't Kraaienest

Koningin Wilhelminastr 5 3265 BH Piershil

  • De kernwaarden van de school zijn kalm, respectvol, aardig, aandacht en inzet.
  • Aandacht voor de omgeving
  • Schoolfoto van 't Kraaienest

In het kort

Toelichting van de school

OBS 'T KRAAIENEST, EEN SCHOOL MET PIT! PLEZIER, INZET EN TALENTONTWIKKELING STAAN BIJ ONS VOOROP

't Kraaienest is een openbare school in Piershil en is onderdeel van Stichting Acis; verenigd openbaar primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard. Op 't Kraaienest streven wij naar hoge kwaliteit. Goed onderwijs bestaat wat ons betreft uit drie onderdelen: kennis opdoen, leren omgaan met anderen en jezelf als persoon ontwikkelen.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van 't Kraaienest. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Prestaties
  • Inzet
  • Talentontwikkeling
  • Van en met elkaar leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school staat in het dorp Piershil in de Hoeksche Waard. Het aantal kinderen in dit dorp neemt af, terwijl de vergrijzing toeneemt. Voor onze school betekent dit dat wij minder leerlingen per groep hebben. Hoewel minder leerlingen onze school bezoeken, hebben wij nog steeds 4 combinatieklassen (groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8) met gemiddeld 18 leerlingen per klas. Dit betekent meer individuele aandacht dan bij een school met volle klassen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
49
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het schoolklimaat en de sociale en fysieke veiligheid op onze school wordt gemonitord door het afnemen van tevredenheidspeilingen onder leerlingen, ouders en leerkrachten, door gebruik te maken van een leerlingvolgsysteem op sociaal-emotioneel gebied en door jaarlijks vragenlijsten met betrekking tot veiligheid en welbevinden af te nemen. 

Terug naar boven