De Plataan

Polluxstraat 12 3195 RH Pernis Rotterdam

  • Schoolfoto van De Plataan
  • Schoolfoto van De Plataan
  • Schoolfoto van De Plataan
  • Schoolfoto van De Plataan
  • Schoolfoto van De Plataan

Het team

Toelichting van de school

Het team van De Plataan bestaat uit de volgende personen:

Directeur: Dhr. Hans Goedegebuur 

Intern Begeleider: Mw. Yvonne Schönenborn

Groepsleerkrachten Groep 1/2: Mw. Karina Tonneyck van Zuuren en Varsha Sieuw

Groep 3: Mw. Marian Zom en Varsha Sieuw

Groep 4/5: Mw. Mw Eline v Veen en Mw. Michelle Huisman

Groep 6-7:  Mw. Christina Rotgans en Mw. Debbie Gordijn

Groep 8: Dhr. Aziz Linssen

Administratiefmedewerkster: Mw. Nel Baur

Vakleerkrachtbewegingsonderwijs: Dhr. Gino Blom

Leerkrachtondersteuner: Mw. Erin Leijte

Extra ondersteuning: Wim Groeneveld

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht verlof toegekend heeft gekregen wordt hij/zij vervangen door een collega. Indien dit niet mogelijk is worden de kinderen verdeeld over de andere groepen, in een aantal gevallen zullen kinderen thuisonderwijs ontvangen. Dit zal bijvoorbeeld gebeuren bij ziekte van een leerkracht. De eerste dag van het ziekteverlof wordt er aan de ouders gevraagd om de kinderen thuis op te vangen, mocht dit niet kunnen, dan worden de kinderen op school opgevangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school wordt afhankelijk van het leerling aantal gewerkt in jaargroepen of met gecombineerde groepen.

Het leerstofaanbod

Wij willen eigentijds en uitdagend onderwijs van hoge kwaliteit aanbieden, dat zich richt op het ontdekken en ontwikkelen van ieders talenten en identiteitsontwikkeling. Wij streven een brede ontwikkeling van onze leerlingen na en geven onderwijs passend bij de kerndoelen. We besteden niet alleen aandacht aan cognitieve vakken, maar ook aan ICT (als hulpmiddel), burgerschapsvorming, zelfstandig werken, sociale vaardigheden, creativiteit, kritisch denken, zelfevaluatie, flexibiliteit, onderzoekende houding, mentale weerbaarheid en welbevinden. Het leerstofaanbod wordt, indien nodig, afgestemd op de leerbehoeften van de kinderen. We streven voor elk kind naar een zo optimaal mogelijk leerrendement. Onze school zorgt voor een breed en samenhangend aanbod. Ook is er aandacht voor vakoverstijgende kerndoelen en volgen wij de ontwikkeling van sociale competenties met BOSOS en Op School.

Het leerstofaanbod in de midden- en bovenbouw

Lezen

In groep 3 leren de kinderen lezen met behulp van de methode Veilig Leren Lezen. In de groepen 4 t/m 6 werken we met de methode Estafette om het voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen te bevorderen.

Taal

Op onze school gebruiken we de methode Taal Actief voor de groepen 4 t/m 8.

Rekenen

We werken met de nieuwe methode Pluspunt. Daarnaast maken we gebruik van BAREKA, ‘Maatwerk Rekenen’, Rekentijgers (vanaf groep 5 ter verrijking) en Rekentuin (remediërend). Schrijven In de groepen 3 t/m 8 werken we met de methode Pennenstreken.

Wereldoriëntatie

Wij zijn ons aan het oriënteren op de methode IPC (international Primary Curriculum) , een methode die thematisch- en vakoverstijgend leren stimuleert. De IPC methode wordt in het middagprogramma ingezet. IPC is een curriculum en onderwijsconcept dat werkt met duidelijk omschreven leerdoelen en thema’s. Van Missie naar Mars tot Circus en van Red de wereld tot Voortrekkers van verandering. Elk thema sluit aan op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind en is zo opgebouwd dat de focus op het leerproces ligt. Met IPC werken kinderen op de basisschool voortdurend aan actief burgerschap. Dat doen ze vanuit verschillende invalshoeken en vakgebieden. 

