De Plataan

Polluxstraat 12 3195 RH Pernis Rotterdam

 • Schoolfoto van De Plataan
 • Schoolfoto van De Plataan
 • Schoolfoto van De Plataan
 • Schoolfoto van De Plataan
 • Schoolfoto van De Plataan

Het team

Toelichting van de school

Het team van De Plataan bestaat uit de volgende personen:

Directeur: Dhr. Hans Goedegebuur 

Intern Begeleider: Mw. Nicky Remers 

Groepsleerkrachten Groep 1/2: Mw. Marian Zom en Mw. Karina Tonneyck

Groep 3/4: Mw. Rabia Keskinkilic

Groep 5 Mw. Linda de Bloois en Dhr Martijn Fonteine

Groep 6: Mw Eline v Veen

Groep 7: Mw. Michelle Huisman

Groep 8: Mw Christina Rotgans

Administratiefmedewerkster/overblijfcoördinator: Mw. Nel Baur

Vakleerkrachtbewegingsonderwijs: Dhr. Gino Blom

Extra ondersteuning: dhr René Heemskerk en Mw José van Berk

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht verlof toegekend heeft gekregen wordt hij/zij vervangen door een collega. Indien dit niet mogelijk is worden de kinderen verdeeld over de andere groepen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school wordt afhankelijkvan het leerling aantal gewerkt in jaargroepen of met gecombineerde groepen.

In de onderbouw is er gekozen voor ontwikkelingsgericht onderwijs. In de groepen 1 t/m 3 wordt opdezelfde manier vanuit dezelfde organisatie gewerkt. Wij gaan er hierbij van uit dat ieder kind de wens heeft om zich te ontwikkelen.

In de midden- en bovenbouw werken wij met drie instructiegroepen:  de talenten ( basisstof +     verrijkingsprogramma)  basisstof  verlengde instructie.

Het leerstofaanbod

Wij willen eigentijds en uitdagend onderwijs van hoge kwaliteit aanbieden, dat zich richt op het ontdekken en ontwikkelen van ieders talenten en identiteitsontwikkeling. Wij streven een brede ontwikkeling van onze leerlingen na en geven onderwijs passend bij de kerndoelen. We besteden niet alleen aandacht aan cognitieve vakken, maar ook aan ICT (als hulpmiddel), burgerschapsvorming, zelfstandig werken, sociale vaardigheden, creativiteit, kritisch denken, zelfevaluatie, flexibiliteit, onderzoekende houding, mentale weerbaarheid en welbevinden. Het leerstofaanbod wordt, indien nodig, afgestemd op de leerbehoeften van de kinderen. We werken met methodieken die veelal werken vanuit het idee basisstof en verrijkingsstof. De kerndoelen zijn voor ons streefdoelen. We streven voor elk kind naar een zo optimaal mogelijk leerrendement. Op De Plataan besteden wij extra aandacht aan taal, lezen en sociale vaardigheden. [Estafette lezen, Veilig Leren Lezen, leesplezier en leesbevordering d.m.v. de Bibliotheek op school, Taakspel, 1+1=3 en Brein-Wijze]. Onze school zorgt voor een breed en samenhangend aanbod. Ook is er aandacht voor vakoverstijgende kerndoelen en volgen wij de ontwikkeling van sociale competenties met BOSOS en Op School.

Het jonge kind

In de kleutergroep verzorgen wij ontwikkelingsgericht onderwijs. Wij bieden betekenisvolle activiteiten aan in een betekenisvolle context. Een stimulerende, tolerante sfeer, waarin veel geëxploreerd kan worden en waarin veel materiaal voor onderzoek en demonstratie voorhanden is, is hierbij een belangrijke voorwaarde. Het aanbod is thematisch en bevat zowel sociale als culturele activiteiten. Het kind geeft daarbij op actieve manier het eigen leren vorm. De leerling zit vol met vragen. Het kind wordt serieus genomen en gestimuleerd te zoeken naar antwoorden. Wij vinden het belangrijk interesses te ontwikkelen, levend te houden en in banen te leiden. Het leren vindt plaats in interactie met anderen (leeftijdgenoten en volwassenen). Kinderen leren spelenderwijs. Ontwikkelingsgericht onderwijs is gericht op een brede persoonsontwikkeling (zoals samenwerken, communiceren, initiatieven nemen, plannen maken) die altijd verbonden wordt aan kennis en vaardigheden (schrijven, lezen, woordenschat enz.). Reflectie en observatie zijn onlosmakelijk verbonden aan het handelen van de groepsleerkrachten. Ze stemmen hun handelen af op wat leerlingen willen en al (bijna) kunnen. Wij werken in de onderbouw met de methode de kleuteruniversiteit.

Onderwijsactiviteiten in de onderbouw:

 • spel en spelen;
 • werken met ontwikkelingsmateriaal;
 • activiteiten op het gebied van lezen, schrijven en rekenen;
 • kringactiviteiten;
 • werken met thema’s en projecten;
 • werken met de computer;· werken met de thema’s uit de methode “Schatkist.

Vliegende start

De Plataan heeft een goede samenwerkingsrelatie met peuterspeelzaal De Droomplaats Bij de hand. Om een doorgaande leerlijn te creëren stemmen wij het inhoudelijke aanbod af. Wij slaan de handen ineen en ontwikkelen samen doorgaande leerlijnen en een doorgaande zorgstructuur tussen de peuterspeelzaal en de basisschool. Het gaat om afstemming en overeenstemming. Mede door de intensieve samenwerking hebben wij een goed beeld van onze toekomstige leerlingen. Wij richten ons op vroegsignalering. Voor deze ononderbroken overgang is het wenselijk dat ouders toestemming geven aan peuterspeelzaal en eventueel kinderdagverblijf om de gegevens omtrent de leerontwikkeling van hun kind over te mogen dragen aan de basisschool.

Het leerstofaanbod in de midden- en bovenbouw

In de midden- en bovenbouw werken wij met drie instructie groepen (DIM):

 • Verdieping ( basisstof + verrijkingsprogramma)
 • Basisstof
 • Verlengde instructieBasisstof voor iedereen, verlengde stof waar nodig en verrijkingsstof voor de leerlingen die meer aankunnen.

Lezen

In groep 3 leren de kinderen lezen met behulp van de methode Veilig Leren Lezen. Al vrij snel zijn de kinderen in staat tot het lezen van woorden en korte zinnetjes. In de groepen 4 t/m 6 werken we met de methode Estafette om het voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen te bevorderen.

Taal

Op onze school gebruiken we de methode Taal Actief voor de groepen 4 t/m 8. Met taal en spelling krijgen leerlingen maximale mogelijkheden om zelfstandig te werken en te leren. Doordat alle lesfasen in het leerlingmateriaal staan, zijn leerlingen in staat om individueel of samen met klasgenoten de lessen te volgen en opdrachten te maken. De taalopdrachten spreken zeer tot de verbeelding van leerlingen; dat motiveert. De leerlingen gaan aan de slag met alledaagse en herkenbare taal uit de wereld om hen heen. Ze doen dit niet alleen in de basislessen, maar ook tijdens de herhalings- of plustaken.

Rekenen

We werken met de nieuwe methode Pluspunt. Daarnaast maken we gebruik van ‘Maatwerk Rekenen’, Rekentijgers (vanaf groep 5 ter verrijking) en Rekentuin (remediërend).

Schrijven

In de groepen 3 t/m 8 werken we met de methode Pennenstreken. Deze methode sluit probleemloos aan bij onze taalmethode Veilig Leren Lezen die we in groep 3 gebruiken.

