Immanuelschool

Kluwen 5 3421 KW Oudewater

  • Schoolfoto van Immanuelschool
  • Schoolfoto van Immanuelschool
  • Schoolfoto van Immanuelschool
  • Schoolfoto van Immanuelschool
  • Schoolfoto van Immanuelschool

Het team

Toelichting van de school

De Immanuelschool heeft een gezonde mix van jongere en oudere leerkrachten. Dat zorgt voor enthousiaste leerkrachten die overal voor in zijn en bruisen van energie en leerkrachten met veel ervaring die de jongere leerkrachten weer kunnen ondersteunen. Alle leerkrachten, jong of oud, zijn begaan met de leerlingen en willen hen verder helpen in hun ontwikkeling.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op de Immanuelschool proberen wij bij studieverlof of afwezigheid van de leerkracht zoveel mogelijk vervanging te regelen vanuit onze invalpool "Het Groene Hart". Wanneer er geen invalkracht beschikbaar is, wordt er intern naar een oplossing gezocht, bijvoorbeeld door een groep te combineren, of kinderen van de zieke leerkracht over andere groepen te verdelen. Alleen bij hoge uitzondering zullen wij u vragen de kinderen thuis op te vangen. Kunt u dit in verband met werk of anderszins niet oplossen, dan kan de school uw kind in een andere groep opvangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Kinderen worden ingedeeld in hun eigen groep met leeftijdsgenoten. Naast het onderwijs in de groep werken kinderen ook samen tijdens groepsdoorbrekende activiteiten:

  • Talentmoment; kinderen van groep 5-8 kiezen een creatieve activiteit en volgen deze in gemengde samenstelling
  • Thematisch onderwijs; kinderen werken een periode samen aan een thema op het gebied van wereldoriëntatie

Daarnaast kunnen kinderen gebruik maken van kompastijd. Dit houdt in dat een leerkracht begeleiding verzorgt voor kinderen die behoefte hebben aan extra ondersteuning of juist meer uitdaging nodig hebben. Onder leiding van een leerkracht, die zich gespecialiseerd heeft in onderwijs aan hoogbegaafden, werken deze kinderen met elkaar aan hun doelen. 

De gymlessen worden verzorgd door een vakleerkracht van de Yellowbellies.

Voor muziek maken we gebruik van de methode 123Zing.

We bieden in samenwerking met een vakdocent kunsteducatie, de cultuurcoördinator van het Cultuurhuis en het Muziekhuis een programma rondom cultuuronderwijs aan en we bezoeken als school theatervoorstellingen.

We beschikken over een grote keuken welke ingezet wordt voor kook- en bakactiviteiten. Ook maken we voor openingen, vieringen en presentaties gebruik van onze grote gemeenschappelijke hal.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Sinds een paar jaar worden de kerndoelen heel bewust aangeboden via het spel. Kinderen spelen echte situaties na, die dicht bij hun belevingswereld liggen. Tijdens het spel wordt gewerkt aan woordenschat, creatieve oplossingen, ontluikende geletterdheid en rekenactiveiten.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijden van de verschillende vakgebieden zijn niet precies vast te stellen. In de ochtend wordt met name aandacht besteed aan de kernvakken rekenen, lezen en taal. Bij het werken met thema's is het juist de bedoeling om zoveel mogelijk geïntegreerd te werken. Dus behalve wereldoriëntatie komen er ook talige en rekenkundige opdrachten bij een thema aan te pas, zoals woordenschatontwikkeling, het maken van tabellen en grafieken. De uitwerking van een thema kan zich lenen voor creatieve en kunstzinnige opdrachten.

Ook beweging vinden wij belangrijk en daarom worden er na de lunch beweegactiviteiten aangeboden door de Yellowbellies, een sportieve kinderopvangorganisatie.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) wordt beschreven hoe we de hulp aan kinderen met een speciale onderwijsbehoefte georganiseerd hebben op de Immanuelschool. Ook wordt beschreven hoe we ondersteund worden vanuit het samenwerkingsverband Passenderwijs. Het SOP is via schoolvensters en onze eigen website als download in te zien.

We hebben op school een interne begeleider, die zich bezighoudt met de zorg voor kinderen met leer- en/of gedragsproblemen. Hierbij worden vaste procedures gevolgd die vastgelegd zijn in ons zorgplan.

De interne begeleider overlegt samen met de leerkracht op welke wijze hulp geboden wordt waarbij de extra hulp meestal in de klas wordt gegeven. Tijdens kompastijd worden kinderen begeleid door een leerkracht buiten de klas met het behalen van hun persoonlijke doelen.

Ouders/verzorgers worden door de leerkracht over onverwachte ontwikkelingen van hun kind geïnformeerd.

De hulp van de Schoolbegeleidingsdienst, Jeugdgezondheidszorg en Passenderwijs kan ingeroepen worden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Immanuelschool werkt samen het Touwhuis, waar collega's van Quadrant Kindercentra peuters begeleiden. De peutergroep maakt gebruik van het hoeklokaal op de begane grond. De andere lokalen in de gang zijn voor de groepen 1 tot en met 3. Naast Quadrant werken we ook samen met de kinderopvangorganisaties Kind & Co en de Yellowbellies. De peuters van het Touwhuis worden altijd warm overgedragen naar de school waar ouders voor kiezen.

Terug naar boven