Basisschool De Wegwijzer

Haarweg 23 3959 AM Overberg

 • Iedereen mag er zijn
Iedereen kent elkaar
Iedereen is betrokken bij elkaar
Bij ons op school mag je er zijn!
 • Samen werken aan goed onderwijs
 • Er is veel aandacht voor taal en lezen.
Leesplezier vinden we belangrijk!
 • De Bijbel is de basis voor ons handelen en onderwijzen.
 • Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen een gezonde, bewuste leefstijl bij te brengen.Dinsdag en donderdag zijn bij ons fruitdagen.

In het kort

Toelichting van de school

 Christelijke basisschool “De Wegwijzer” is een kleine, gezellige dorpsschool, waar iedereen elkaar kent. De bijbel staat centraal bij het leren en onderwijzen. Er is een veilige en liefdevolle omgeving voor ieder kind bij ons op school. De mogelijkheden die uw kind heeft zijn de basis voor ons handelen. We zijn betrokken op elkaar en dragen zorg voor elkaar. De school bestaat uit vijf combinatieklassen en er is vee l aandacht voor de ontwikkeling van uw kind. We willen de kinderen voldoende aandacht en begeleiding bieden. Bij ons op school:

 • Hebben we systematisch aandacht voor vorderingen in ontwikkeling van leerlingen.
 • Gaan we doelgericht en efficiënt met onze leertijd en methoden om, daardoor besteden wij aandacht aan zowel het cognitieve, affectieve als creatieve vlak.
 • Is het onderwijs niet alleen gericht op de overdracht van kennis, maar streven we een brede ontwikkeling na waarbij verstandelijke ontwikkeling zoveel mogelijk hand in hand gaat met de emotionele ontwikkeling, de ontwikkeling van de creativiteit en de ontwikkeling van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.Kinderen moeten kunnen uitgroeien tot complete mensen. Wij helpen ze daarbij.
 • Bieden we rijk, uitdagend onderwijs waarin de leerling wordt geprikkeld zichzelf te ontwikkelen vanuit gestelde doelen.
 • Wordt het beleid uitgezet door de school en worden ouders actief betrokken bij de school en het onderwijsproces. 

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven we als school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet. U kunt ook een kijkje nemen op onze website: www.wegwijzeroverberg.nl

Tot ziens  bij ons op De Wegwijzer!

Hartelijke groet,

Team CBS De Wegwijzer

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Kleinschaligheid
 • Veiligheid
 • Betrokkenheid
 • Vertrouwen
 • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

CBS De Wegwijzer is een relatief kleine school. Aan deze kleinschaligheid ontlenen wij onze kracht. De teamleden kennen alle ouders en kinderen. Ook alle kinderen op school kennen elkaar. Dit vergroot de veilige omgeving voor de kinderen bij ons op school. We hebben oog voor elkaar en zijn betrokken op elkaar. Het welbevinden van de kinderen staat bij ons hoog in het vaandel. Deze kleinschaligheid maakt dat uw kind gezien en gekend wordt. We zijn trots op elkaar.

We verwachten dat het leerlingenaantal de komende jaren zal blijven schommelen tussen de 80 en 100 kinderen, zoals dat ook de trend is in de afgelopen jaren.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
66
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven