Christelijke school voor speciaal Daltonbasisonderwijs De Leilinde

Kasteellaan 41 5156 CJ Oudheusden

  • SBO De Leilinde is de enige speciale basisschool in Nederland waar Daltononderwijs gegeven wordt.
De school is hierin dus uniek.
  • Een foto van de gang van de school. De school beschikt over 8 lokalen en diverse extra ruimtes.
  • De Merels is onze "parelgroep". Hierin zitten leerlingen die extra veel zorg en begeleiding nodig hebben.
  • Leerlingen uit de groep Adelaars en Merels werken samen. Leren van en met elkaar.
  • Leerlingen van de midden-en bovenbouw spelen samen een fijn partijtje voetbal op het schoolplein.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op SBO Daltonschool De Leilinde wordt bij leerlingen die naar voortgezet onderwijs gaan, een eindtoets afgenomen. Vanuit het ministerie van OCW en de inspectie is hierop aangedrongen en dit zal voortaan als een verplichting gelden. De resultaten (uitslagen) zullen aan ouders/ verzorgers en leerlingen bekend gemaakt worden en vervolgens ook met hen besproken worden.

De school heeft de resultaten van de uitstroom van eindgroepleerlingen beschikbaar. Deze zijn op school en bij de inspectie opvraagbaar. Leerlingen van SBO Daltonschool De Leilinde stromen uit conform de verwachtingen van het ontwikkelingsperspectief. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens ontvangen.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Elke leerling wordt via de Commissie van Begeleiding in een voor hem of haar geschikte groep geplaatst. In deze stamgroep werken de kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau, op basis van handelingsdelen ontwikkelingsperspectief. Gaat een kind naar een andere groep, dan neemt het zijn/haar eigen werk mee.

Wij kennen binnen onze school het zittenblijven niet. Door goede begeleiding ontwikkelen de kinderen zich op een natuurlijke manier. Voor de een is dat snel en voor de ander wat langzamer. De leerstof en instructie zijn daarop aangepast. Wel is het heel normaal dat kinderen langer dan een jaar bij dezelfde leraar en/of groepsgenootjes blijven.

Om kinderen zo goed mogelijk te kunnen volgen in hun ontwikkeling en het onderwijs zo goed mogelijk op hun hulpvraag af te stemmen, nemen we twee keer per jaar toetsen af. Daarnaast vinden er in januari van elk schooljaar tussentijdse toetsen van leerlingen plaats. Het systeem levert waardevolle informatie op over de didactische ontwikkeling van de leerling. Het laat zien hoeveel een kind heeft bijgeleerd in een bepaalde periode.

Als het resultaat van de toetsen niet zo is als verwacht, kan dat betekenen dat de manier van lesgeven/omgang moet worden aangepast of onderdelen van het onderwijsprogramma. Hiervoor wordt een handelingsdeel ontwikkelingsperspectief opgesteld. Op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling vult de leerkracht digitale observatielijsten in.

De resultaten van de tussentijdse toetsen zijn opvraagbaar bij de intern begeleider(s) van SBO Daltonschool De Leilinde.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De school stelt jaarlijks een overzicht van de uitstroomgegevens van de schoolverlaters op. Deze gegevens zijn op school en bij de inspectie opvraagbaar.

In het schooljaar 2018-2019 hebben 20 leerlingen de school verlaten. Een overzicht in aantallen van de leerlingen die naar een vervolgschool voor voortgezet onderwijs gingen:

  • Voortgezet Speciaal Onderwijs       3
  • Praktijkonderwijs                             12
  • VMBO Basisberoepsgericht            3
  • VMBO Kaderberoepsgericht           2                        

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs houdt wettelijk toezicht om te komen tot handhaving en verbetering van de kwaliteit van onderwijs. Informatie van de Inspectie is interessant voor ouders, personeel en bestuur.

Een inspectiebezoek bestaat uit gesprekken met het College van Bestuur, de locatiedirectie, lesbezoeken, dossieronderzoeken en gegevens uit Scholen op de Kaart. De uitkomsten van dit onderzoek bevatten voor de school aanbevelingen en aandachtspunten. Deze worden verwerkt in herstel- en verbeterplannen op de locatie.

Terug naar boven