Vanaf groep 6 maken de kinderen kennis met de Engelse taal door middel van de methode Backpack. Op een leuke wijze leren de kinderen de eerste beginselen van deze taal, met als doel de uitspraak en het durven spreken in het Engels te bevorderen en het leren schrijven van eenvoudige woorden, zinnetjes en, indien mogelijk, korte verhaaltjes.

Lekker-Fit!

De Plataan is een Lekker Fit! School. Dit betekent dat onze leerlingen 3 keer per week 45 minuten gymles krijgen. Deze lessen worden verzorgd door onze vakleerkracht bewegingsonderwijs. Met het programma Lekker Fit! raken onze leerlingen op een leuke en leerzame manier vertrouwd met de voordelen van een gezonde leefstijl. De thema`s voeding, bewegen en gezonde keuzes maken komen allemaal voorbij. Gedragsverandering vormt de rode draad door het gehele lesprogramma. Vaste onderdelen van het Lekker Fit! Programma zijn:

Maandag, woensdag en vrijdag zijn onze vaste fruitdagen. Op deze dagen wordt er fruit gegeten en geen koekjes of iets dergelijks. 

Traktaties

Bij verjaardagen zien wij het liefst gezond. Daarnaast vragen wij om de traktatie klein te houden. Het gaat immers om een klein extraatje. Het lespakket “Lekker Fit” is bedoeld voor de groepen 1 tot en met 8. Toestemmingsbrief Lekker Fit!: Elk jaar meten de gymleraar en de schooldiëtiste de lengte en het gewicht van alle kinderen. Uw kind krijgt de uitslag in een rapport mee naar huis. Voor het meten en wegen hebben uw handtekening nodig. U ontvangt dan minimaal 2x een lekker Fit rapport. Meer informatie leest u op www.rotterdamlekkerfit.nl

De toetsen

Naast de methode gebonden toetsen wordt er op het gebied van lezen, spelling en rekenen twee maal per jaar een methode onafhankelijke toets afgenomen. Alle toetsen tezamen geven een beeld van een leerling (leerlingvolgsysteem). Naar aanleiding van deze toetsen bekijkt de interne begeleider met de groepsleerkracht of er met een hulpprogramma gestart moet worden. In groep 8 wordt er met de gegevens van het leerlingvolgsysteem en het functioneren in de groep in samenspraak met ouders en leerling een keuze gemaakt en advies gegeven over het te volgen voortgezet onderwijs. Daarnaast doen de leerlingen in groep 8 de IEP doorstroomtoets in de maand februari. Hoe wordt er bij BOOR omgegaan met

Onderwijsgeld  Verdeling van middelen

Onze school maakt deel uit van Stichting BOOR. Een Stichting met ongeveer 75 scholen. De bekostiging vanuit de overheid (ministerie van OCW) vindt plaats per school. Het bestuur van onze stichting heeft als beleid dat alle scholen de beschikking hebben over de middelen die door OCW voor de school zijn beschikt. Vanuit deze middelen moeten echter ook BOOR Services en de bovenschoolse activiteiten betaald worden. BOOR Services verzorgt onder andere voor de gehele organisatie de salarisadministratie, werving- en selectie van nieuwe leerkrachten, ICT-diensten, de financiële administratie, verantwoording richting OCW, gemeente en andere subsidieverstrekkers, het regelen van onderhoud aan de schoolgebouwen, ondersteuning bij onderwijskwaliteit en juridische vraagstukken. De bovenschoolse activiteiten betreffen de salarislasten van de bovenschoolse directie, personeelslasten die in verband met de wet op de privacy niet per school geadministreerd mogen worden, opleidingstrajecten voor de gehele sector en overige kosten voor de gehele sector. Om de kosten van deze diensten te dekken, dragen alle scholen een percentage van de totale baten per school af. De hoogte van dit bedrag is bij elke schoolbegroting zichtbaar. De afdracht wordt zo laag mogelijk gehouden, zodat het onderwijsgeld zoveel mogelijk wordt besteed aan het onderwijsproces.  

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle schoolbesturen een zorgplicht. De school moet voor elk kind een passende onderwijsplek bieden, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is. Om dit mogelijk te maken werken de basisscholen in Rotterdam steeds beter samen. Zij zijn onderdeel van het samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Rotterdam (PPO).

Schoolondersteuningssprofiel

Wanneer uw kind bij ons op school wordt ingeschreven, bieden wij uw kind een passende onderwijsplek. Ons schoolondersteuningsprofiel is voor ouder(s)/verzorger(s) in te zien op de website. Onze school heeft het "thuisnabij-profiel" . Voor dit profiel is een goed netwerk en goede contacten met partners ( intern en extern ) van groot belang. De school heeft de basisondersteuningsmogelijkheden. We werken samen en willen samenwerken met partners in het netwerk. Uitgangspunt is dat het onderwijs wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen, niet de onderwijsbeperking van een kind staan centraal. De onderwijsbehoeften zijn vooral gericht op de ontwikkelingsmogelijkheden en kansen van het kind. Het netwerk is belangrijk om onze leerlingen die speciale ondersteuning nodig hebben in de eigen omgeving onderwijs te bieden.                                                       

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Als we tijdens de schoolloopbaan van uw kind extra ondersteuning bij het samenwerkingsverband gaan aanvragen dan wordt er een ontwikkelingsperspectief (OPP) gemaakt. Dit is ook het geval als uw kind voor een vak een eigen leerlijn heeft. Het ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld: binnen zes weken na de inschrijving of na definitieve plaatsing van de leerling of vanaf het moment dat er wordt gestart met de extra ondersteuning. In het OPP stellen we met elkaar een aantal doelen vast en voeren we tenminste 1 keer per jaar een ‘op overeenstemmingsgericht overleg’ om het plan te evalueren en bij te stellen. Het ontwikkelingsperspectief wordt pas vastgesteld nadat u heeft ingestemd en het uitvoeringsplan (het handelingsdeel) heeft ondertekend. Ook de jaarlijkse bijstelling wordt door ouders ondertekend. Voor meer informatie over het samenwerkingsverband: https://www.pporotterdam.nl/

Schoolzorgteam

De leerkracht en de Intern Begeleider volgen en bewaken de ontwikkeling van al onze leerlingen. Zij onderhouden contact met de ouders en zoeken samen met de ouders en de leerling naar mogelijke oplossingen indien een leerling zich niet optimaal ontwikkelt. Via Enver is er op twee dagen in de week een schoolmaatschappelijk werkster werkzaam op de school. Leerlingen en ouders kunnen rechtstreeks contact met haar zoeken of via de Intern-begeleider in contact worden gebracht. Tevens is de schoolcontactpersoon onderdeel van het schoolzorgteam. De SCP heeft een adviserende rol aan de school bij leerlingen die extra zorg nodig hebben. De SCP schakel tussen de school en PPO. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor opvoedinformatie naar de website www.cjghoogvliet.nl De dichtstbijzijnde locatie: Klaasje Zevensterstraat 374-376, 3193 TW Hoogvliet.

De schoolverpleegkundige en schoolarts

De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Hoogvliet zien alle kinderen op school of op het CJG. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek of wanneer uw kind een prik krijgt. Mariëlle van Dorp is onze contactpersoon bij het CJG · Telefoonnummer: 010 - 4444609 E-mail: m.van.dorp@cjgrijnmond.nl  

Grenzen van onze zorg

Op De Plataan vinden we dat we zorg moeten bieden aan alle kinderen. Elk kind heeft van tijd tot tijd hulp nodig om tot voldoende prestaties te komen. Deze hulp, afgestemd op het individuele kind, is voornamelijk in de klas aanwezig door middel van de begeleiding en extra aandacht van de groepsleerkracht. Sommige kinderen hebben echter extra zorg nodig omdat zij op bepaalde leeronderdelen achterblijven of (tijdelijke) problemen ondervinden in hun gedrag. Hulp bestaat dan uit het geven van remedial teaching of het volgen van een speciaal individueel programma, gegevens door een een Ambulant begeleider of Maatwerkbegeleider. Dit gaat altijd in overleg met de intern begeleider van de school en de schoolcontactpersoon van PPO. Indien we als school niet de hulp kunnen bieden die het kind nodig heeft, gaan wij (in goed overleg met ouders en experts) op zoek naar een passende onderwijsplek voor het betreffende kind. Verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs of speciaal onderwijs kan dan een oplossing zijn.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Kinderen met een extra ondersteuningsbehoeften worden gedurende vier dagen per week begeleid door een Remedial Teacher.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onderwijs aan het jonge kind krijgt bij ons bijzondere aandacht. We weten hoe jonge kinderen leren en kennen hun ontwikkeling. Op onze school staat “spelend beredeneerd leren” centraal in de kleutergroepen. De kleuterleerkracht begeleidt en stimuleert het spel van de kinderen. Hierdoor wordt het kind uitgedaagd om een stap te zetten in zijn/haar ontwikkeling. We werken met de leerdoelen van BOSOS en deze worden in betekenisvolle activiteiten en thema’s weggezet. Op een speelse manier werken we aan de taalontwikkeling, voorbereidend rekenen en schrijven, maar ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en zelfstandigheid. Kinderen bij ons op school komen over het algemeen van De Droomplaats peuterspeelzaal.

Overdracht van De Droomplaats

Als uw kind de overstap maakt van peuterspeelzaal De Droomplaats naar school, zorgen we voor een goede overdracht. Wij ontvangen het Rotterdams Overdrachtsdocument en de gegevens uit het observatie- en registratiesysteem. Met de informatie die u als ouders bij de intake met ons heeft gedeeld over uw kind, hebben we hierdoor een goed beeld van wat uw kind nodigt heeft en verloopt de overgang naar groep 1 makkelijker.

Het aanbod

In de kleutergroepen werken we met thema’s. Per jaar hebben we negen thema’s die een periode van  vier weken centraal staan. Tijdens deze themaweken worden kinderen spelenderwijs in een uitdagende en leerrijke omgeving voorbereid op een goede start in groep 3. We werken thematisch en planmatig aan de vastgestelde doelen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Keuze maken: We werken in groep 1 en 2 met gemengde groepen. Dat betekent dat leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Kinderen leren namelijk goed met – en van elkaar. Als kinderen meer met elkaar samenwerken hebben de kleuterleerkrachten meer tijd- en ruimte om in kleine groepjes de kinderen op hun eigen niveau en eigen leerbehoefte aan te spreken.

Het volgen van de ontwikkeling

We volgen de kinderen in hun ontwikkeling met behulp van de observatie- en registratiemethode BOSOS. Dit doen we meerdere keren gedurende de kleuterperiode en bespreken we met u tijdens de 10-minuten gesprekken. Naast het gebruik van het observatiesysteem observeren we ook door de dag heen en noteren we opvallende zaken/aandachtspunten in ons leerlingadministratiesysteem. We volgen hiermee nauwgezet hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt en kunnen ons aanbod hierop afstemmen.

Overgang naar groep 3

We gaan er in eerste instantie vanuit dat een kind dat vóór 1 januari in groep 1 begint, doorstroomt naar groep 2 en uiteindelijk naar groep 3. We bekijken per individueel kind of het aan het einde van groep 2 ook daadwerkelijk toe is aan de overgang naar groep 3. Dit is niet alleen afhankelijk van cognitieve- maar ook van sociaal emotionele factoren. Voor een enkele kleuter is het beter de kleuterperiode met een jaar te verlengen. Natuurlijk zijn de gesprekken met u als ouder voorafgaand aan dit besluit van groot belang. We komen graag met u tot een afgewogen besluit. Mocht het door een verschil van inzicht niet lukken om samen tot een besluit te komen, dan is het advies van de school bindend.

Terug naar boven