Immanuelschool

Kluwen 5 3421 KW Oudewater

  • Schoolfoto van Immanuelschool
  • Schoolfoto van Immanuelschool
  • Schoolfoto van Immanuelschool
  • Schoolfoto van Immanuelschool
  • Schoolfoto van Immanuelschool

Het team

Toelichting van de school

De Immanuelschool heeft een gezonde mix van jongere en oudere leerkrachten. Dat zorgt voor enthousiaste leerkrachten die overal voor in zijn en bruisen van energie en leerkrachten met veel ervaring die de jongere leerkrachten weer kunnen ondersteunen. Alle leerkrachten, jong of oud, zijn begaan met de leerlingen en willen hen verder helpen in hun ontwikkeling.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Stichting PCPO de Vier Windstreken waar de Immanuelschool deel vanuit maakt, heeft een eigen vervangingspool met invallers.

Een verlofaanvraag wordt in eerste instantie ingevuld met een leerkracht vanuit de vervangingspool. Mocht dit om welke reden dan ook niet haalbaar zijn, dan wordt er intern naar een oplossing gezocht door te vragen of andere personeelsleden extra zouden kunnen werken of doordat ambulante leerkrachten voor de groep gaan.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Kinderen worden ingedeeld in hun eigen groep met leeftijdsgenoten. Naast het onderwijs in de groep werken kinderen ook samen tijdens groepsdoorbrekende activiteiten:

  • Talentmoment; kinderen van groep 5-8 kiezen een creatieve activiteit en volgen deze in gemengde samenstelling
  • Thematisch onderwijs; kinderen werken een periode samen aan een thema op het gebied van wereldoriëntatie

Daarnaast kunnen kinderen gebruik maken van kompastijd. Dit houdt in dat een leerkracht begeleiding verzorgd voor kinderen die behoefte hebben aan extra ondersteuning of juist meer uitdaging nodig hebben. Onder leiding van een leerkracht, die zich gespecialiseerd heeft in onderwijs aan hoogbegaafden, werken deze kinderen met elkaar aan hun doelen. 

De gymlessen worden verzorgd door een vakleerkracht van de Yellow Bellies.

Voor muziek maken we gebruik van de methode 123Zing en daarbij bezoeken we een aantal keren per jaar het Muziekhuis in Oudewater. 

We maken gebruik van Kunst Centraal. Zij verzorgen een programma rondom cultuuronderwijs en we bezoeken als school theatervoorstellingen.

We beschikken over een grote keuken welke ingezet wordt voor kook- en bakactiviteiten. Ook maken we voor openingen, vieringen en presentaties gebruik van onze grote gemeenschappelijke hal.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijden van de verschillende vakgebieden zijn niet precies vast te stellen. In de ochtend wordt met name aandacht besteed aan de kernvakken rekenen, lezen taal. Bij het werken met thema's is het juist de bedoeling om zoveel mogelijk geïntegreerd te werken. Dus behalve wereldoriëntatie komen er ook talige en rekenkundige opdrachten bij een thema aan te pas, zoals woordenschatontwikkeling, het maken van tabellen en grafieken. De uitwerking van een thema kan zich lenen voor creatieve en kunstzinnige opdrachten.

Ook beweging vinden wij belangrijk en daarom wordt er na de lunch beweegactiviteiten aangeboden door de Yellow bellies, een sportieve kinderopvangorganisatie.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De hulp aan kinderen met een speciale onderwijsbehoefte is goed georganiseerd op school en wordt ondersteund vanuit het samenwerkingsverband Passenderwijs.

We hebben op school twee interne begeleiders, die zich bezighouden met de zorg voor kinderen met leer- en/of gedragsproblemen. Hierbij worden vaste procedures gevolgd die vastgelegd zijn in ons zorgplan.

De interne begeleider overlegt samen met de leerkracht op welke wijze hulp geboden wordt waarbij de extra hulp meestal in de klas wordt gegeven. Tijdens kompastijd worden kinderen begeleid door een leerkracht buiten de klas met het behalen van hun persoonlijke doelen.

Ouders/verzorgers worden door de leerkracht over onverwachte ontwikkelingen van hun kind geïnformeerd.

De hulp van de Schoolbegeleidingsdienst, Jeugdgezondheidszorg en Passenderwijs kan ingeroepen worden.

Indien u verder vragen heeft over ons School Ondersteunings Profiel (SOP), kunt u dat via de website van de school inzien (School Ondersteunings Profiel).

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven