Octant SBO Prinsenhof

Zilverreigerdreef 105 2643 MC Pijnacker

Schoolfoto van Octant SBO Prinsenhof

In het kort

Toelichting van de school

Prinsenhof is een christelijke school voor speciaal basisonderwijs met als doel een fijne en vertrouwde plek te zijn voor onze leerlingen. We hechten veel waarde aan sociale normen en waarden, elkaar respecteren en leren samenwerken. We werken ontwikkelingsgericht, waarbij zowel de leerlingen als de leerkrachten hun inbreng hebben. Zo creëren we een school waar we ons allemaal fijn voelen én gezamenlijk veel leren!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontdekkend leren
  • Zelfbewustzijn
  • Duurzaam samen
  • Groei
  • Plezier en veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Een SBO school kiest u niet zomaar. Binnen de huidige onderwijssetting lukt het onvoldoende om toe te komen aan de onderwijsbehoeften van uw kind. Op advies van de huidige school en/of het samenwerkingsverband bent u zich aan het oriënteren op een school voor speciaal basisonderwijs. In een kennismakingsgesprek vertellen wij u graag wat Prinsenhof te bieden heeft en verkennen wij met u of er mogelijkheden zijn om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van uw kind

Bent u enthousiast over Prinsenhof dan kunt u het groeidocument, wat is opgesteld door de huidige school, laten koppelen aan Prinsenhof. Onze commissie van toelating zal dan op basis van een dossieranalyse en eventuele observaties een advies uitbrengen waarin wordt aangegeven of Prinsenhof kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van uw kind.

Bij een positief advies zal er een ontwikkelingsperspectief (OPP) voor uw kind opstellen. Dit is een samenvatting van het groeidocument en een planning voor de eerste onderwijsperiode op Prinsenhof. Tijdens een ronde tafelgesprek met u als ouders, de huidige school, het samenwerkingsverband en Prinsenhof zal het OPP besproken worden als basis voor de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring.

Om onderwijs op een school voor speciaal basisonderwijs te mogen volgen dient uw kind in het bezit te zijn van een TLV.

Voor informatie over de procedure voor het verkrijgen van een TLV verwijzen we u naar de site van PPO Delflanden: www.ppodelflanden.nl .

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
157
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

De kracht van samenwerken in de keten

Als school willen wij een herkenbare positie innemen. Wij hechten veel belang aan de samenwerking met ketenpartners om de ontwikkeling van onze kinderen te ondersteunen, te stimuleren en wanneer er risico’s gedetecteerd worden gezamenlijk naar oplossingen te kijken.

In deze samenwerking willen wij onze kerntaak: onderwijs, centraal blijven stellen en niet alle ondersteuning zelf uitvoeren. Hierbij is de samenwerking binnen en buiten de school van belang, binnen de mogelijkheden van ons gebouw. Als school stellen wij ons gebouw graag ter beschikking voor partners, waardoor het voor ouders mogelijk is om laagdrempelig met ketenpartners te overleggen.

Onze duurzame partners  

De samenwerking met onze verschillende ketenpartners is primair gericht op een stabiele omgeving (thuis en op school) en een extra aanbod zodat leerlingen zich breder dan alleen tijdens schooltijd kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen ontdekken. 

Terug naar boven