Wereldoriëntatie

Op onze school werken we binnen het vak wereldoriëntatie met de volgende methodes:

Wereldoriëntatie: Kleuteruniversiteit, Wijzer door de tijd (nieuwe versie), Wijzer door de wereld(nieuwe versie), School op Seef (Verkeer), Wijzer door de natuur (nieuwe versie). In groep groep 3 en 4:Natuur in thema’s, Nieuws uit de natuur, Toedeledokie, Huisje Boompje Beestje, EHBO/Menskunde, Buitendienst. Ook godsdienst en levensbeschouwelijk onderwijs zijn hierin terug te vinden.

Engels

Vanaf groep 6 maken de kinderen kennis met de Engelse taal door middel van de methode Backpack. Op een leuke wijze leren de kinderen de eerste beginselen van deze taal, met als doel de uitspraak en het durven spreken in het Engels te bevorderen en het leren schrijven van eenvoudige woorden, zinnetjes en, indien mogelijk, korte verhaaltjes.

Lekker-Fit!

De Plataan is een Lekker Fit! School. Dit betekent dat onze leerlingen 3 keer per week 45 minuten gymles krijgen. Deze lessen worden verzorgd door onze vakleerkracht bewegingsonderwijs. Met het programma Lekker Fit! raken onze leerlingen op een leuke en leerzame manier vertrouwd met de voordelen van een gezonde leefstijl. De thema`s voeding, bewegen en gezonde keuzes maken komen allemaal voorbij. Gedragsverandering vormt de rode draad door het gehele lesprogramma. Vaste onderdelen van het Lekker Fit! Programma zijn:

 • Maandag, woensdag en vrijdag zijn onze vaste fruitdagen. Op deze dagen wordt er fruit gegeten en geen koekjes of iets dergelijks. 
 • Traktaties bij verjaardagen zien wij het liefst gezond. Daarnaast vragen wij om de traktatie klein te houden. Het gaat immers om een klein extraatje.
 • Het lespakket “Lekker Fit” is bedoeld voor de groepen 1 tot en met 8.

De gymlessen voor de kleuters worden door hun eigen leerkrachten en 1 keer in de week door de vakleerkracht verzorgd. De gymlessen voor groep 3 t/m 8 worden verzorgd door de vakleerkracht Gino Blom.

Toestemmingsbrief Lekker Fit!: Elk jaar meten de gymleraar en de schooldiëtiste de lengte en het gewicht van alle kinderen. Uw kind krijgt de uitslag in een rapport mee naar huis. Voor het meten en wegen hebben uw handtekening nodig. U ontvangt dan minimaal 2x een lekker Fit rapport. Meer informatie leest u op www.rotterdamlekkerfit.nl

De toetsen

Naast de methode gebonden toetsen wordt er op het gebied van lezen, spelling en rekenen twee tot drie maal (afhankelijk van de toets) per jaar een CITO toets afgenomen. Alle toetsen, zowel methode gebonden als van het CITO, geven een beeld van een leerling (leerlingvolgsysteem). Naar aanleiding van deze toetsen bekijkt de interne begeleider met de groepsleerkracht of er met een hulpprogramma gestart moet worden. In groep 8 wordt er met de gegevens van het leerlingvolgsysteem en het functioneren in de groep in samenspraak met ouders en leerling een keuze gemaakt en advies gegeven over het te volgen voortgezet onderwijs. Daarnaast doen de leerlingen in groep 8 de IEP eindtoets in de maand april. Ontwikkeling van ons onderwijs Binnen het onderwijs hebben wij te maken met vele veranderingen en ontwikkelingen. De wereld om ons heen (denk aan politiek, maatschappij, wijk, techniek) staat niet stil. Om hierop te anticiperen, moeten wij ons blijven ontwikkelen. Dit vraagt om een actieve houding van onze leerlingen, de leerkrachten en de school. Goed onderwijs vraagt om goede leerkrachten. Het afgelopen schooljaar legden wij (zowel de leerkrachten als de schoolleider) de focus op het lesgeven. Wij willen de onderwijskwaliteit verbeteren door te investeren in de kwaliteit van leerkrachten. Want alleen met effectieve en inspirerende leraren kan goed onderwijs gegeven worden.

