De Plataan

Polluxstraat 12 3195 RH Pernis Rotterdam

 • Schoolfoto van De Plataan
 • Schoolfoto van De Plataan
 • Schoolfoto van De Plataan
 • Schoolfoto van De Plataan
 • Schoolfoto van De Plataan

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Resultaten IEP Eindtoets

De gegevens van de IEP eindtoets zijn op de Plataan boven het stedelijke gemiddelde,

en liggen dicht tegen het landelijk gemiddelde aan.

Het streven blijft boven het landelijk gemiddelde te komen

Leerlingen met een eigen leerlijn.

Bij het beoordelen van de ontwikkeling van de leerlingen met een eigen leerlijn, worden met het ontwikkelperspectief de doelen vastgelegd en de ontwikkeling van deze leerlingen beoordeeld.

De kwaliteit van de eigen leerlijn maakt geen deel uit van de beoordeling van de opbrengsten

Onze resultaten

Vanaf dit schooljaar, 2020/2021, kijkt de onderwijsinspectie met het nieuwe onderwijsresultatenmodel. De onderwijsinspectie kijkt welke referentieniveaus de leerlingen beheersen voor lezen, taalverzorging en rekenen, in de afgelopen drie schooljaren. De resultaten van de eindtoets in 2020 missen we door corona, daarom kijkt de onderwijsinspectie bij de beoordeling van de resultaten alleen naar de op de eindtoets behaalde percentages referentieniveaus van de afgelopen drie jaren waarvan een eindtoetsresultaat beschikbaar is. De resultaten worden dus nu berekend over 2018, 2019 en 2021. 

Dit betekent voor De Plataan dat het driejaarsgemiddelde voor het referentieniveau 1F ligt op 94%, het referentieniveau 2F/1S ligt op 44%. Beide referentieniveaus liggen boven het gemiddelde van wat voor deze schoolpopulatie mag worden verwacht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten zijn een evaluatiemoment in de pdca cyclus. Vanuit deze resultaten worden analyses gemaakt en nieuwe doelen gesteld.

Het leerlingvolgsysteem van alle groepen geeft aan dat de gemiddelde niveauwaarde uitkomt op 2,6. Het doel voor schooljaar 20-21 was gesteld op 2,6. Uiteindelijk is het doel om uit te komen op 2,7 of hoger. De twee lockdown-periodes in het afgelopen schooljaar heeft een wisselend beeld gegeven op de tussentijdse resultaten. Rekenen en lezen zijn stabiel gebleven en begrijpend lezen en spelling laten een daling zien. 

Door extra inzet in dit schooljaar gaan wij ervan uit dat de tussentijdse resultaten weer op het niveau komen dat past bij onze schoolambitie.

De nieuwe schoolstandaard is bepaald op de gemiddelde groei van de afgelopen 3 schooljaren, zowel op de standaard voldoende als op de standaard gevorderd. ? Voor rekenen betekent dit dat de ambitie voor de standaard gevorderd op het landelijk gemiddelde (niveauwaarde 4) komt te liggen.? ?De standaard voldoende (niveauwaarde 2) blijft bij alle onderdelen gemiddeld 0,6 achter bij het landelijk gemiddelde. DMT (lezen) komt met een verschil van 0,3 het dichtst in de buurt.?

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor ons is het belangrijk is dat onze leerlingen een kansrijk schooladvies mee krijgen.

De eerste jaren van het voortgezet onderwijs wordt er jaarlijks teruggekoppeld, hoe het met onze oud leerlingen gaat.

Deze terugkoppeling geeft ons inzicht of het schooladvies juist is geweest.

We kunnen vaststellen dat onze adviezen een hoge graad van betrouwbaarheid hebben.

De Overstaproute

Elk jaar stappen in Rotterdam ruim 6000 kinderen over van het basis naar het voortgezet onderwijs. Voor al die kinderen moet de overstap zo soepel mogelijk verlopen. Het is de bedoeling dat zij meteen op de goede school en op het juiste niveau terecht komen. Om dat te realiseren is de Overstaproute ontwikkeld. Daarin staan afspraken waaraan alle Rotterdamse scholen voor basis en voortgezet onderwijs zich zullen houden. Onze school houdt zich aan deze afspraken.

De route is als volgt:

 • Voorlopig schooladvies Juni/juli 2021
 • Deelname Zorgleerling in Beeld September 2021
 • Onderzoek Zorgleerling in Beeld Oktober t/m december 2021
 • Bezoek (online) open dagen Januari/februari 2022
 • Adviesgesprek met leerkracht Voor 15 maart 2022
 • Start aanmelden praktijkonderwijs en vso vanaf januari 2022
 • De aanmeldperiode  februari t/m maart 2022
 • Uitslag centrale eindtoets uiterlijk juni 2022

Uitstroom voortgezet onderwijs 20-21:

53% van de leerlingen stroomde aan het einde van het schooljaar 20-21 uit naar een school voor HAVO/VWO

35% van de leerlingen stroomde aan het einde van het schooljaar 20-21 uit naar een school voor VMBO, waarvan 23% naar theoretische leerweg.

7% van de leerlingen stroomde aan het einde van het schooljaar 20-21 uit naar het praktijkonderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Alle kinderen komen dagelijks in een situatie waarin ze zich bewust zijn dat samenwerking tot betere oplossingen leidt.

Wij leren kinderen respectvol met elkaar samen te werken om voorkomende problemen het hoofd te bieden. ( respect – veiligheid – plezier )

Wij hebben creatieve vakken en bewegingsonderwijs centraal in ons aanbod, daardoor geven wij de kinderen de ruimte om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. (plezier)

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Plezier
 • Waardering
 • veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Inspectie rapport (dd. september 2020)

Directie en team werken vanuit heldere afspraken en een gezamenlijke verantwoordelijkheid doelgericht aan verbetering van de onderwijskwaliteit. De leraren hebben de leerlingen in beeld en sturen de ontwikkeling bij waar nodig. Daarnaast sluiten de leraren in de lessen beter aan bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. In de school is een duidelijke doorgaande lijn in het klassenmanagement en activerende werkvormen te zien.

Terug naar boven