Basisschool De Zandplaat

Mr Dr Messtraat 1 4441 AV Ovezande

  • Schoolfoto van Basisschool De Zandplaat
  • Schoolfoto van Basisschool De Zandplaat
  • Schoolfoto van Basisschool De Zandplaat
  • Schoolfoto van Basisschool De Zandplaat
  • Schoolfoto van Basisschool De Zandplaat

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor de groepen 3 t/m 8 bieden de methode-onafhankelijke toetsen van het Leerling Volg Systeem (L.V.S.) van IEP (Bureau ICE) ons objectieve gegevens om de ontwikkeling van het de leerlingen te volgen. De meeste toetsen van het L.V.S. worden tweemaal per jaar afgenomen, de eerste keer in januari/februari en de tweede keer aan het einde van het schooljaar in juni. Tijdens de rapport/voortgangsgesprekken krijgen kinderen en ouders inzicht in de voortgang van de ontwikkeling.

Verder bieden de methoden die we gebruiken volop mogelijkheden om de ontwikkeling van de kinderen te volgen, bijv. door observatielijsten,dictees en vorderingenlijsten. Uiteraard blijft het dagelijks contact tussen kind en leerkracht het belangrijkste middel om het aanbod iedere dag weer aan te passen of op maat te maken. De leerkracht is het best op de hoogte van het wel en wee van de kinderen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Eind groep 7 zijn de referentiescores van het IEP volgsysteem bekend. Deze vormen, samen met de ervaringen van het team, de basis voor het pre-advies richting voortgezet onderwijs. Dit pre-advies komt aan bod tijdens de startgesprekken van het nieuwe schooljaar.

In het najaar zijn de infoirmatieavonden van het Voortgezet Onderwijs, waarin ouders informatie krijgen over het traject. Met de eigen klas brengen de kinderen ook een bezoek aan het VO.

Voor 15 novemeber melden we de kinderen aan voor de doorstroomtoets. In december maken de kinderen de midden toets groep 8.

In januari volgen de voorlopige adviezen voor plaatsing in het VO, waarbij we rekening houden met de methode onafhankelijke toetsen van de laatste drie schooljaren, de prognose VO vanuit ParnasSys, de werkhouding de sociaal emotionele ontwikkeling en de algehele ontwikkeling van het kind.

In de eerste week van februari maken de kinderen de doorstroomtoets. In sommige gevallen kan het advies dan nog bijgesteld worden.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Als school willen wij een veilige omgeving creëren voor zowel de kinderen, de ouders als de medewerkers. Wij vinden een positieve sfeer binnen De Zandplaat belangrijk zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hier werken we hard aan door vooral preventief te handelen en op tijd te signaleren. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerken
  • Zelfvertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven