Immanuelschool

Kluwen 5 3421 KW Oudewater

  • Schoolfoto van Immanuelschool
  • Schoolfoto van Immanuelschool
  • Schoolfoto van Immanuelschool
  • Schoolfoto van Immanuelschool
  • Schoolfoto van Immanuelschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2016-2017 is door onze stichting PCPO De Vier Windstreken besloten, dat alle scholen gebruik maken van de Route 8 toets i.p.v. de Cito toets, vandaar dat u hieronder twee grafieken vindt. 

Bij het advies voor het voortgezet onderwijs wordt de volgende schaalverdeling gehanteerd:

100–118 (Route 8) of 501-520 (CITO) PRO/VMBO BB

119–171 (Route 8) of 519-525 (CITO) VMBO BB/BK

172–196 (Route 8) of 523-536 (CITO) VMBO BK/GL/TL

197–223 (Route 8) of 533-536 (CITO) VMBO GL/TL HAVO

224–246 (Route 8) of 537-544 (CITO) HAVO/VWO

247–300 (Route 8) of 545-550 (CITO) VWO

We vinden het belangrijk dat we onze leerlingen meer bieden dan het aanbod dat in de kerndoelen staat (zie onze onderwijskundige visie). Niet alles is te meten via een eindtoets. Ook is het gemiddelde resultaat afhankelijk van de grootte en samenstelling van de groep. De reden van de wisselende resultaten zijn geanalyseerd en liggen op school ter inzage. 

De eindresultaten zijn passend bij de betreffende leerlingen. Aandachtspunt voor school is om kinderen die meer aan kunnen hogere resultaten laten behalen. Komend jaar leggen we ons toe op de differentiatie in de instructie en verwerking. Ook is er specifieke scholing en aandacht voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Het resultaat van de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen is heel goed en er is tijd en ruimte om thematisch te werken en daarin kinderen te laten ontwikkelen in competenties zoals kritisch denken, samenwerken, ICT-vaardigheden, plannen en organiseren.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Door middel van toetsen, observaties, analyse van het werk van uw kind en kind- en oudergesprekken wordt de onderwijs- en/of ontwikkelbehoefte van uw kind bepaald en centraal gesteld. Deze onderwijs- en/of ontwikkelbehoeften worden door de leraar vastgelegd in een groepsoverzicht. Het groepsoverzicht wordt gedurende het schooljaar minstens twee keer aangepast. Het groepsoverzicht van juni vormt de overdracht naar de volgende groep. 

De Cito-toetsen worden halverwege en aan het einde van het schooljaar afgenomen. De resultaten van de toetsen worden opgenomen in ons leerlingvolgsysteem (LVS) om zo de voortgang van de ontwikkeling van uw kind in kaart te brengen. Naast de halfjaarlijkse methode onafhankelijke toetsen monitoren we ook de kortlopende doelen van de verschillende vakgebieden.

Het resultaat van toetsen geeft informatie over de individuele leerling, het groepsgemiddelde en het schoolgemiddelde.

Ouders ontvangen de resultaten van de Cito-toetsen bij de rapportage en bij analyse van de toetsen wordt gekeken of er extra zorg nodig is.  

De resultaten van de Cito-toetsen van groep 6 en groep 7 geven een indicatie naar welk type vervolgonderwijs een leerling zou kunnen uitstromen en op welke cognitieve ontwikkelingsgebieden een leerling nog extra uitgedaagd moet worden. In groep 8 wordt in januari de tussentijdse Cito-toets afgenomen en in april de eindtoets, Route 8. Van alle toetsuitslagen ontvangen de ouders/verzorgers een rapportage welke ook terug te vinden is in ons digitaal ouderportaal.   

Uiteraard zijn de resultaten van deze toetsen voor ons belangrijk, omdat wij ons daardoor kunnen bezinnen op het gegeven onderwijs. We kunnen daaruit conclusies trekken, bijvoorbeeld over aanpassing van de didactiek of extra instructietijd voor een bepaald aspect. Elk schooljaar worden de resultaten van de Cito-toetsen in een teamvergadering besproken en geanalyseerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies dat wij op de Immanuelschool uitbrengen, is gebaseerd op het beleid vanuit de POVO-procedure waarin de uitslagen van de cito-toetsen van groep 6, groep 7 en groep 8 bepalend zijn. Daarnaast nemen we ook de werkhouding, de leermotivatie en het welbevinden van de leerling mee in het advies. Wij geven dus een schooladvies dat volgens ons past bij het cognitieve en het sociale niveau van de leerling.

In april nemen wij de Route 8 eindtoets af, wat een onafhankelijk schooladvies geeft. Als het advies vanuit de Route 8 hoger is dan het schooladvies, zijn wij verplicht om het schooladvies in heroverweging te nemen. Dit wordt met u afgestemd.

Als een van onze leerlingen overstapt naar een andere school, dan is onze school wettelijk verplicht om de nieuwe school gegevens over die leerling te verstrekken in de vorm van een onderwijskundig rapport. Hierin staan alleen die gegevens die relevant zijn voor de nieuwe school om de leerling goed te kunnen begeleiden en te laten leren.

De ouders/verzorgers hebben ten alle tijde inzagerecht in het overstapdossier. Met behulp van een landelijke standaard, Overstapservice Onderwijs (OSO), kunnen scholen deze gegevens veilig, eenduidig en betrouwbaar digitaal uitwisselen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Afgelopen jaar heeft de inspectie een bezoek gebracht aan onze stichting De Vier Windstreken. Daarbij zijn verschillende scholen binnen de stichting bezocht en heeft de inspecteur om mooi inzicht en overzicht gekregen hoe de scholen van De Vier Windstreken presteren.

De inspecteur heeft De Vier Windstreken met een ruime voldoende beoordeeld en voor kwaliteitscultuur zelfs een goed. 

De Immanuelschool heeft een thema-onderzoek gehad met betrekking tot het thuisonderwijs. Dit onderzoek heeft geen beoordelend karakter. Desalniettemin kregen we complimenten van de inspecteur over onze aanpak en manier van werken.

Terug naar boven