Octantschool Beatrix

Julianalaan 2 2641 HC Pijnacker

  • Schoolfoto van Octantschool Beatrix
  • Schoolfoto van Octantschool Beatrix
  • Schoolfoto van Octantschool Beatrix
  • Schoolfoto van Octantschool Beatrix
  • Schoolfoto van Octantschool Beatrix

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op Beatrix zijn de toetsresultaten uitgangspunt van de risico analyse. Deze analyse geeft een uitstekend beeld van de opbrengsten van leerlingen, de klas en de school. In deze risico analyse worden de sterke punten en de aandachtspunten van de school helder. Deze opbrengsten worden eerst geanalyseerd en daarna via een stappenplan aangepakt en indien noodzakelijk verbeterd.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Hoe verloopt de aansluiting tussen Beatrix en voortgezet onderwijs? Het Nationaal Cohortonderzoek geeft aan dat het aantal oud-leerlingen, dat binnen drie jaar nog in een opleiding zit op het niveau van het schooladvies, een belangrijke indicator voor succes is. 

Het blijkt dat de voorspellende waarde van het schooladvies op Beatrix uitstekend is. Zeker als dit aspect afgezet wordt tegen het landelijk gemiddelde. Aan de hand van de statistieken wordt de kwaliteit van het gehanteerde beoordelingsbeleid op Beatrix hieronder zichtbaar.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Veiligheid, vertrouwen en waardering

Veiligheid, vertrouwen en waardering zijn onze drie kernwaarden. Deze kernwaarden stimuleren het zelfvertrouwen en het gevoel voor eigenwaarde bij de kinderen. Een leerkracht, die het kind zijn vertrouwen schenkt, maakt het kind sterker. Een leerkracht, die waardering heeft voor wat het kind kan, geeft het kind zelfvertrouwen. Wij willen dat kinderen zich in een veilige situatie kunnen ontwikkelen. Wij geloven in een school waarin deze kernwaarden voldoende ruimte genereren voor de ontplooiing van het unieke talent van elk kind.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Waardering

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft op 26 januari 2016 een kwaliteitsonderzoek gedaan op Beatrix. De school heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement. 

Op Beatrix heerst een kwaliteitscultuur die gericht is op constante verbetering van het onderwijs en op scholing en ontwikkeling van de leraren. Er zijn verschillende specialismen in het team aanwezig en er zijn veel ideeën over verdere verbetering van het onderwijs. Daarnaast heeft men oog en oor voor elkaars kwaliteiten en talenten.

Terug naar boven