exploratieve werkjes aangeboden die ook in de onderbouw beschikbaar zijn. Ook wordt er direct gestart met zindelijkheidstraining. De kinderen krijgen trainingsbroekjes aan en worden gestimuleerd om naar het toilet te gaan.

Rond de leeftijd van drie jaar gaan de kinderen naar de onderbouw (3-6 jaar). Ze komen dan in de volgende ontwikkelfase. Voor kinderen van deze leeftijdsgroep is educatief Montessori-materiaal aanwezig, speciaal afgestemd op het ontwikkelen en verfijnen van vaardigheden, waaronder:

 • fijne motoriek;
 • orde en structuur;
 • taal;
 • zintuiglijke waarneming.

Terug naar boven