Openbare Basisschool 't Spectrum

Hereweg 1 D 9321 CL Peize

Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Spectrum

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Helaas zijn ook leerkrachten weleens ziek. Bij ziekte van een leerkracht komt in principe een invalleerkracht. Hiervoor werken wij samen met Slim personeelsbemiddeling.

Het kan gebeuren dat er geen invalleerkracht beschikbaar is. Dan proberen we dit intern op te lossen. Mochten we echt geen vervanging kunnen vinden dan bestaat er een kans dat we ouders vragen om hun kinderen thuis op te vangen. In de praktijk komt dit gelukkig bijna niet voor.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Als 4-jarige voor het eerst naar de grote school. Er gaat een hele nieuwe wereld open. Zo’n eerste kennismaking met het onderwijs is spannend! Kleuteronderwijs neemt op ’t Spectrum dan ook een bijzondere plaats in.

Onderbouwd
Kleuters leren vooral spelenderwijs. Dat betekent dat we met leuke activiteiten en spelletjes werken aan voorbereidend lezen, schrijven en rekenen, sociaal- emotionele vaardigheden en motoriek. Daarvoor gebruiken wij de kleutermethode Onderbouwd, waarbij jonge kinderen leren en ontdekken vanuit spel. De ervaring en de belevingswereld van kinderen staan centraal. Daarom maken we ook gebruik van elf speciale handpoppen, zoals Arie de letterkanarie (letters), Wim de woordspin (woordenschat) en Mien de meetmuis (meten)

Ontwikkeling bij kleuters
Kleuters ontwikkelen zich stapsgewijs. Soms maken ze enorme stappen, soms blijven ze even staan. Daarom houden we in het online systeem van Onderbouwd bij wat kinderen al wel en wat ze nog niet beheersen. Zo kunnen we ons onderwijs aanpassen aan het niveau van ieder kind en wordt er zichtbaar waar extra oefening of extra uitdaging nodig is.

Projectmatig werken
Op ’t Spectrum werken we in de onderbouw projectmatig. Aan de hand van een thema – dat ongeveer drie weken duurt - vinden verschillende onderwijsactiviteiten plaats gericht op taal- en rekenen, voorbereidend schrijven, beweging, het bevorderen van gezond gedrag en een veilige deelname aan het verkeer en muziek en expressie. Zo staat er een letter of woord centraal en worden er bijpassende liedjes gezongen. Bij de inrichting van het lokaal en de keuze voor materialen houden we rekening met het actuele thema. Ook dagen ze uit om ontdekkend aan de slag te gaan.

Inloop en taakjes
Iedere dag beginnen we met een inloop. Tijdens de inloop mogen de kinderen een keuze maken uit de activiteiten die op de tafels klaarliggen. Ouders kunnen op dinsdag en donderdag tot 8.30 uur samen met hun kind werken aan een gekozen activiteit. Om 8.45 uur starten we de dag in de kring op. Ook werken we met een weektaak. Op de weektaak staan allerlei opdrachten. Denk aan werken met ontwikkelingsmateriaal, spelen in de hoeken met andere kinderen, schrijven of op het digibord. Met de weektaak leren we kinderen spelenderwijs omgaan met verantwoordelijkheid en taakinzicht.

De weektaak van groep 1 bestaat uit twee opdrachten en de weektaak van groep twee uit vier opdrachten. De weektaak wordt op maandag uitgelegd. Kinderen kiezen zelf wanneer zij met de taken aan de slag gaan. We werken toe naar het zelfstandig inplannen, maken en registreren van taken. Kinderen die net op school komen zijn de eerste maand niet verplicht om een weektaak te maken.

Wanneer kinderen een taak van de weektaak hebben afgerond geven ze met smileys aan hoe ze vinden dat ze hebben gewerkt (zelfreflectie). Als een kind al zijn of haar taakjes af heeft, mag het een sticker plakken op het groepsoverzicht in de klas. Om ouders bij het leerproces te betrekken staat op de weektaak precies wat de inhoud van een taak is. Zo kunnen ouders en kinderen hierover met elkaar in gesprek.

Bewegend leren
Naast spelend leren, leren onze kleuters ook bewegend. Zo zorgen we ervoor dat de leerstof op een actieve manier wordt geoefend, zonder dat de kinderen het idee hebben dat ze een ‘les’ volgen. Bewegend leren doen we in de kring, in de speelzaal of buiten. Niet alleen krijgen de kinderen zo meer beweging, het bewegen stimuleert ook de hersenen. Wanneer je beweegt tijdens het leren gaat er namelijk meer bloed en zuurstof naar je hersenen. Dit helpt met het opslaan en automatiseren van het geleerde.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij geloven in onderwijs gericht op het aanbieden van kennis en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Zo leren we leerlingen op de juiste wijze leren en verkrijgen ze vaardigheden die ze in de toekomst nodig hebben. Dit noemen we ook wel doelgericht onderwijs. Hiervoor gebruiken we in de groepen 3 tot en met 8 het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI) en Handelingsgericht Werken (HGW).

Expliciete Directe Instructiemodel
EDI helpt kinderen stapje voor stapje, actief en succesvol de leerstof eigen te maken. Het model bestaat uit een aantal vaste stappen waarbij de leerkracht door het stellen van vragen continu controleert of alle leerlingen het begrepen hebben. Met een goede instructie, door rekening te houden met verschillen en door leerlingen actief te betrekken bij de leerstof neemt de leerwinst toe. We werken zo richting zelfstandig (ver)werken en ontdekkend en onderzoekend leren. De kracht van EDI ligt in leerlingen succes laten ervaren. Het hele team is geschoold om les volgens het Expliciete Directe Instructiemodel te volgen.

Handelingsgericht Werken (HGW)
Handelingsgericht Werken kent verschillende uitgangspunten, zoals dat de onderwijsbehoeften van leerlingen centraal staan, dat de (leer)omgeving afgestemd is op het kind en alle positieve aspecten, dat er passend en doelgericht onderwijs wordt gerealiseerd, dat er door verschillende betrokkenen samen wordt gewerkt en dat de werkwijze systematisch en transparant is.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school is een openbare basisschool, waar alle leerlingen welkom zijn binnen de grenzen van onze zorg. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staan de mogelijkheden en de grenzen van de zorg beschreven.

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) omschrijft een school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag worden begeleid en welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Ook het contact met ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor-en vroegschoolse educatie nauw samen met peuterspeelzalen / kinderdagverblijven in de buurt. Er vindt een warme overdracht plaats vanuit deze partijen

Terug naar boven