De Plataan

Polluxstraat 12 3195 RH Pernis Rotterdam

  • Schoolfoto van De Plataan
  • Schoolfoto van De Plataan
  • Schoolfoto van De Plataan
  • Schoolfoto van De Plataan
  • Schoolfoto van De Plataan

In het kort

Toelichting van de school

Wij inspireren elkaar om plezier te beleven aan leren.   

Op De Plataan geven we onderwijs op basis van uitgangspunten die aantoonbaar werken. Wij noemen dit de kunst van het lesgeven. Op De Plataan ligt de focus op basisvaardigheden in combinatie met bewegen en thematisch werken, daardoor geven wij de kinderen de ruimte om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen.

Net als de Platanen op ons groene schoolplein zijn wij diep geworteld vanuit onze kernwaarden: Plezier, Veiligheid, Respect en Waardering.   

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Veiligheid
  • Respect
  • Waardering

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
113
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op De Plataan wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Ons schoolbestuur heeft met leveranciers van onze school strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op de verwerkingen van persoonsgegevens is de privacyverklaring van ons schoolbestuur, stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) van toepassing. Deze is te raadplegen via de website: www.stichtingboor.nl en op de website van onze school.

Arbeidsomstandigheden en veiligheid op de werkplek (ARBO)

Iedere organisatie moet zorgen voor optimale omstandigheden. De voorwaarden daarvan zijn vastgelegd in de Arbowet. In artikel 5 van die wet staat dat iedere werkgever verplicht is om een zogenaamde RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) uit te voeren. Dit is het fundament van het arbobeleid in iedere organisatie. Alle PO-scholen van Stichting BOOR hebben in 2015-2016 een volledige RI&E uitgevoerd en een plan van aanpak opgesteld en in uitvoering genomen. Het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het plan van aanpak is een belangrijke taak van de preventiemedewerker van de school. Hij/zij adviseert en ondersteunt de directie t.a.v. de RI&E en het arbobeleid. De voortgang van de plannen van aanpak wordt vanuit Stichting BOOR centraal gemonitord. Veiligheid op school is van groot belang, en aan het onderwerp wordt regelmatig aandacht besteed. De school voldoet aan de richtlijnen va o.a. de brandweer. Er is een ontruimingsplan, en regelmatig worden ontruimingsoefeningen gehouden. Alle teamleden zijn BHV-gecertificeerd. Ook heeft een aantal teamleden EHBO-diploma’s. Onze Preventie medewerker is Nel Baur.

Terug naar boven