Openbare Basisschool De Bonte Tol

Gantellaan 5 2642 JK Pijnacker

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bonte Tol
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bonte Tol
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bonte Tol
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bonte Tol

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het cursusjaar 2019-2020 is geen IEP eindtoets afgenomen. Dit vanwege de sluiting van de scholen gedurende de Coronacrisis.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van onze leerlingen op cognitief en sociaal-emotioneel niveau nauwkeurig. Dit doen wij met de volgende middelen: 

 • nakijken van het werk en de toetsen die aan de methode gebonden zijn
 • observatie door de leerkracht
 • de tussentijdse Cito-toetsen worden geanalyseerd en vastgelegd in het leerlingvolgsysteem.
 • de eindtoets IEP wordt jaarlijks geëvalueerd
 • ontwikkeling van de kinderen bij IPC worden vastgelegd en besproken met het kind via het Assessment for Learning (A4L) 
 • leerkrachten voeren leergesprekken met de leerlingen 
 • de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle leerlingen wordt gevolgd via de Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL)
 • Vanaf groep 6 wordt de Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL) ook door leerlingen ingevuld.
 • in de groepen 1/2 wordt de ontwikkeling gevolgd en vastgelegd in het volgsysteem KIJK!.

Op basis van de uitkomsten van bovenstaande middelen maken de leerkrachten werkplannen om het lesaanbod goed af te stemmen op de groep en de individuele leerlingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Vanaf schooljaar 2016-2017 is De Bonte Tol gestart met TA4kids, een curriculum voor het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling. De basis vormt de transactionele analyse (TA, grondlegger:Eric Berne ) waarbij het geloof in de zelfverantwoordelijkheid en in het zelfsturend vermogen van mensen (en dus ook kinderen) de pijlers zijn.

De TA gaat uit van 3 basisprincipes:

 • Ik ben oké, jij bent oké
 • Ieder mens kan veranderen
 • Ieder mens kan zelf denken.

Door heldere concepten krijgen kinderen meer inzicht in hun innerlijk  en wat er zich in relatie met anderen afspeelt: “waarom doen we de dingen zoals we ze doen” is een veel gestelde vraag. De creatieve werkvormen, groepsactiviteiten en individuele opdrachten dragen bij aan het zelfinzicht, het samenwerkingsvermogen en de autonomie van de leerlingen.

Onder supervisie van professor Julie Hay (Engeland) kan de Bonte Tol aan de leerlingen een certificaat (De TAPACY) uitreiken.   

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Ik ben oké, jij bent oké
 • Ieder mens kan veranderen
 • Ieder mens kan zelf denken

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven