Openbare Basisschool 't Spectrum

Hereweg 1 D 9321 CL Peize

Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Spectrum

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om kinderen zo goed mogelijk te kunnen helpen, is het belangrijk dat we weten waar een kind goed of minder goed op scoort. Zo kunnen leerkrachten inschatten waar een leerling extra oefening of juist extra uitdaging nodig heeft.

Iedere dag houden leerkrachten de vorderingen van alle kinderen bij, zowel op cognitief als op sociaalemotioneel vlak. Naast de methodegebonden toetsen maken wij gebruik van methodeonafhankelijke toetsen. Wij gebruiken daar de Cito-toetsen voor. Deze toetsen maken onderdeel uit van het leerlingen onderwijsvolgsysteem (LOVS) en hebben betrekking op spelling, technisch en begrijpend lezen en rekenen. Het voordeel van deze toetsen is dat er objectieve (landelijke) normen aan zijn gekoppeld.

Cito-toetsen
Cito-toetsen zijn voor ons een middel, niet een doel. Dat betekent dat we resultaten uit de Cito’s gebruiken om ons onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van een kind. Bij sommige kinderen worden diagnostische toetsen afgenomen. Dit zijn toetsen die meer specifieke informatie geven over de ontwikkeling van het kind. Ouders hebben altijd inzage in toetsresultaten. De Cito-toetsen worden in de groepen 3 tot en met 8 per vakgebied twee keer per jaar afgenomen. Met de afname en registratie van deze toetsen ontstaat een objectief beeld van iedere kind, binnen de verschillende vakgebieden en per vaardigheid.

ParnasSys
De toetsresultaten zijn de belangrijkste ingrediënten voor het leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) en worden ook ingevoerd in het schooladministratiesysteem ParnasSys. Zo kunnen we de ontwikkeling van kinderen - maar ook van groepen en van de hele school – in kaart brengen, volgen, analyseren en bepalen of extra hulp of extra uitdaging nodig is. Dit kan op individueel- of op groepsniveau zijn. Ook kunnen we zo eventuele schoolbrede ontwikkelpunten vinden.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is eveneens erg belangrijk. Deze ontwikkeling houden wij bij in een volgsysteem genaamd ZIEN!. Dit volgsysteem maakt onderdeel uit van ons schooladministratieprogramma ParnasSys en is gekoppeld aan onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. In alle groepen gebruiken wij de methode ‘Kwink’. We gebruiken de informatie uit beide volgsystemen om het beeld van een kind zo scherp mogelijk te krijgen. Dit beeld wordt gecompleteerd door informatie van ouders en van de leerling zelf.

Eindtoets
Aan het eind van de basisschool maken alle kinderen een eindtoets. Deze eindtoets is verplicht. Als school gebruiken wij hiervoor de IEP-toets. Met de eindtoets kunnen kinderen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft in een gesprek met de ouders en het kind een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort het kind op de toets beter dan het advies van de leerkracht is? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen. Kinderen kunnen niet slagen of zakken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

De kinderen van 't Spectrum hebben vanuit Peize veel keus wat betreft VO-scholen. Ze gaan na groep 8 naar scholen in Groningen, Haren, Eelde, Roden, Leek, Norg. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven