Openbare Basisschool De Bonte Tol

Gantellaan 5 2642 JK Pijnacker

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bonte Tol
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bonte Tol
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bonte Tol
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bonte Tol

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het cursusjaar 2019-2020 is geen IEP eindtoets afgenomen. Dit vanwege de sluiting van de scholen gedurende de Coronacrisis.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van onze leerlingen op cognitief en sociaal-emotioneel niveau nauwkeurig. Dit doen wij met de volgende middelen: 

 • nakijken van het werk en de toetsen die aan de methode gebonden zijn
 • observatie door de leerkracht
 • de tussentijdse Cito-toetsen worden geanalyseerd en vastgelegd in het leerlingvolgsysteem.
 • de eindtoets IEP wordt jaarlijks geëvalueerd
 • ontwikkeling van de kinderen bij IPC worden vastgelegd en besproken met het kind via het Assessment for Learning (A4L) 
 • leerkrachten voeren leergesprekken met de leerlingen 
 • de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle leerlingen wordt gevolgd via de Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL)
 • Vanaf groep 6 wordt de Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL) ook door leerlingen ingevuld.
 • in de groepen 1/2 wordt de ontwikkeling gevolgd en vastgelegd in het volgsysteem KIJK!.

Op basis van de uitkomsten van bovenstaande middelen maken de leerkrachten werkplannen om het lesaanbod goed af te stemmen op de groep en de individuele leerlingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Vanaf schooljaar 2016-2017 is De Bonte Tol gestart met TA4kids, een curriculum voor het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling. De basis vormt de transactionele analyse (TA, grondlegger:Eric Berne ) waarbij het geloof in de zelfverantwoordelijkheid en in het zelfsturend vermogen van mensen (en dus ook kinderen) de pijlers zijn.

De TA gaat uit van 3 basisprincipes:

 • Ik ben oké, jij bent oké
 • Ieder mens kan veranderen
 • Ieder mens kan zelf denken.

Door heldere concepten krijgen kinderen meer inzicht in hun innerlijk  en wat er zich in relatie met anderen afspeelt: “waarom doen we de dingen zoals we ze doen” is een veel gestelde vraag. De creatieve werkvormen, groepsactiviteiten en individuele opdrachten dragen bij aan het zelfinzicht, het samenwerkingsvermogen en de autonomie van de leerlingen.

Onder supervisie van professor Julie Hay (Engeland) kan de Bonte Tol aan de leerlingen een certificaat (De TAPACY) uitreiken.   

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Ik ben oké, jij bent oké
 • Ieder mens kan veranderen
 • Ieder mens kan zelf denken

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven