Basisschool St. Jozef

De Cope 28 3421 XL Oudewater

  • Schoolfoto van Basisschool St. Jozef
  • Schoolfoto van Basisschool St. Jozef
  • Schoolfoto van Basisschool St. Jozef
  • Schoolfoto van Basisschool St. Jozef
  • Schoolfoto van Basisschool St. Jozef

In het kort

Toelichting van de school

Op onze school mogen kinderen zijn 'wie ze zijn'. We zijn trots op de leerresultaten van onze leerlingen, maar stimuleren ook hun andere kwaliteiten en talenten. Naast de belangrijke kernvakken lezen, rekenen, taal en Engels hebben we dan ook een ruim aanbod op het gebied van kunst, cultuur, sport en beweging. Daarnaast kunnen de kinderen genieten van de buitenschoolse activiteiten, zoals de jaarlijkse schoolkampen.
We zijn vernieuwend op het gebied van ICT en bij de kernvakken wordt er digitaal gewerkt. Essentie van het leren is echter dat kinderen leren door te doen, te onderzoeken, te ervaren en te ontdekken. Ons onderwijs wordt daar steeds meer op ingericht.
Ouders noemen het onderwijs op de school eigentijds en sociaal, maar óók gericht op presteren. Daarnaast waarderen zij de school om de goede sfeer en de open communicatie.
Speerpunten in het onderwijskundig en pedagogisch beleid zijn Engels en internationalisering, de Kanjertraining, hoogbegaafdheid en thematisch werken.
Plannen, samenwerken, presenteren en het nemen van verantwoordelijkheid zijn bij ons belangrijke vaardigheden om onze leerlingen succesvol te laten zijn in het voortgezet onderwijs en later in de maatschappij.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilige sfeer
  • Sterke zorgstructuur
  • Engels
  • Hoogbegaafdheid
  • Kanjertraining

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 februari 2022 telde de school 242 leerlingen.  De komende twee schooljaren lijkt het leerlingaantal stabiel te blijven of licht te dalen. I.v.m. de beschikbare huisvesting heeft de school niet de ambitie om qua leerlingaantal te groeien.

De leerlingen zijn verdeeld over tien groepen. M.u.v. groep 6/7 zijn dit allemaal enkelvoudige groepen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
229
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Samen leren vraagt om een veilige school. Een omgeving waarin kinderen en medewerkers zich thuis voelen, verschillen er mogen zijn en ieder mens ertoe doet. In zo’n omgeving is geen ruimte voor agressie en geweld. Daarom werken wij actief aan veiligheid, volgens beleid dat past bij onze school. Ook hebben we afgesproken hoe we in de school met elkaar omgaan. En als een kind op school ziek wordt of medicijnen nodig heeft, volgen we ons protocol medisch handelen. Maar een veilige school is niet genoeg; kinderen verdienen ook een veilige thuissituatie. Als wij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling denken te zien, bespreken wij dat eerst met ouders. Daarna wegen we zorgvuldig af of het vermoeden gemeld moet worden bij Veilig Thuis. We handelen daarbij volgens het protocol huiselijk geweld of kindermishandeling. Verder gaan wij zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van ouders en kinderen. Wij doen dit volgens ons privacyreglement. Hierin staat welke persoonsgegevens we bewaren en welke veiligheidsmaatregelen daarvoor zijn genomen.

Terug naar boven