Basisschool 't Scathe

Schoolstraat 1 6911 AX Pannerden

  • Basisschool 't Scathe in de winter.
  • opening van het schoolfeest
  • spelen op het schoolplein tijdens de pauze
  • het schoolplein voor de kleuters en peuters
  • aan het werk in groep 1-2

Het team

Toelichting van de school

Basisschool 't Scathe heeft een directeur, een intern begeleider (ib'er), een onderwijsassistent, een administratief medewerker, een schoonmaker en 13 leraren.

Van de 18 medewerkers zijn er 16 vrouw en 2 man.

De leeftijdsopbouw: er zijn personeelsleden ouder dan 60 jaar, personeelsleden tussen de 50 en 60 jaar, tussen 40 en 50 jaar, tussen 30 en 40 jaar en personeelsleden tussen 20 en 30 jaar.

Onze school heeft een grote groep ervaren leraren; we benutten hen voor de begeleiding van de wat jongere leraren.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De loonkosten voor vervanging op grond van de CAO PO zijn voor rekening van het bestuur c.q. de scholen. Dit houdt in dat scholen en het bestuur ieder jaar een reële inschatting maken van het aantal dagen verlof dat op grond van de CAO PO opgenomen gaat worden. De loonkosten ter vervanging van dit verlof maken onderdeel uit van de (school)begroting (inval eigen rekening). In eerste instantie worden voor de vervanging bij verlof mensen uit het team gevraagd om extra te werken. Is dat niet mogelijk dan wordt er verzoek voor vervanging ingediend bij het PON: het Personeelscluster Oost Nederland.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

De ontvangen personeelsgegevens zijn onvolledig of onjuist waardoor deze indicator niet juist kan worden weergegeven. Lees de toelichting van de school.

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op basisschool ‘t Scathe werken wij met "convergente differentiatie".

Bij convergente differentiatie wordt er een minimumdoel voor de groep als geheel gesteld. Alle kinderen doen mee aan de groepsinstructie en profiteren zodoende van de uitleg van de leerkracht en van elkaar. De expliciete instructie wordt gegeven met veel concrete voorbeelden en begeleid oefenen. Na de groepsinstructie gaat de groep de leerstof zelfstandig verwerken, waardoor de leerkracht tijd heeft om de andere leerlingen extra instructie te geven. Een aantal kinderen krijgt dus groepsinstructie én verlengde instructie. De instructietijd wordt zodoende enorm vergroot voor deze leerlingen.

Voor de kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong is er verdiepingsstof die aansluit op het leerdoel van de les.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Basisschool ‘t Scathe is in augustus 2019 gestart met de inzet van extra lesuren in de onderbouw. Als volgende stap gaan we in 2021-2022 over op het 5 gelijke dagen model.

In groep 1 en 2 wordt er thematisch lesgegeven. Tijdens de thema's komen alle onderdelen zoals taal, rekenen, wereldoriëntatie en kunstzinnige en creatieve vorming aan bod. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. In de eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur en in de laatste 4 schooljaren (bovenbouw) 3.760 uur. De lessen zijn verdeeld over de dag. 's Morgens en tussen de middag zijn de speel- en eetpauzes. Wij vinden lezen, taal en rekenen heel belangrijk. Tijdens wereldoriëntatie, kunstzinnige en creatieve vorming, bewegingsonderwijs, levensbeschouwing en Engelse taal zijn we ook bezig met taal en rekenen

Op ‘t Scathe krijgen de leerlingen Engelse les in groep 7 en 8. We hebben daar de interactieve digitale  methode "Take it Easy” voor aangeschaft. De nadruk ligt op: "leerlingen kennis laten maken met de Engelse taal en hieraan plezier te laten beleven. 't Scathe doet ook mee aan een onderzoek naar de invoering en opbrengsten van de pilot Tweetalig Primair Onderwijs (TPO) en dan als school zonder Engels in de onderbouw. Wij willen namelijk heel graag weten of de (taal) resultaten van leerlingen met Engelse les in de onderbouw beter zijn dan zonder. Het onderzoek is gestart in 2015 (groep 1) en wordt in 2022 afgerond (de leerlingen van groep 1 zitten dan in groep 8). Hiermee hopen wij straks een verantwoorde keuze te kunnen maken: wel of geen Engelse les in de onderbouw.   

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Ieder kind, met of zonder ondersteuningsbehoefte, is welkom op onze school. We maken geen onderscheid tussen geloof, ras, geaardheid of afkomst.

Het zorgaanbod op ‘t Scathe staat voor goed onderwijs aan alle leerlingen: we streven in ons onderwijs naar het zoveel mogelijk tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Om dit uit te voeren zijn voorzieningen getroffen op school-, groeps- en individueel niveau (de uitwerking kunt u nalezen in het ondersteuningsplan en schoolondersteuningsprofiel). Er wordt ook gebruik gemaakt van voorzieningen binnen het Samenwerkingsverband de Liemers.

De onderwijsbehoeften van de leerlingen worden weergegeven in een groepsoverzicht, waar het groepsplan op gebaseerd is. In een groepsoverzicht staat of de leerlingen in een groep vaardiger zijn geworden. Of ze de leerstof beter onder de knie hebben en of ze hun best doen. Op basis van dit overzicht bepalen we of we het onderwijs in de groep moeten aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld wanneer een groep het beter, of juist minder goed doet dan in het groepsplan staat. Indien nodig wordt er een beroep gedaan op de intern begeleider (ib'er) of wordt er ambulante hulp aangevraagd bij het Samenwerkingsverband of andere externe deskundigen.

Het beleid op ‘t Scathe is gekoppeld aan het Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband De Liemers. (Wat het samenwerkingsverband precies is en doet, ziet en hoort u in deze animatie. http://www.swvdeliemers-po.nl/index.php/hoe-werkt-het-samenwerkingsverband)

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op ’t Scathe bieden wij het taalonderwijs zodanig aan dat alle leerlingen maximaal kunnen profiteren. 

Er is veel aandacht voor uitbreiden van de woordenschat, mondelinge taalvaardigheid en begrijpend luisteren. Uitgangspunt hierbij is het behalen van de tussendoelen beginnende geletterdheid. Leerlingen krijgen het aanbod in én buiten de groep. Alle leerkrachten in de kleuterbouw hebben expertise opgebouwd op het gebied van taalonderwijs en VVE.

De leerkrachten van groep 1 en 2 werken met “KIJK” Kijk! is een programma waarmee we de ontwikkeling van jonge kinderen goed in de gaten houden. We volgen de ontwikkeling op verschillende gebieden over langere tijd en leggen vast wat we zien. Kijk! biedt ook een beredeneerd aanbod. Hiermee maken de leerkrachten op basis van de registraties groepsoverzichten en groepsplannen, waarin de onderwijsbehoeften per kind duidelijk worden.

Bovendien wordt KIJK! ook gebruikt in de kinderopvang HumanKind en de Boefies. Daarmee creëren we een doorgaande lijn tussen kinderopvang en basisonderwijs.

’t Scathe heeft ook “Bereslim en Bouw” aangeschaft. “Bereslim en Bouw" dragen bij aan taalontwikkeling en woordenschat, stimuleert lezen en schrijven en stimuleert effectief leergedrag, verhaalbegrip, woordbegrip en executieve functies (werkaanpak)". In de “gereedschapskist” van Bereslim zit de aanpak voor interactief voorlezen. Prentenboeken worden fysiek en digitaal gebruikt.”

Terug naar boven