Octant SBO Prinsenhof

Zilverreigerdreef 105 2643 MC Pijnacker

Schoolfoto van Octant SBO Prinsenhof

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als personeelsleden van Prinsenhof ziek zijn of verlof hebben dan wordt de vervanging zoveel mogelijk intern opgelost.

Bij ziekte wordt de klas eventueel verdeeld over de andere groepen.

Bij langdurig verlof of langdurige afwezigheid door ziekte wordt er invaller ingezet vanuit PoolWest.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De aanpak van Prinsenhof  

Instructiegroepen

Niet alle kinderen leren even snel, evenveel en op dezelfde manier. Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen worden de vakken rekenen, lezen en begrijpend lezen in niveau/uitstroomgroepen gegeven. Hierbij worden kinderen zoveel mogelijk geclusterd op basis van niveau, onderwijsbehoeften en uitstroomverwachting. 

Handelend leren

Kinderen leren door te doen. Met de klas gaan zij het kooklokaal, de techniekruimte en het klaslokaal in om lessen te volgen vanuit het handelend leren: Techniek, Koken, Atelier, Theater, Laboratorium, Bouwplaats en Redactie. Tijdens deze lessen krijgen de leerlingen de ruimte om de basisvaardigheden (taal, rekenen, lezen) toe te passen in de praktijk. Zij leren tijdens deze lessen waarvoor je deze basisvaardigheden nodig hebt en vergroten hun praktische vaardigheden. Ze werken samen, leren zich creatief te uiten, doen ervaringen op die hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid vergroten en ontdekken hun eigen talenten.   

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Leerlingen van 4-13 jaar met specifieke onderwijs-behoeften die de mogelijkheden van de reguliere basisondersteuning overstijgt en die niet in aanmerking komen voor een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs.  

Het betreft specifieke onderwijsbehoeften voortvloeiend uit: 

  • Beperkte cognitieve mogelijkheden 
  • Gedragsregulatie 
  • Een leerstoornis 
  • Middelzware spraak- taal of communicatieve beperking
  • Een combinatie van bovengenoemde   

Voor leerlingen van 4 – 13 jaar waarvan de onderwijsbehoeften deels om deskundigheid vraagt passend bij aanbod van SO scholen cluster 1,2,3 en 4, zijn begeleidingsmogelijkheden binnen de heterogene SBO-groepen afhankelijk van de zwaarte van de benodigde ondersteuning in relatie tot beschikbare middelen/tijd.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven