De Kameleon

Noordersingel 1 3351 ED Papendrecht

Schoolfoto van De Kameleon

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten worden formatief en niet formatief gemeten. Van de afgenomen toetsen wordt een analyse gemaakt. De behaalde doelen worden afgevinkt in het LVS. Tevens worden doelen afgevinkt wanneer de leerkracht weet dat de leerling doelen heeft behaald. De leerkracht bepaald dit door het gemaakte werk van de leerling te bekijken of door observaties. Het bijhouden van het LVS gebeurt het hele schooljaar door en moet up to date zijn.

De ondersteuningsbehoeften worden in het OPP beschreven. In februari wordt het OPP geëvalueerd en wordt opnieuw beschreven waar de leerling aan gaat werken, welke ondersteuning de leerling nodig heeft en hoe dat wordt aangepakt. Dit wordt besproken tijdens leerlingbesprekingen (Interne begeleiding en leerkracht) en met ouders tijdens de oudergesprekken. In juni volgt een tussentijdse evaluatie, waarbij indien nodig, het OPP wordt bijgesteld. Het OPP is het handelingsplan van de leerling, dat wordt uitgevoerd door de leerkracht.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Alle leerlingen op onze school hebben een Onderwijs Ontwikkelingsperspectief (OPP). In dat OPP laat de school zien, via ons leerlingvolgsysteem in een OPP trap, welke uitstroomrichting past bij de ontwikkeling en prestaties van de leerling. Eind groep 6 wordt een voorlopig uitstroomadvies vastgesteld, waarbij zo kansrijk mogelijk wordt geadviseerd. 

In leerjaar 8 wordt de Drempeltoets afgenomen en de NIO, later wordt ook de Doorstroomtoets afgenomen. Samen met de gegevens uit ons registratiesysteem, ons leerlingvolgsysteem en de uitkomsten uit de afgenomen toetsen wordt het definitieve schooladvies vastgesteld. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Kameleon heeft een onderwijsmethodiek geschreven, waarin wij onder andere hebben opgenomen hoe wij ons pedagogisch en didactisch handelen uitvoeren en waarop dat is gebaseerd. Ons missionstatement is OOG voor elk kind. Ontwikkeling en Geluk van de leerling staat naast Onderwijs bij ons hoog in het vaandel. Dat betekent dat wij aan willen sluiten bij de kwaliteiten en onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Dit hebben wij opgeschreven in de uitwerking van onze missie en visie van de school. 

In deze methodiek hebben wij de missie en de visie opgenomen en benoemen wij specifiek de intensiteit van de ondersteuning die wij toepassen voor de verschillende doelgroepen in onze school. Wij houden rekening met verschillende factoren van de leerlingen zoals het intelligentieniveau, de sociaal emotionele ontwikkeling, de leerstijl van de leerling, het gezin waarin een leerling opgroeit en andere factoren waar de leerling mee te maken heeft (gehad).

Elke leerling heeft bij ons een OPP, waarin wij zo volledig mogelijk specifiek beschrijven wat elke leerling kan en nodig heeft.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Gelijkwaardigheid
  • Wederzijds respect
  • Dialoog

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven