Immanuelschool

Kluwen 5 3421 KW Oudewater

  • Schoolfoto van Immanuelschool
  • Schoolfoto van Immanuelschool
  • Schoolfoto van Immanuelschool
  • Schoolfoto van Immanuelschool
  • Schoolfoto van Immanuelschool

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

In het schooljaar 2016-2017 is vanuit onze stichting, PCPO de Vier Windstreken, besloten dat alle scholen gebruik maken van de Route 8 toets i.p.v. de Cito toets, vandaar dat u hieronder twee grafieken vindt. 

Bij het advies voor het voortgezet onderwijs wordt de volgende schaalverdeling gehanteerd:

100–118 (Route 8) of 501-520 (CITO) PRO/VMBO BB

119–171 (Route 8) of 519-525 (CITO) VMBO BB/BK

172–196 (Route 8) of 523-536 (CITO) VMBO BK/GL/TL

197–223 (Route 8) of 533-536 (CITO) VMBO GL/TL HAVO

224–246 (Route 8) of 537-544 (CITO) HAVO/VWO

247–300 (Route 8) of 545-550 (CITO) VWO

We vinden het belangrijk dat we onze leerlingen meer bieden dan het aanbod dat in de kerndoelen staat (zie onze onderwijskundige visie). Niet alles is te meten via een eindtoets. Ook is het gemiddelde resultaat afhankelijk van de grootte en samenstelling van de groep. De reden van de wisselende resultaten zijn geanalyseerd en liggen op school ter inzage. Het grote aandachtspunt is dat we de verwachtingen die we mogen hebben van onze leerlingen concreet maken in onze jaarplannen met specifieke, meetbare en haalbare doelen, zodat we de komende jaren een stijgende lijn zullen laten zien in de eindopbrengsten.

Het resultaat van de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen is heel goed en er is tijd en ruimte om thematisch te werken en daarin kinderen te laten ontwikkelen in competenties zoals kritisch denken, samenwerken, ICT-vaardigheden, plannen en organiseren.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Door middel van toetsen, observaties, analyse van het werk van uw kind en kind- en oudergesprekken wordt de onderwijs- en/of ontwikkelbehoefte van uw kind bepaald en centraal gesteld. Deze onderwijs- en/of ontwikkelbehoeften worden door de leraar vastgelegd in een groepsoverzicht. Het groepsoverzicht wordt gedurende het schooljaar minstens twee keer aangepast. Het groepsoverzicht van juni vormt de overdracht naar de volgende groep. 

De Cito-toetsen worden halverwege en aan het einde van het schooljaar afgenomen. De resultaten van de toetsen worden opgenomen in ons leerlingvolgsysteem (LVS) om zo de voortgang van de ontwikkeling van uw kind in kaart te brengen. Naast de halfjaarlijkse methode onafhankelijke toetsen monitoren we ook de kortlopende doelen van de verschillende vakgebieden.

Het resultaat van toetsen geeft informatie over de individuele leerling, het groepsgemiddelde en het schoolgemiddelde.

Ouders ontvangen de resultaten van de Cito-toetsen bij de rapportage en bij analyse van de toetsen wordt gekeken of er extra zorg nodig is.  

De resultaten van de cito-toetsen van groep 6 en groep 7 geven een indicatie naar welk type vervolgonderwijs een leerling zou kunnen uitstromen en op welke cognitieve ontwikkelingsgebieden een leerling nog extra uitgedaagd moet worden. In groep 8 wordt in januari de tussentijdse Cito-toets afgenomen en in april de eindtoets, Route 8. Van alle toetsuitslagen ontvangen de ouders een rapportage welke ook terug te vinden is in ons digitaal ouderportaal.   

Uiteraard zijn de resultaten van deze toetsen voor ons belangrijk, omdat wij ons daardoor kunnen bezinnen op het gegeven onderwijs. We kunnen daaruit conclusies trekken, bijvoorbeeld over aanpassing van de didactiek of extra instructietijd voor een bepaald aspect. Elk schooljaar worden de resultaten van de Cito-toetsen in een teamvergadering besproken en geanalyseerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Het schooladvies dat wij op de Immanuelschool uitbrengen, is gebaseerd op het beleid vanuit de POVO-procedure waarin de uitslagen van de cito-toetsen van groep 6, groep 7 en groep 8 bepalend zijn. Daarnaast nemen we ook de werkhouding, de leermotivatie en het welbevinden van de leerling mee in het advies. Wij geven dus een schooladvies wat volgens ons past bij het cognitieve en het sociale niveau van de leerling.

In april nemen wij de Route 8 eindtoets af, wat een onafhankelijk schooladvies geeft. Als het advies vanuit de Route 8 hoger is dan het schooladvies, zijn wij verplicht om het schooladvies in heroverweging te nemen. Uiteraard nemen wij vooraf contact met u op.

Of kinderen het niveau waarop ze ingedeeld worden ook daadwerkelijk vasthouden en behalen kan in de loop van het voortgezet onderwijs wijzigen. Ze kunnen zowel stijgen als zakken. De eigen inzet op het vervolgonderwijs is hierbij vaak bepalend. Elk jaar krijgen we vanuit het voortgezet onderwijs een terugkoppeling van onze adviezen. Dit nemen we mee in de evaluatie van ons beleid.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven