Octant SBO Prinsenhof

Zilverreigerdreef 105 2643 MC Pijnacker

Schoolfoto van Octant SBO Prinsenhof

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Voor de SBO scholen is de eindtoets pas sinds schooljaar 19-20 verplicht. 

Door het coronavirus is deze eindtoets afgeschaft en geldt het schooladvies als leidend. 

Het eindadvies van Prinsenhof komt tot stand door te kijken of het uitstroomprofiel van de leerling overeenkomt met de resultaten op de CITO-toetsen van het leerlingvolgsysteem. Bij sommige leerlingen wordt er tevens een intelligentie-onderzoek afgenomen om het advies te ondersteunen.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We werken volgens de uitgangspunten van het Handelingsgericht Arrangeren.

We brengen 2x per jaar de onderwijsbehoeften van alle leerlingen in kaart, analyseren de ontwikkelingen, zoeken mogelijke oorzaken, kijken naar stimulerende- en belemmerende factoren en maken met deze informatie een plan. Het doel van dit alles is de verbetering van de prestaties van de hele groep en van de leerling individueel.

De groepsplannen worden na elke methodetoets en na de Cito toetsen van januari en juni geëvalueerd en bijgesteld.  Voor de volgende vakken worden groepsplannen gemaakt: 

Pedagogisch Lezen / Taal/ Beginnende geletterdheid  

Spelling  

Begrijpend lezen  

Rekenen / beginnende gecijferdheid 

Het groepsplan is gebaseerd op de toetsresultaten en observaties van het voorgaande (half)jaar. De essentie van het groepsplan is het afstemmen van het onderwijsaanbod en het clusteren van dit aanbod op basis van behoeften. Voor het maken van het pedagogisch groepsplan wordt ZIEN ingevuld. 

Voor elke leerling is een streefroute (uitstroomniveau) bepaald in het ontwikkelingsperspectief.

Deze streefroute bepaald welke leerroute een leerling gaat volgen.  

Leerroute 1    VMBO TL         76%-99% leerrendement 

Leerroute 2    VMBO BK      50%-75% leerrendement

Leerroute 3A  PRO hoog      34%-49%  leerrendement 

Leerroute 3B  PRO laag       18%-33% leerrendement 

Leerroute 4    ZML              <17% leerrendement  

De streefroute, resultaten van de methodegebonden toetsen, de niet methodetoetsen, observaties tijdens de les en diagnostische gesprekken zijn medebepalend voor de te volgen leerroute per vak.  

Doel is dat een leerling op minimaal rekenen en begrijpend lezen de leerroute volgt die past bij zijn/haar streefroute. Bij de basisvakken rekenen, taal en lezen wordt d.m.v. instructiegroepen differentiatie toegepast, zowel in niveau als in tempo. 

Stap 1. De leerkracht zet de resultaten van de gemaakte toetsen in Parnassys. 

Stap 2. De  toetsgegevens worden geanalyseerd. 

Stap 3. Het groepsplan wordt ingevuld c.q. aangepast. 

Opvallende resultaten (zowel positief als negatief) worden verwerkt in het groepsplan en/of OPP en worden tijdens de IZO (intern zorgoverleg) besproken met de kwaliteitsondersteuner/ specialist. Tijdens de IZO kan besloten worden aanpassingen te doen in het leerstofaanbod.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

SBO Prinsenhof is een school waar kinderen succeservaringen op kunnen doen vanuit veiligheid, rust en structuur en waar plezier een belangrijke plek inneemt. Wij willen een school zijn waar iedereen op een fijne manier met elkaar om gaat en waarin elk kind zich gezien en geaccepteerd voelt en zich naar vermogen kan ontwikkelen. We geven ze bouwstenen mee, zodat ze later optimaal kunnen deelnemen aan de maatschappij.  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • vertrouwen
  • groei

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven