Christelijke school voor speciaal Daltonbasisonderwijs De Leilinde

Kasteellaan 41 5156 CJ Oudheusden

 • SBO De Leilinde is de enige speciale basisschool in Nederland waar Daltononderwijs gegeven wordt.
De school is hierin dus uniek.
 • Een foto van de gang van de school. De school beschikt over 8 lokalen en diverse extra ruimtes.
 • De Merels is onze "parelgroep". Hierin zitten leerlingen die extra veel zorg en begeleiding nodig hebben.
 • Leerlingen uit de groep Adelaars en Merels werken samen. Leren van en met elkaar.
 • Leerlingen van de midden-en bovenbouw spelen samen een fijn partijtje voetbal op het schoolplein.

Het team

Toelichting van de school

Op SBO Daltonschool De Leilinde werken leerkrachten in de leeftijd van 22 tot en met 64. Het team bouwt op een aantal ervaren leerkrachten, maar krijgt zeker veel input vanuit de jongere medewerkers. Op de school werken leerkrachten, bevoegde onderwijsassistenten, specialisten en een directeur.

Leerkrachten zijn belangrijk, aan hen zijn de leerlingen toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat lesmaterialen en hulpmiddelen zinvol gebruikt worden. Met het team investeren we veel tijd aan samenwerking en overleg. Regelmatig vinden vergaderingen plaats om de zorg voor de leerlingen zo goed mogelijk met elkaar af te stemmen. Verder worden regelmatig studiedagen gehouden en worden bij- en nascholingscursussen gevolgd.

Het team blijft zich ontwikkelen/scholen op het gebied van Dalton, de problematiek van zeer moeilijk lerende kinderen en gedrag- en taal/spraakproblematieken. Daarnaast is er contact met SO-scholen inzake het nog verder verbeteren van omgaan zware gedragsproblematiek-leerlingen.

Voor meer informatie verwijzen we naar de facebook-pagina van de school en de website: www.deleilindesbo.nl

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van een leerkracht hanteren we het volgende protocol:

1. Inschatten hoe lang vervanging nodig is.
2. Eigen vervangers of poolleerkrachten inzetten (bijvoorbeeld leerkrachten die parttime werken).
3. Als wel een onderbouw- of bovenbouwvervanger beschikbaar is, schuiven met leerkrachten.
4. Bij LIO (leraar in opleiding stage) de vrij geroosterde leerkracht inzetten.
5. De groep verdelen over andere groepen (met een maximum). 

Slechts in uitzonderlijke gevallen kan er geen verantwoorde oplossing gevonden worden, dan gaan de kinderen naar huis volgens de richtlijnen van de inspectie. De vervanging bij verlof is conform de CAO geregeld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op SBO Daltonschool De Leilinde zijn de volgende specialisten aanwezig:

 • Orthopedagoog/GZ-psycholoog
 • Schoolmaatschappelijk werkster
 • Intern begeleiders
 • Logopedistes
 • Fysiotharapeute
 • Dyslexie-specialist
 • Gedragsspecialisten
 • Ambulant begeleiders

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Niet alle lesroosters kunnen als bijlage geplaatst worden i.v.m. beperkte ruimte. Wel zijn de lesroosters opvraagbaar bij de directeur.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

SBO Daltonschool De Leilinde biedt onderwijs aan leerlingen met:

 • een IQ-ondergrens vanaf 55
 • een lager IQ, afhankelijk van hun onderwijsbehoeften
 • een bovengemiddeld IQ en daarbij sociaal-emotionele problemen/stoornissen
 • leerproblemen
 • een ernstig vertraagde taalontwikkeling
 • spraak-taal stoornissen
 • dyslexie waarbij sociaal-emotionele problemen optreden
 • een ernstig vertraagde rekenontwikkeling
 • (ernstige) problemen in hun sociaal-emotioneel functioneren
 • ernstige faalangst
 • (behoorlijke) gedragsproblemen en/of werkhoudingsproblemen
 • een gedragsstoornis zoals ASS, ADHD, ADD enz.
 • (ernstige) concentratieproblemen
 • motorische stoornissen of problemen
 • een lichamelijke beperking
 • auditieve problemen
 • langdurige ziektes zoals epilepsie en diabetes

De specialistische zorg die SBO Daltonschool De Leilinde kan bieden, wordt beschreven in het ondersteuningsprofiel van de school. De leerkrachten worden hierin gespecialiseerd, eisen voor leerkrachten zijn opvraagbaar bij de intern begeleiders of de directeur.

Voor iedere leerling wordt een ontwikkelingsperspectief en een handelingsdeel/ontwikkelingsperspectief vastgesteld. Hierin wordt de ontwikkeling van het kind naar een vorm van voortgezet onderwijs in kaart gebracht. Aan de hand van de intelligentie, wel of niet aanwezige gedragsproblemen, motivatie, werkhouding, al aanwezige didactische ontwikkelingen en de maanden dat het kind onderwijs gevolgd heeft, wordt er een prognose gemaakt voor de uitstroom; dus naar welke school voor voortgezet onderwijs het kind over een aantal jaren zal gaan.

Aan de hand van dit perspectief kan er, voor heel de schoolloopbaan, bekeken worden welke leerstof het kind nodig heeft. Zo wordt er een handelingsdeel/ontwikkelingsperspectief opgesteld met doelen die afgestemd zijn op het ontwikkelingsperspectief. Dit perspectief wordt vastgesteld als het kind 20 maanden onderwijs heeft gevolgd. De school bespreekt de uitstroomprognose met de ouders/verzorgers tijdens de rapportbespreking. Na vaststelling van een prognose, wordt hier de eerste twee jaar niet van afgeweken. Steeds zal tijdens de groepsbesprekingen en binnen de commissie van begeleiding gekeken worden of de gestelde doelen behaald worden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

SBO De Leilinde werkt samen met PSZ De Bengelenbak en BSO Timpantee en BS De Dromenvanger. De samenwerking bestaat uit onderling overleg over kinderen en over het gebruik van het gebouw en de interne speelzaal.

Terug naar boven