Basisschool De Zandplaat

Mr Dr Messtraat 1 4441 AV Ovezande

  • Schoolfoto van Basisschool De Zandplaat
  • Schoolfoto van Basisschool De Zandplaat
  • Schoolfoto van Basisschool De Zandplaat
  • Schoolfoto van Basisschool De Zandplaat
  • Schoolfoto van Basisschool De Zandplaat

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien de leerkracht van een groep (ziekte)verlof heeft, wordt binnen het team naar mogelijkheden gezocht. Het kan zijn dat een andere leerkracht de groep overneemt. Daarnaast kunnen ook leerkrachtondersteuners, intern begeleider of directeur bijspringen. Ook kunnen we een beroep doen op collega's van andere Prisma scholen. Het streven is dat de schoolloopbaan van de kinderen zo min mogelijk onderbroken wordt. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Binnen de groepen 1/2 werken wij met beredeneerd aanbod. Dit is een thematisch onderwijsaanbod van betekenisvolle en samenhangende activiteiten, op basis van vooraf vastgestelde leer- en ontwikkelingsdoelen. Het aanbod sluit aan bij het ontwikkelingsniveau, de onderwijsbehoeften en de talenten van de kinderen. 

In de groep wordt gebruik gemaakt van een planbord. Hierop plannen de kinderen zelf hun activiteiten voor die dag.

Ook worden er activiteiten in de groete en kleine kring aangeboden. Hierbij wordt gekeken naar het niveau van de leerling. Op deze manier kunnen kinderen op hun meedoen en bevraagd worden.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de groepen 3/4 wordt 's middags thematisch onderwijs gegeven. Dit gebeurt in projectvorm. Hierin zit onder andere wereldorientatie, creatieve vorming en Engels.

Buitenom de hierboven genoemde vakken besteden wij aandacht aan spelling. Ook vinden wij het van belang dat er volop aandacht is voor de sociaal emotionele vorming en burgerschap. Dit laatstgenoemde item proberen wij in onze vakken te verweven. Ook gaan we in op de actualiteit en geven wij burgerschap zo vorm binnen ons aanbod.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op De Zandplaat is een Levelwerkgroep aanwezig. Hierbinnen geven wij de leerlingen, die extra uitdaging behoeven, anderhalf uur per week extra lessen. Deze lessen hebben te maken met een aanbod binnen de vakken rekenen, taal en wereldorientatie. Ook wordt er aandacht besteed aan leren leren en samenwerking.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

nader in te vullen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De kinderen in de peuterleeftijd kunnen naar de opvang geregeld door Kibeo. Zij zijn gevestigd in het schoolgebouw. Peuters en kleuters werken tweemaal per week samen, zodat de kinderen wennen aan de overgang van opvang naar school. Er is voor peuters die peutergroep zitten altijd een overdracht naar de basisschool. Ook als kinderen een andere opvangplek bezoeken. 

Terug naar boven