Interne coaching

Naast de intern begeleider beschikt De Plataan over een Taakspel schoolcoach en een Kleutertaakspel schoolcoach. De intern begeleider richt zich op het persoonlijk coachen van haar collega’s. Een coach is iemand om mee te leren. Een coach activeert leerkrachten door ze na te laten denken over hun werk- of hulpvragen, door ze zelf met ideeën te laten komen. Het doel van coaching is het verbeteren van het functioneren van de leerkracht, afhankelijk van de situatie.

Hoe wordt er bij BOOR omgegaan met Onderwijsgeld 

Verdeling van middelen

Onze school maakt deel uit van Stichting BOOR. Een Stichting met ongeveer 75 scholen. De bekostiging vanuit de overheid (ministerie van OCW) vindt plaats per school. Het bestuur van onze stichting heeft als beleid dat alle scholen de beschikking hebben over de middelen die door OCW voor de school zijn beschikt. Vanuit deze middelen moeten echter ook BOOR Services en de bovenschoolse activiteiten betaald worden. BOOR Services verzorgt onder andere voor de gehele organisatie de salarisadministratie, werving- en selectie van nieuwe leerkrachten, ICT-diensten, de financiële administratie, verantwoording richting OCW, gemeente en andere subsidieverstrekkers, het regelen van onderhoud aan de schoolgebouwen, ondersteuning bij onderwijskwaliteit en juridische vraagstukken. De bovenschoolse activiteiten betreffen de salarislasten van de bovenschoolse directie, personeelslasten die in verband met de wet op de privacy niet per school geadministreerd mogen worden, opleidingstrajecten voor de gehele sector en overige kosten voor de gehele sector. Om de kosten van deze diensten te dekken, dragen alle scholen een percentage van de totale baten per school af. De hoogte van dit bedrag is bij elke schoolbegroting zichtbaar. De afdracht wordt zo laag mogelijk gehouden, zodat het onderwijsgeld zoveel mogelijk wordt besteed aan het onderwijsproces.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school heeft het "thuisnabij-profiel" . Voor dit profiel is een goed netwerk en goede contacten met partners ( intern en extern ) van groot belang. De school heeft de basisondersteuningsmogelijkheden. We werken samen en willen samenwerken met partners in het netwerk. Uitgangspunt is dat het onderwijs wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen, niet de onderwijsbeperking van een kind staan centraal. De onderwijsbehoeften zijn vooral gericht op de ontwikkelingsmogelijkheden en kansen van het kind. Het netwerk is belangrijk om onze leerlingen die speciale ondersteuning nodig hebben in de eigen omgeving onderwijs te bieden.                                                       

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. We willen dat zo veel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Zo hebben kinderen de meeste kansen om te kunnen meedoen in de samenleving en hebben ze de beste kansen op het vervolgonderwijs. Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle schoolbesturen een zorgplicht. De school moet voor elk kind een passende onderwijsplek bieden, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is.

Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs (PPO)

Om dit mogelijk te maken werken de basisscholen in Rotterdam steeds beter samen. Zij zijn onderdeel van het samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Rotterdam (PPO). Binnen dit samenwerkingsverband organiseren de scholen uit heel Rotterdam de (onderwijs)zorg voor kinderen zo goed mogelijk. Ouder(s)/verzorger(s) worden hier nauw bij betrokken.

Aanmelding, informatie en zorgplicht

Ouders dienen hun kind op tijd aan te melden bij de school van hun eerste voorkeur, bij voorkeur als uw kind 3 jaar is. Wanneer u uw kind op een school aanmeldt en duidelijk is dat hij/zij extra ondersteuning nodig heeft dan bent u als ouder(s)/verzorger(s) verplicht om dit bij de directie te melden. Dit heet informatieplicht. Heeft u uw kind op meerdere scholen aangemeld? Dan willen wij graag weten of wij uw school van eerste voorkeur zijn. De aanmelding kan pas in behandeling genomen worden als wij de school van eerste keuze zijn. Na aanmelding onderzoekt de school of ze in de onderwijsbehoeften van uw kind kan voorzien. De school heeft 6 weken om over de aanmelding een besluit te nemen en kan deze termijn met maximaal 4 weken verlengen. De conclusie kan zijn dat wij uw kind geen passend onderwijs kunnen bieden. In dat geval gaan we samen met u, de schoolcontactpersoon of ouderfunctionaris van het samenwerkingsverband op zoek naar een andere passende school in de omgeving. Op deze website staat een filmpje waarin dit heel duidelijk wordt uitgelegd: https://www.pporotterdam.nl/voor-ouders/werkwijze/zorgplicht/

Schoolondersteuningssprofiel

Wanneer uw kind bij ons op school wordt ingeschreven, bieden wij uw kind een passende onderwijsplek. Alle scholen in Rotterdam bieden dezelfde basisondersteuning. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel. Ons schoolondersteuningsprofiel is voor ouder(s)/verzorger(s) in te zien op de website en het ligt ter inzage bij de directie van de school. Hier kan je eventueel nog benoemen welke extra ondersteuning jullie als school bieden bovenop de basisondersteuning.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Als we tijdens de schoolloopbaan van uw kind extra ondersteuning bij het samenwerkingsverband gaan aanvragen dan wordt er een ontwikkelingsperspectief (OPP) gemaakt. Dit is ook het geval als uw kind voor een vak een eigen leerlijn heeft. Bijvoorbeeld: een groep 6 kind werkt bijvoorbeeld voor rekenen in het boek van groep 5. Het ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld:binnen zes weken na de inschrijving of na definitieve plaatsing van de leerling of vanaf het moment dat er wordt gestart met de extra ondersteuning. In het OPP stellen we met elkaar een aantal doelen vast en voeren we tenminste 1 keer per jaar een ‘op overeenstemmingsgericht overleg’ om het plan te evalueren en bij te stellen. In het OPP worden in ieder geval de belemmerende en bevorderende factoren en het te verwachten uitstroomniveau (het niveau van het vervolgonderwijs) opgenomen. Dit heeft als doel om duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden van uw kind zijn en hoe deze zo optimaal mogelijk kunnen worden ontwikkeld. Vanzelfsprekend wordt u daar als ouder bij betrokken en heeft de school de verplichting om hier met u overeenstemming over te vinden. Het ontwikkelingsperspectief wordt pas vastgesteld nadat u heeft ingestemd en het uitvoeringsplan (het handelingsdeel) heeft ondertekend. Ook de jaarlijkse bijstelling wordt door ouders ondertekend. De schoolcontactpersoon die aan onze school verbonden is vanuit PPO. De ouderfunctionaris die vanuit PPO aan onze school verbonden is. Voor meer informatie over het samenwerkingsverband: https://www.pporotterdam.nl/

Zorgteam

De leerkracht en de Intern Begeleider (Mw. Nicky Remers) volgen en bewaken de ontwikkeling van al onze leerlingen. Zij onderhouden contact met de ouders en zoeken samen met de ouders en de leerling naar mogelijke oplossingen indien een leerling zich niet optimaal ontwikkelt. Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

Via Enver is op vrijdag de schoolmaatschappelijk werkster werkzaam op de school. Leerlingen en ouders kunnen rechtstreeks contact met haar zoeken of via de Intern-begeleider in contact worden gebracht. Zij is op donderdagochtend en vrijdagmiddag via het telefoonnummer van de school bereikbaar.

School Contact Persoon (SCP) PPO Rotterdam

De SCP heeft een adviserende rol aan de school bij leerlingen die extra zorg nodig hebben. Bij sommige leerlingen zal de zorg opgeschaald moeten worden, zodat de juiste zorg voor de leerling ingezet kan worden. De directeur vraagt dan in overleg met de Intern Begeleider en met hulp van de SCP ondersteuning aan bij het Onderwijs Arrangeer Team(OAT) van PPO Rotterdam. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. De SCP (mevr. N Akkar) schakel tussen de school en het OAT.

