Basisschool 't Scathe

Schoolstraat 1 6911 AX Pannerden

  • Basisschool 't Scathe in de winter.
  • opening van het schoolfeest
  • spelen op het schoolplein tijdens de pauze
  • het schoolplein voor de kleuters en peuters
  • aan het werk in groep 1-2

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

  • 't Scathe gebruikt het leerlingvolgsysteem ZIEN van ParnasSys. Een keer per jaar vult iedere leerkracht ZIEN! in voor alle leerlingen. Van de leerlingen die opvallen en/of specifieke aanpak nodig hebben vult de leerkracht de lijst een tweede keer in. Dit geldt voor de groepen 3 t/m 8. Het Zien! expertsysteem hanteert zeven dimensies, waarvan twee dimensies informatie geven over het welbevinden en de betrokkenheid van de leerling. De leerlingen van groep 5 t/m 8 vullen de vragenlijsten Welbevinden, Pestbeleving en Veiligheidsbeleving van ZIEN ook zelf in. 
  • November 2020 hebben alle leerlingen vanaf leerjaar 5 de vragenlijsten van ZIEN! ingevuld. Op schoolniveau: in bijna alle groepen zitten leerlingen met 1 of meerdere indicaties. Sommige van deze leerlingen zijn al in beeld. ?Bij Pestbeleving zijn 4 scores hoger dan het landelijke gemiddelde.? Bij "overzicht ingestelde gemiddelden" scoort Scathe gemiddeld?. De resultaten ZIEN! zijn besproken in teamvergadering van 17-11-2020 en tijdens de daaropvolgende groepsbesprekingen met de groepsleerkracht en de ib'er en verwerkt in het groepsplan gedrag.

Groep 1 en 2 hebben KIJK als leerlingvolgsysteem. Hierin zit SEO in verwerkt.     

Aan alle ouders wordt, tijdens startgesprekken en ouderavonden, gevraagd hoe zij het welbevinden van hun kind zien en hoe het kind de  veiligheid en de contacten met leeftijdgenoten en volwassenen op school ervaart.   


Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De vragenlijsten zijn gemaild naar de gezinnen (1 per gezin, gescheiden ouders hebben wel ieder afzonderlijk een vragenlijst ontvangen).

Van de 114 ouders van Basisschool 't Scathe die een uitnodiging hebben ontvangen, hebben uiteindelijk 63 ouders de vragenlijst ingevuld. Dit levert een respons op van 55%. Over het algemeen zijn de ouders van Basisschool 't Scathe redelijk tevreden met hun school. De ouders zijn zeer tevreden over de thema’s: voorzieningen, leraar, schoolleiding/directie en communicatie. Kijken we naar het totaalbeeld (de hoogte van de scores, de vergelijking met de benchmark en het percentage ontevreden ouders) dan kunnen wij geen concrete verbeterpunten signaleren. Enige thema waarop veel winst te behalen valt is op het vlak van gepersonaliseerd leren.

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven