Rooms Katholieke Basisschool De Zilverberg

Koningin Julianastraat 6 6611 BR Overasselt

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Zilverberg

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij monitoren de tussentijdse resultaten door:

 • Het nakijken van werk, observaties van de leerkrachten tijdens de lessen, hierop wordt direct geanticipeerd.
 • Resultaten van blok of methode gebonden toetsen, leerlingen krijgen indien nodig herhaling of verrijking aangeboden. Herhaling of extra instructie kan geboden worden in de groep.
 • Leerkrachten richten de planning van het onderwijs elke 8 weken anders in, op basis van onderwijsbehoeften kunnen niveaugroepen anders samengesteld worden.
 • Leerkrachten bespreken vraagstukken en casussen met elkaar of vragen consultatie bij de Intern Begeleider.
 • Na de afname van de niet methode gebonden toetsen (CITO LVS) volgt een school- en groepsanalyse. Doelen worden bijgesteld, zichtbaar gemaakt in ParnasSys.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

 • De leerkrachten van groep 8 houden ook na de uitstroom van leerlingen contact met het VO.
 • Samen met de Ib-er bezoeken de leerkrachten van groep 8 de informatieavonden over de wijzigingen in werkwijzen. Tevens informeren zij naar de doorgestroomde leerlingen en de adviezen. Op deze manier zijn we kritisch naar ons protocol en passen we indien nodig werkwijze "advies VO" aan.
 • Oud leerlingen wordt ook gevraagd hoe zij de overstap ervaren hebben en of het advies passend is geweest.
 • In dit coronajaar is er bewust kansrijk geadviseerd. Er is gekeken naar de potentie van de leerling.    
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In mei 2017 heeft de inspectie onze school bezocht en hebben wij het basisarrangement ontvangen. Dit houdt in dat we in de reguliere vier jaarlijkse controle blijven. De volgende standaarden zijn bekeken en beoordeeld:

 • aanbod                        voldoende
 • zicht op ontwikkeling    voldoende
 • didactisch handelen      voldoende
 • veiligheid                     goed
 • pedagogisch handelen   goed
 • resultaten                    voldoende
 • kwaliteitszorg               voldoende
 • kwaliteitscultuur           voldoende 

Terug naar boven