De aanvraag voor Dyslexieonderzoek is vanaf januari 2018 via PPO Rotterdam gegaan en dat zal dit schooljaar continueren. De poortwachter van PPO beoordeelt of een leerling in aanmerking komt voor een dergelijk onderzoek. De school doet de aanvraag voor een leerling bij PPO. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Als u het nodig vindt, biedt het CJG u en uw kind (van -9 maanden tot 18 jaar) ook advies en ondersteuning. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken. Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor opvoedinformatie naar de website www.cjghoogvliet.nl De dichtstbijzijnde locatie: Klaasje Zevensterstraat 374-376, 3193 TW Hoogvliet.

De schoolverpleegkundige en schoolarts

De jeugdverpleegkundige (Mw. Mariëlle van Dorp) en jeugdarts (Dhr. Dennis Matena) van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Hoogvliet zien alle kinderen op school of op het CJG. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek of wanneer uw kind een prik krijgt.

Groep 2: meten, wegen en meer

Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen met uw kind langs te komen voor een afspraak. Tijdens deze afspraak op school of het CJG wordt uw kind gemeten en gewogen en onderzoeken we de motoriek. Daarnaast nemen we een ogen- en orentest af. Naast deze lichamelijke onderzoeken gaat de jeugdarts met u in gesprek over vragen die u heeft. Deze vragen kunnen gaan over de opvoeding, thuissituatie of gezondheid van uw kind. Bij de uitnodiging ontvangt u twee vragenlijsten om in te vullen. Deze worden gebruikt tijdens het gesprek. Met uw toestemming bespreken we vooraf met de leerkracht hoe het met uw kind gaat en worden de eventuele resultaten van deze afspraak teruggekoppeld, omdat we nauw met de school samenwerken en de leerkracht uw kind dagelijks ziet.

9 jaar: vaccinaties

In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind twee vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. U ontvangt van tevoren een uitnodiging om met uw kind langs te komen.

Groep 7: meten, wegen en meer

Alle kinderen uit groep 7 worden door de jeugdverpleegkundige op school of op het CJG gezien. Omdat er in deze periode veel gebeurt, hebben ouders/verzorgers vaak vragen. Bijvoorbeeld over de beginnende puberteit, emotionele ontwikkeling, omgang met sociale media etc. De jeugdverpleegkundige kan deze samen met u bespreken. U ontvangt vooraf een uitnodiging om bij het gesprek aanwezig te zijn. Voor deze afspraak wordt u ook gevraagd om thuis een digitale vragenlijst in te vullen, de SDQ-vragenlijst. Deze kunt u anoniem invullen. U kunt de antwoorden mee nemen en tijdens het gesprek bespreken. Als u niet aanwezig kunt zijn, wordt uw kind gewogen en gemeten. Met uw toestemming bespreken we vooraf met de leerkracht hoe het met uw kind gaat en worden de eventuele resultaten van deze afspraak teruggekoppeld, omdat we nauw met de school samenwerken en de leerkracht uw kind dagelijks ziet. De jeugdverpleegkundige op school Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst? De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee! De jeugdverpleegkundige die aan de school van uw kind verbonden is: · Mariëlle van Dorp · Telefoonnummer: 010 - 4444609 · E-mail: m.van.dorp@cjgrijnmond.nl

Zorgteam op school

Het zorgteam is een overleg met verschillende deskundigen en verbonden aan de school. Afhankelijk van de vraag kan de school de jeugdverpleegkundige van het CJG uitnodigen om deel te nemen aan het zorgteam.

Grenzen van onze zorg

Op De Plataan vinden we dat we zorg moeten bieden aan alle kinderen. Elk kind heeft van tijd tot tijd hulp nodig om tot voldoende prestaties te komen. Deze hulp, afgestemd op het individuele kind, is voornamelijk in de klas aanwezig door middel van de begeleiding en extra aandacht van de groepsleerkracht. Sommige kinderen hebben echter extra zorg nodig omdat zij op bepaalde leeronderdelen achterblijven of (tijdelijke) problemen ondervinden in hun gedrag. Hulp bestaat dan uit het geven van remedial teaching of het volgen van een speciaal individueel programma, gegevens door een een Ambulant begeleider of Maatwerkbegeleider. Dit gaat altijd in overleg met de intern begeleider van de school en de schoolcontactpersoon van PPO. Indien we als school niet de hulp kunnen bieden die het kind nodig heeft, gaan wij (in goed overleg met ouders en experts) op zoek naar een passende onderwijsplek voor het betreffende kind. Verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs of speciaal onderwijs kan dan een oplossing zijn.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onderwijs aan het jonge kind krijgt bij ons bijzondere aandacht. We weten hoe jonge kinderen leren en kennen hun ontwikkeling. Op onze school staat “spelend beredeneerd leren” centraal in de kleutergroepen. De kleuterleerkracht begeleidt en stimuleert het spel van de kinderen. Hierdoor wordt het kind uitgedaagd om een stap te zetten in zijn/haar ontwikkeling. We werken met de leerdoelen van BOSOS en deze worden in betekenisvolle activiteiten en thema’s weggezet. Op een speelse manier werken we aan de taalontwikkeling, voorbereidend rekenen en schrijven, maar ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en zelfstandigheid. Kinderen bij ons op school komen over het algemeen van De Droomplaats peuterspeelzaal.

Overdracht van De Droomplaats

Als uw kind de overstap maakt van peuterspeelzaal De Droomplaats naar school, zorgen we voor een goede overdracht. Wij ontvangen het Rotterdams Overdrachtsdocument en de gegevens uit het observatie- en registratiesysteem. Met de informatie die u als ouders bij de intake met ons heeft gedeeld over uw kind, hebben we hierdoor een goed beeld van wat uw kind nodigt heeft en verloopt de overgang naar groep 1 makkelijker.

Het aanbod

In de kleutergroepen werken we met thema’s. Per jaar hebben we negen thema’s die een periode van  vier weken centraal staan. Tijdens deze themaweken worden kinderen spelenderwijs in een uitdagende en leerrijke omgeving voorbereid op een goede start in groep 3. We werken thematisch en planmatig aan de vastgestelde doelen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Keuze maken: We werken in groep 1 en 2 met gemengde groepen. Dat betekent dat leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Kinderen leren namelijk goed met – en van elkaar. Als kinderen meer met elkaar samenwerken hebben de kleuterleerkrachten meer tijd- en ruimte om in kleine groepjes de kinderen op hun eigen niveau en eigen leerbehoefte aan te spreken.

Het volgen van de ontwikkeling

We volgen de kinderen in hun ontwikkeling met behulp van de observatie- en registratiemethode BOSOS. Dit doen we meerdere keren gedurende de kleuterperiode en bespreken we met u tijdens de 10-minuten gesprekken. Naast het gebruik van het observatiesysteem observeren we ook door de dag heen en noteren we opvallende zaken/aandachtspunten in ons leerlingadministratiesysteem. We volgen hiermee nauwgezet hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt en kunnen ons aanbod hierop afstemmen.

Overgang naar groep 3

We gaan er in eerste instantie vanuit dat een kind dat vóór 1 januari in groep 1 begint, doorstroomt naar groep 2 en uiteindelijk naar groep 3. We bekijken per individueel kind of het aan het einde van groep 2 ook daadwerkelijk toe is aan de overgang naar groep 3. Dit is niet alleen afhankelijk van cognitieve- maar ook van sociaal emotionele factoren. Voor een enkele kleuter is het beter de kleuterperiode met een jaar te verlengen. Natuurlijk zijn de gesprekken met u als ouder voorafgaand aan dit besluit van groot belang. We komen graag met u tot een afgewogen besluit. Mocht het door een verschil van inzicht niet lukken om samen tot een besluit te komen, dan is het advies van de school bindend.

Terug naar boven