Basisschool St. Jozef

De Cope 28 3421 XL Oudewater

  • Schoolfoto van Basisschool St. Jozef
  • Schoolfoto van Basisschool St. Jozef
  • Schoolfoto van Basisschool St. Jozef
  • Schoolfoto van Basisschool St. Jozef
  • Schoolfoto van Basisschool St. Jozef

Het team

Toelichting van de school

De school heeft ook een gespecialiseerde leerkracht die de leerlingen van de projectklas (hoogbegaafdheid) en de praktijkklas begeleid.  Vakspecialisten zijn verantwoordelijk voor een specifiek vakgebied. Op onze school zijn er o.a. specialisten voor rekenen/wiskunde, Nederlandse taal en Engels.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

RTC Cella regelt voor onze school alle vervangingen. Bij RTC Cella zijn naast ons bestuur nog vijf schoolbesturen aangesloten. RTC Cella beschikt over een grote pool van leerkrachten die beschikbaar zijn om vervangingswerk te verrichten. Bij afwezigheid van een leerkracht doen wij een melding bij RTC Cella en zij plannen dan een vervanger in. 
In het geval dat RTC Cella geen vervanging kan leveren proberen wij het vervangingsprobleem intern op te lossen door eigen invallers in te zetten. In uitzonderlijke gevallen kunnen groepen worden gecombineerd of naar huis worden gestuurd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het MT (managementteam) van de school bestaat uit de directeur, de onderbouwcoördinator en de intern begeleiders. Zij sturen het onderwijs op de school aan. De school werkt met specialisten (o.a. op het gebied van rekenen, taal en Engels). Zij zijn o.a. verantwoordelijk voor de uitvoering van de in het jaarplan beschreven beleidsontwikkelingen. 
De leerlingen zijn gegroepeerd volgens het jaarklassensysteem. Een uitzondering wordt gemaakt in de groepen 1 en 2. Hier is sprake van heterogene groepen. De school heeft enkelvoudige groepen 5 en 6, maar ook een combinatiegroep 5/6. 
Op de dinsdag, woensdag en vrijdag worden de gymlessen verzorgd door een vakleerkracht. Op de maandag en donderdag geven de leerkrachten van groep 1/2 zelf hun bewegingslessen. Ze werken hierbij samen met de ontwerpers van Lessenplan, een vernieuwende methode voor het bewegingsonderwijs.
Alle leerkrachten volgen opleidingen om het vak Engels geïntegreerd in andere vakken te kunnen verzorgen. Cursussen worden o.a. gevolgd bij Earlybird en bij Pilgrims in Edinburgh (Schotland).

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 is het onderwijs thematisch ingericht. Er wordt hierbij gewerkt middels de methode Kleuterplein waarbij alle vakgebieden aan bod komen. Tijdens zintuiglijke ontwikkeling is er veel aandacht voor taal, rekenen, motorische ontwikkeling, expressie en spel in de hoeken. Voor sociaal emotionele ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van de methode Kanjertraining. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De school hecht veel belang aan taalontwikkeling. De school roostert dan ook structureel meer taal in dan de inspectie als richtlijn geeft. Gezien de sterke rekenresultaten op onze school besteden we iets minder tijd aan rekenen dan de richtlijn van de inspectie aangeven. 
In het kader van internationalisering en het toenemende belang van de Engelse taal wordt het Engels ook geïntegreerd toegepast bij de andere roostervakken. We noemen dit Content and Language Integrated Learning (CLIL). Dit is niet zichtbaar in de concrete invulling van de lestijd.
De vakken wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde en techniek) worden geïntegreerd in thema's aangeboden. We gebruiken hiervoor de methode Blink. Bij de activiteiten die behoren bij kunst en cultuur, zoals projecten en uitstapjes, wordt altijd aansluiting gezocht bij de Blink-thema's.  

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Zoals in onze visie beschreven willen wij kinderen een warme, veilige en geborgen plek bieden met respect voor onderlinge verschillen. Want we geloven dat kinderen hun talenten en kwaliteiten pas optimaal kunnen benutten, als zij zich thuis voelen op school. De Kanjertraining is een van de instrumenten die wij inzetten om een goed pedagogisch klimaat op school te creëren. We werken daarbij altijd vanuit vertrouwen. Vanuit dit vertrouwen bieden we de kinderen veel mogelijkheden om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Voor de (hoog)begaafde kinderen hebben we een Plusklas in de onderbouw en de Projectklas in de bovenbouw. Leerlingen met een lager uitstroomniveau werken in de Praktijkklas aan hun persoonlijke vaardigheden. De zorg voor de leerlingen wordt zoveel als mogelijk in de eigen groep gegeven. Onze wijze van werken en de methodieken die we daarvoor inzetten zijn daarop ingericht. Maar soms is het nodig dat een kind meer ondersteuning krijgt. In de onderbouw bieden we extra taalondersteuning en in de midden- en bovenbouw zetten we de remedial teacher in voor de kernvakken.
Voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 stelt de overheid extra gelden beschikbaar om de tijdens de corona-crisis opgelopen achterstanden, zowel sociaal-emotioneel als op leergebied, weg te werken. De wijze waarop deze gelden op onze school besteed worden staan beschreven in het NPO-plan en het Jaarplan 2021-2022. Deze plannen zijn te vinden op www.jozefschooloudewater.nl.

We werken samen met externe organisaties die ons adviseren, maar die leerlingen ook in praktische zin ondersteunen. Denk hierbij aan motorische trainingen, dyslexietrainingen en speltherapie. Ook maken we gebruik van arrangementen vanuit PassenderWijs. Dit alles gericht om kinderen te laten groeien op hun eigen manier. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij werken met een doorlopende lijn van (peuter)opvang naar onderwijs. KMN Kind & Co verzorgt in ons gebouw ook voorschoolse (of vroegschoolse) educatie voor peuters met een taalachterstand. In de groepen 1 en 2 bieden wij Extra Taalondersteuning (ETO). Zo halen kleuters spelenderwijs hun eventuele taalachterstand in voordat ze aan groep 3 beginnen. In het kader van het wegwerken van onderwijsachterstanden door corona is er in het schooljaar 2021-2022 twee dagen extra ondersteunining in de groepen 1/2 door een leerkracht


Terug naar boven