De Plataan

Polluxstraat 12 3195 RH Pernis Rotterdam

 • Schoolfoto van De Plataan
 • Schoolfoto van De Plataan
 • Schoolfoto van De Plataan
 • Schoolfoto van De Plataan
 • Schoolfoto van De Plataan

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Resultaten IEP Eindtoets

Leerlingen met een eigen leerlijn.

Bij het beoordelen van de ontwikkeling van de leerlingen met een eigen leerlijn, worden met het ontwikkelperspectief de doelen vastgelegd en de ontwikkeling van deze leerlingen beoordeeld.

De kwaliteit van de eigen leerlijn maakt geen deel uit van de beoordeling van de opbrengsten

Onze resultaten

Vanaf schooljaar, 2020/2021, kijkt de onderwijsinspectie met het nieuwe onderwijsresultatenmodel. De onderwijsinspectie kijkt welke referentieniveaus de leerlingen beheersen voor lezen, taalverzorging en rekenen, in de afgelopen drie schooljaren. De resultaten van de eindtoets in 2020 missen we door corona, daarom kijkt de onderwijsinspectie bij de beoordeling van de resultaten alleen naar de op de eindtoets behaalde percentages referentieniveaus van de afgelopen drie jaren waarvan een eindtoetsresultaat beschikbaar is. De resultaten worden dus nu berekend over 2021, 2022 en 2023

Dit betekent voor De Plataan dat het driejaarsgemiddelde voor het referentieniveau 1F ligt op 89,6%, het referentieniveau 2F/1S ligt op 34%. Beide referentieniveaus liggen boven het gemiddelde van wat voor deze schoolpopulatie mag worden verwacht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden 2x per jaar gemeten met het LVS, te weten in januari en juni. Twee keer per jaar worden deze resultaten geanalyseerd en besproken op teamniveau en op bovenschoolsniveau. Vanuit deze analyse wordt er een groepsplan opgesteld waarin wordt beschreven welke interventies nodig zijn om het behaalde niveau dan wel te verbeteren of vast te houden. Leerlingen die een achteruitgang vertonen worden in de groep bediend met extra instructie en extra oefentijd. Naast het werk in de groep worden leerlingen waarvan de resultaten anders zijn dan verwacht in de een-op-een-begeleiding geholpen met behalen van de doelen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor ons is het belangrijk is dat onze leerlingen een kansrijk schooladvies mee krijgen.

De eerste jaren van het voortgezet onderwijs wordt er jaarlijks teruggekoppeld, hoe het met onze oud leerlingen gaat.

Deze terugkoppeling geeft ons inzicht of het schooladvies juist is geweest.

We kunnen vaststellen dat onze adviezen een hoge graad van betrouwbaarheid hebben.

De Overstaproute

Elk jaar stappen in Rotterdam ruim 6000 kinderen over van het basis naar het voortgezet onderwijs. Voor al die kinderen moet de overstap zo soepel mogelijk verlopen. Het is de bedoeling dat zij meteen op de goede school en op het juiste niveau terecht komen. Om dat te realiseren is de Overstaproute ontwikkeld. Daarin staan afspraken waaraan alle Rotterdamse scholen voor basis en voortgezet onderwijs zich zullen houden. Onze school houdt zich aan deze afspraken.

De route is als volgt:

 • Voorlopig schooladvies Juni/juli 2023
 • Deelname Zorgleerling in Beeld September 2023
 • Onderzoek Zorgleerling in Beeld Oktober t/m december 2023
 • Bezoek open dagen Januari/februari 2024
 • Adviesgesprek met leerkracht februari 2024
 • Start aanmelden praktijkonderwijs en vso vanaf januari 2024
 • De aanmeldperiode  februari t/m maart 2024
 • Uitslag centrale eindtoets uiterlijk februari 2024

Schooladvies

Bij het opstellen en onderbouwen van het schooladvies maken we als school gebruik van “De negen uitgangspunten” voor een passend schooladvies van BOOR en de “Handreiking schooladvisering” van de rijksoverheid. Hierbij kijken wij zorgvuldig naar de volgende onderdelen van de harde data en zachte data:

Harde data:

• Leerlingvolgsysteem (IEP LVS): Hierbij nemen we de vaardigheidsgrafieken als uitgangspunt. Hoe ziet de ontwikkelingslijn er vanaf groep 4 uit? De resultaten van begrijpend lezen en rekenen/wiskunde zijn de beste voorspellers voor succes in het voortgezet onderwijs.

• Methode toetsen: Is de leerling in staat het geleerde werk zelfstandig te reproduceren? Kan de leerling binnen de gestelde tijd de toets afronden? Heeft de leerling begeleiding nodig bij het maken van de toetsen?

Zachte data:

• Inzet, werkhouding en doorzettingsvermogen: Zet de leerling door als het moeilijk wordt? Kan de leerling zich concentreren op zijn werk? Of heeft hij/zij hier hulp bij nodig? Is de leerling betrokken bij de instructie? Wat is de kwaliteit van het werk. Is de leerling snel tevreden of daagt hij/zij zichzelf uit? (Eigenaarschap)

• Executieve functies: waarbij vaardigheden als plannen, reflecteren en zelfstandig werken centraal staan.

• Motivatie: Neemt de leerling zelf initiatief bij het verwerken van de stof? Wil de leerling dingen zelf doen/leren of heeft het hierbij ondersteuning of sturing nodig?

• Sociaal-emotionele ontwikkeling: Hoe zit de leerling in zijn vel? Zijn er bijzonderheden? Hoe veerkrachtig is de leerling? Hoe is het contact met klasgenoten?

Resultaten en eindtoets

Tot schooljaar 2022-2023 maakten wij gebruik van de IEP eindtoets welke in april 2023 werd afgenomen. In dit schooljaar wordt de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Het afname moment verandert naar de eerste twee weken van februari 2024. Voor meer informatie verwijzen u graag naar onze website of naar scholen op de kaart onderdeel “schooladvies en voorgezet onderwijs” en de website van KoersVO.

Uitstroom voortgezet onderwijs 22-23:

20% van de leerlingen stroomde aan het einde van het schooljaar 22-23 uit naar een school voor HAVO/VWO

76% van de leerlingen stroomde aan het einde van het schooljaar 22-23 uit naar een school voor VMBO

4% van de leerlingen stroomde aan het einde van het schooljaar 22-23 uit naar het praktijkonderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Alle kinderen komen dagelijks in een situatie waarin ze zich bewust zijn dat samenwerking tot betere oplossingen leidt.

Wij leren kinderen respectvol met elkaar samen te werken om voorkomende problemen het hoofd te bieden. ( respect – veiligheid – plezier )

Wij hebben creatieve vakken en bewegingsonderwijs centraal in ons aanbod, daardoor geven wij de kinderen de ruimte om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. (plezier)

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Plezier
 • Waardering
 • veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Inspectie rapport (dd. september 2020)

Directie en team werken vanuit heldere afspraken en een gezamenlijke verantwoordelijkheid doelgericht aan verbetering van de onderwijskwaliteit. De leraren hebben de leerlingen in beeld en sturen de ontwikkeling bij waar nodig. Daarnaast sluiten de leraren in de lessen beter aan bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. In de school is een duidelijke doorgaande lijn in het klassenmanagement en activerende werkvormen te zien.

Terug naar boven