Basisschool 't Scathe

Schoolstraat 1 6911 AX Pannerden

  • Basisschool 't Scathe in de winter.
  • opening van het schoolfeest
  • spelen op het schoolplein tijdens de pauze
  • het schoolplein voor de kleuters en peuters
  • aan het werk in groep 1-2

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In april 2021 is er op basisschool 't Scathe bij alle leerlingen van groep 8 de Centrale Eindtoets afgenomen. De behaalde referentieniveaus zijn nu zichtbaar. (Vorig jaar is er geen eindtoets afgenomen in het basisonderwijs als gevolg van de coronacrisis).

De leerlingen hebben allemaal hard gewerkt en prima resultaten behaald. Wij hebben de kinderen een goede basis mee gegeven zodat ze er kunnen zijn, voor zichzelf, de ander en hun omgeving (zie ook missie en visie van 't Scathe).


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Alle leerlingen worden hun gehele schoolloopbaan nauwlettend gevolgd. 

We gebruiken de volgende toetsen en observatiesystemen:

groep 1 en 2:

Het observatiesysteem en beredeneerd aanbod van "KIJK" en programma 'Kleuterplein".

KIJK! is een observatie en registratiesysteem voor het bijhouden van de ontwikkeling van kinderen. Het wordt tevens gebruikt door de leidsters van de kinderopvang. 

Vanaf groep 3:

Methodegebonden toetsen, Cito-toetsen (o.a. de Drie Minuten Toets voor lezen, Spelling, Rekenen & Wiskunde, Begrijpend Lezen) en het observatiesysteem ZIEN.

Regelmatig worden de resultaten van de toetsen door leerkrachten en interne begeleider (ib'er) besproken. De Cito-toetsen worden 2x per jaar geanalyseerd door de leerkracht en besproken met de interne begeleider. De vraag die we ons dan stellen is: ‘Op welke onderdelen valt nog winst te halen en wat kan beter?" Dit kan een aanleiding zijn om ons programma op onderdelen aan te passen.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als een leerling ’t Scathe verlaat is hij/zij in staat om zelf antwoorden op vragen te vinden. Hij heeft geleerd om te leren, heeft een “groeimindset” (“Growy”) en voelt zich eigenaar van zijn eigen leerproces. De basis is gelegd en de leerling weet welke wegen te bewandelen en welke bronnen te raadplegen om zich verder te ontwikkelen. Op ’t Scathe worden de algemene vaardigheden, specifieke vaardigheden en niet-intellectuele voorwaarden ontwikkeld. Niet-intellectuele voorwaarden: zijn o.a. doorzettingsvermogen, een positief zelfbeeld, zelfbepaling en motivatie.

Wij vinden het belangrijk dat een kind leert genieten van het proces van leren, trots kan zijn op haar/ zijn inspanningen en niet alleen kijkt naar het resultaat."Ik kan het niet" wordt dan "Ik kan het NOG niet". 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 15 mei 2014 heeft de inspectie Basisschool 't Scathe bezocht. Uit het rapport valt op te maken dat op Basisschool 't Scathe de kwaliteit van het onderwijs voor een tal van de onderzochte indicatoren op orde is. 

In november 2019 is de school bezocht door het auditteam van LiemersNovum en is er gekeken naar zicht op ontwikkeling, didactisch handelen en (extra) ondersteuning aan de hand van de ontwikkelvragen van het team. "Wat kunnen we naast Taakspel en mindset nog meer doen om de motivatie en betrokkenheid van de leerlingen te vergroten?  "Hoe kunnen we effectieve leerlingbegeleiding binnen de groep aanbieden en organiseren? Hoe zichtbaar is HGW in alle groepen?"

Met de conclusies uit het onderzoek zijn we aan de slag gegaan. We zijn begonnen met het automatiseren en de instructie bij het vak rekenen: "er valt nog winst te behalen in didactisch handelen in relatie tot de betrokkenheid van leerlingen door effectiever om te gaan met de instructie en meer te differentiëren binnen de eigen groep". In 2021-2022 gaan we verder met het differentiëren tijdens de rekeninstructie en de verwerking van de les. 

In november 2020 is er een themaonderzoek "kwaliteitsverbetering en de leerlingenpopulatie" uitgevoerd d.m.v. een gesprek door de inspectie met de directie en de ib'er van de school.

Terug naar boven