Protestants Christelijke Basisschool De Wegwijzer

Koningin Wilhelminastr 7 3265 BH Piershil

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Wegwijzer

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij het advies voor plaatsing naar het vervolgonderwijs wordt er gekeken naar de werkhouding, huiswerkhouding en de concentratie van de leerling door het schooljaar heen. Ook de schoolprestaties gedurende het jaar en de daarbij behorende resultaten worden meegenomen bij dit advies.De leerkracht ziet een leerling meerdere uren per week en kan zo een duidelijk beeld schetsen naar ouders.

Vanaf groep 6 wordt dit geplaatst in de plaatsingswijzer en besproken met de ouders. Daarnaast worden ook de uitslagen van de Midden CITO-toetsen vanaf groep 6 gebruikt als hulpmiddel om de keuze te maken. In februari vindt er een gesprek plaats met de leerling van groep 8 en de ouders. In dat gesprek, wordt al deze informatie nogmaals gedeeld.

Door vanaf groep 6 deze informatie te verzamelen ontstaat er een soort film over de ontwikkeling van de leerling. Met al deze informatie in handen vindt er een adviesgesprek plaats waarna de leerlingen worden aangemeld bij het vervolgonderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onder overige rapporten kunt u het meest recente rapport zien, d.d. 05-06-2013.

Terug naar boven